Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2005 - pravidla čerpání investičních prostředků Plzeňského kraje

09. ledna 2006 13:10, aktualizováno 12:10,

Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 1/2005  - pravidla čerpání investičních prostředků Plzeňského kraje

 

 

Pravidla čerpání investičních prostředků Plzeňského kraje (dále jen „pravidla“) stanovují zásady a postup při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje určených na investice do majetku kraje v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Směrnice se nevztahuje na akce spolufinancované z prostředků EU. Tato pravidla jsou závazná pro všechny příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem (dále jen „organizace“).

 

 

I. Postup při podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků

 

1.1    Organizace spravující majetek kraje předloží Odboru majetku Krajského úřadu Plzeňského kraje v termínu do 15. června příslušného roku žádost o poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé investiční záměry a zároveň informuje příslušného člena RPK.

1.2    K žádosti bude dále přiložen vyplněný formulář investiční záměr – základní údaje (viz. příloha č.2).

1.3    Odbor majetku ve spolupráci s odvětvovými odbory KÚPK zpracuje a prověří žádosti. Rada PK odsouhlasí přípravu vybraných investičních záměrů pro definitivní schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje.

1.4    V návaznosti na investiční akce schválení Radou PK předloží Odbor majetku Ekonomickému odboru KÚPK odpovídající návrh rozpočtu na následující kalendářní rok a návrh rozpočtového výhledu.

 

II. Příprava investiční akce
 

2.1       Na základě usnesení Rady PK, kterým bude odsouhlasena příprava vybraných investičních záměrů, zajistí organizace vypracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního povolení, provedení výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo podmíněné definitivním schválením poskytnutí investičních prostředků z rozpočtu kraje v orgánech Plzeňského kraje.

2.2       Projektová dokumentace bude průběžně konzultována (minimálně jednou) s Odborem majetku KÚPK. U stavebních akcí týkajících se pozemních komunikací bude probíhat konzultace ve spolupráci s Odborem dopravy KÚPK a to pouze u akcí s předpokládanou cenou díla přesahující 20 mil Kč. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení bude předložena před vypsáním soutěže Odboru majetku KÚPK.

2.3       U zakázek, kdy bude předpokládaná cena předmětu zakázky převyšovat 0,5 milionů Kč, bude v soutěži vyzváno minimálně pět firem.

2.4       Organizace předloží Odboru majetku KÚPK písemně oznámení o úmyslu vypsat soutěž 10 dnů před jejím vypsáním.

2.5       Rada Plzeňského kraje nebo i jednotliví  její členové mají možnost doplnit seznam vyzývaných firem. V takovém případě sdělí Odbor majetku změnu seznamu vyzývaných firem organizaci do 8 dnů od doručení oznámení o úmyslu vypsat soutěž, tj. nejpozději 2 dny před vlastním vypsáním soutěže.

2.6       Do hodnotící komise doplní svého zástupce Odbor majetku a příslušný odvětvový odbor KÚPK. Člena hodnotící komise může doplnit také Rada Plzeňského kraje. Jména těchto zástupců budou sdělena organizaci do 8 dnů od doručení oznámení o úmyslu vypsat výběrové řízení. Pozvánku členům komise zašle organizace nejpozději 10 dnů před jednáním komise.

2.7       Zřizovatel může nařídit organizaci zrušení soutěže.

2.8       Přílohou těchto pravidel jsou „Prováděcí pokyny pro zpracování nabídky“, vč. návrhu smlouvy o dílo, a „mandátní smlouva na výkon funkce technického dozoru investora“. Tyto dokumenty jsou vypracovány jako doporučující vzor  pro organizace.

 

 

III. Čerpání finančních prostředků
 

3.1       Čerpání finančních prostředků bude prováděno průběžně na základě kopií předložených faktur opatřených krycím listem (příloha č. 5).

3.2       Faktura bude obsahovat v příloze vždy krycí list fakturace stavby. Všechny dokumenty budou odsouhlaseny statutárním zástupcem organizace a technickým dozorem investora. Na zakázku, jejíž cena bude vyšší než 0,5 mil. Kč, je organizace povinna zajistit odborný stavební dozor (u společnosti ISO 9001, u fyzické osoby autorizace + ŽL).

3.3       Finanční prostředky budou na základě předložených faktur uvolňovány na účet organizace, a to do výše závazného ukazatele investičního příspěvku stanoveného organizaci v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Kopie faktur je nutno doručit Krajskému úřadu Plzeňského kraje nejpozději do 10.12., aby mohly být finanční prostředky uvolněny do konce příslušného roku.

3.4       Smlouvy o dílo uzavírané mezi organizací a dodavatelem musejí obsahovat ustanovení o desetiprocentní pozastávce z ceny díla, která bude organizací dodavateli uvolněna až po protokolárním převzetí díla. Na základě žádosti organizace může člen rady Plzeňského kraje pro oblast majetku povolit změnu nebo vypuštění tohoto ustanovení smlouvy dílo.

 

IV. Vyhodnocení akce
 

4.1       Do třiceti dnů od uvedení do provozu předloží organizace Odboru majetku KÚPK závěrečné vyúčtování akce (viz příloha č.6).

4.2       Závěrečné vyúčtování akce bude obsahovat kopie:

a)     pravomocného kolaudačního rozhodnutí (nebo jiného rozhodnutí povolující užívání díla)

b)     zápisu o předání a převzetí stavby

c)      smlouvy o dílo a její případné dodatky

a fotodokumentaci průběhu stavby na CD.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

5.1 Tato směrnice je závazná pro všechny příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem a jejich statutární zástupce. Porušení postupu daného touto směrnicí a nedodržení povinností z ní vyplývajících bude považováno za závažné porušení povinností vyplývajících z výkonu funkce statutárního zástupce příspěvkové organizace.

5.2   Tato směrnice je závazná od 1. ledna 2006.

5.3   Směrnice byla schválena usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1314/05 ze dne 20.12.2005.

 

 

 

Přílohy:

- žádost o poskytnutí finančních prostředků PK

- investiční záměr – základní údaje

- prováděcí pokyny pro zpracování nabídky (zadávací dokumentace, vč. návrhu smlouvy o dílo) – doporučující vzor

- TDI - mandátní smlouva – doporučující vzor

- žádost o uvolnění finančních prostředků PK

- závěrečné vyúčtování akce

- registr investice

 

 

 

 Ing. Vladimír Vilímec, v. r.
  náměstek hejtmana pro ekonomiku, finance a majetek
 

 
 

 


 
    
 
 

Soubory ke stažení