Sdělení MŠMT k problematice zkráceného studia

19. července 2005 13:07, aktualizováno 12:07,

Zveřejňujeme následující sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR uveřejněné na webových stránkách MŠMT ČR dne 27. června 2005:

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice „Zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou“


 

V Praze dne 17. června 2005


Č.j.: 21 212/2005-23

 

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice „Zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou“

 

Ustanovení § 84 a § 85 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) umožňuje

  • středním školám, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou uskutečňovat v daném oboru vzdělání také zkrácené studium pro získání středního vzdělání s  maturitní zkouškou a
  • středním školám, které poskytují střední vzdělání s výučním listem uskutečňovat v daném oboru vzdělání také zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem, a to ještě před schválením rámcových vzdělávacích programů pro dané obory vzdělání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upřesňuje postup zpracování učebních dokumentů výše uvedených druhů zkráceného studia do doby vydání rámcových vzdělávacích programů.

V souladu s § 84 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. stanoví délku zkráceného studia rámcový vzdělávací program (do jeho vydání učební dokumenty příslušného oboru vzdělání). Vzhledem k tomu, že při změně stávajících učebních dokumentů je v souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. nezbytné postupovat podle dosavadních právních předpisů, schvaluje změny stávajících učebních dokumentů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

To znamená, že střední škola, která hodlá uskutečňovat zkrácené studium v daném oboru vzdělání poskytujícím střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo v oboru vzdělání poskytujícím střední vzdělání s výučním listem, zašle Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy návrh učebního plánu zkráceného studia, který vychází ze schválených učebních dokumentů pro denní (dálkovou, večerní) formu vzdělávání v daném oboru vzdělání.

K žádosti doloží kopii učebních plánů nebo číslo jednací a datum schválení učebních dokumentů daného oboru vzdělání schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro  příslušnou formu vzdělávání, které budou upraveny pro  zkrácené studium.

Ministerstvo posoudí délku zkráceného studia v předloženém učebním plánu učebních dokumentů  zkráceného studia, která je:

  • v denní formě vzdělávání pro daný obor vzdělání s výučním listem  stanovena zákonem v rozpětí 1 – 1,5 roku,
  • v denní formě vzdělávání  pro daný obor vzdělání s maturitní zkouškou  stanovena zákonem v rozpětí 1 – 2 roku. 

V případě dodržení podmínek stanovených zákonem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválí doplnění učebních dokumentů příslušného oboru vzdělání.

Podle § 25 odst. 3 školského zákona je doba studia v dálkové, večerní, distanční nebo kombinované formě vzdělávání nejvýše o l rok delší než v denní formě vzdělávání.

Nejvyšší  povolený počet žáků v daném oboru vzdělání včetně zkráceného studia nelze překročit.

Přijímací řízení ke vzdělávání ve zkráceném studiu je přijímáním ke střednímu vzdělávání. Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 


 

Ukončování zkráceného studia se řídí předpisy o ukončovaní středního vzdělávání, tj. zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, a  vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. 

Uskutečňování zkráceného studia není podmíněno samostatným zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.

 

Ing. Vojtěch Šrámek

ředitel odboru
středního a vyššího odborného vzdělávání

 

 

Poznámka Krajského úřadu Plzeňského kraje

 

V rejstříku škol a škol. zařízení se vede podle školského zákona § 144 odst. 1 písm. f) nejvyšší povolený počet žáků a studentů v jednotlivých oborech a formách vzdělávání.

 

Dále § 25 školského zákona uvádí formy vzdělání a to pouze denní, večerní, dálkovou, distanční, kombinovanou. Zkrácené studium tedy není formou vzdělání podle škol. zákona a nezapisuje se tedy do rejstříku škol a školských zařízení.