Akreditace k provozování školicích středisek

11. dubna 2008 11:04, aktualizováno 12. března 2012 09:38,

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů od 1. 4. 2008 na základě novely zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provádějí specializovaná školicí střediska, kterým byla udělena akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů. Akreditaci uděluje krajský úřad příslušný podle místa podnikání nebo sídla provozovatele školicího střediska.

Krajský úřad udělí žadateli akreditaci k provozování školicího střediska na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že:

-         je držitelem živnostenského oprávnění,

-         zaplatil správní poplatek ve výši 3 000,- Kč,

-         splňuje další požadavky podle zákona.

Dalšími zákonnými požadavky pro udělení akreditace k provozování školicího střediska jsou:

-        předložení písemného plánu pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém žadatel vymezí organizaci a rozsah výuky a výcviku, včetně nejvyššího počtu účastníků v jednotlivých kurzech, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění výuky a výcviku, včetně odpovídajících učebních materiálů, a to podle prováděcí vyhlášky k zákonu,

-        předložení seznamu  lektorů, jejichž prostřednictvím žadatel zajistí po zahájení provozování školicího střediska výuku a výcvik, s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů pro výuku a výcvik, kteří

1.      jsou uvedeni v § 22 písm. a), b), c) a e) zákona, jedná-li se o předměty spadající do zdravotních rizik a jejich předcházení, nebo

2.     mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících se silniční dopravou a 5 let praxe v oblasti silniční dopravy, nebo vyšší odborné vzdělání v oborech souvisejících se silniční dopravou a 4 roky praxe v oblasti silniční dopravy, nebo vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti silniční dopravy, jedná-li se o ostatní předměty,

3.     splňují podmínky podle § 21 odst. 3 zákona, jedná-li se o provádění výcviku,

-        doklad o právu k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky,

-        doklad o právu k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku,

-         předložení kontrolního systému pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s písemným plánem pro zajištění výuky a výcviku.

V příloze jsou obsaženy formuláře, které lze po vyplnění přiložit k žádosti o udělení akreditace k provozování školícího střediska.

Soubory ke stažení