6. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

obrazek
04. července 2012 09:12, aktualizováno 08:12, Mgr. Barbora Horáčková

Řídící orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydal šestou verzi Příručky pro příjemce finanční podpory, která je platná a účinná od 29. 6. 2012. Příručka i změnový list jsou uloženy v příloze.

Zprostředkující subjekt Plzeňský kraj upozorňuje všechny žadatele, kteří budou předkládat své žádosti o finanční podporu ve výzvách otevřených v termínu od 26. 4. 2012 do 12. 7. 2012, 12 hodin, že každý projekt, který bude mít v rámci rozpočtu položku na provedení závěrečné auditní zprávy, bude vyhodnocen jako nevyhovující v kritériu přijatelnostiPodpora z OP VK je plánována výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK“. Důvodem je skutečnost, že v dubnových výzvách Plzeňského kraje v roce 2012 je vypsaná maximální částka na jeden projekt 10 mil. Kč, resp. 8 mil. Kč, a zároveň jmenovanými výzvami není výslovně požadováno provedení externího ověření projektového účetnictví (auditu) u projektů, které nedosahují hraniční částky 10 mil. Kč.

Příručku pro žadatele, 7.verzi, brzy nahradí verze 8., ve které bude sjednocena hranice pro zadávání auditu projektu jako uznatelného výdaje také od výše 10 mil. Kč, pokud nestanoví Zprostředkující subjekt ve výzvě jinak.

Výše uvedený postup vychází z interpretačního stanoviska Řídícího orgánu č. 28030/2011-410.

Soubory ke stažení