Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Malesice - PK x statutární město Plzeň

21. ledna 2020 Miloslava Procházková

PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/124/IM/19

B e z ú p l a t n ý    p ř e v o d   p o z e m k ů


Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemky:

- parc. č. 234/8 o výměře 661 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 234/9 o výměře 249 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc. č. 1289/2 o výměře 84 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

zapsané na LV č. 101 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro obec Plzeň a k. ú. Malesice,

do vlastnictví statutárního města Plzeň, IČO: 00075370.


V Plzni dne 22. 01. 2020
JUDr. Michal Bouřa, MBA  v. r.                                                                                                                                                                                                                                  vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení