Podávání žádostí do rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem

02. května 2008 08:34, aktualizováno 07:34,
 Podávání žádostí do rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem

Vyřizuje: Alexandra Weberová, oddělení právní

 

Vážené paní ředitelky,

Vážení páni ředitelé,

 

žádost o zápis/změnu zápisu školy nebo školského zařízení podávejte ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje Odboru školství, mládeže a sportu do 30. června (v případě řádného termínu). Žádosti budou zpracovány OŠMS, projednány Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje a předloženy ke schválení Radě Plzeňského kraje.

 

Povinnými doklady k žádosti jsou:

 

-         průvodní dopis (podrobné zdůvodnění požadované změny)

-         příloha k žádosti o změnu zápisu školy nebo škol. zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

-         finanční zajištění činnosti

-         u navýšení kapacity školy, školského zařízení a při zařazení nové školy, školského zařízení (dříve „součásti“) - školská zařízení zařazuje KÚPK

»        kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údajů o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby (stavební úřad bude vyžadován pouze u nových budov, které nebyly využívány pro školské účely).

      Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydává stanovisko v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 7, 13 a 23 zákona č. 258/2000 Sb., obsahující hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a školských zařízení a zotavovacích akcí a požadavky na vnitřní prostředí staveb, hygienické požadavky na venkovní hrací plochy a podmínky provozování stravovacích služeb.

»       rámcový popis personálního a majetkového zajištění (Personální zabezpečení provozu školy a škol. zařízení se vztahuje jak k oblasti pedagogické, tak i provozně technické. V oblasti pedagogické musí pedagogičtí pracovníci splňovat podmínky způsobilosti stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.)

-         u nových oborů a u navýšení kapacity oboru - kapacity oborů stanovuje KÚPK

»        schválená vzdělávací koncepce (číslo nebo celé učební plány), v případě vyšší odborné školy doklad o akreditaci rámcového vzdělávacího programu

»        rámcový popis personálního a majetkového zajištění (Personální zabezpečení provozu školy a škol. zařízení se vztahuje jak k oblasti pedagogické, tak i provozně technické. V oblasti pedagogické musí pedagogičtí pracovníci splňovat podmínky způsobilosti stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

-         u nových míst výkonu činnosti

»        doklad k užívacímu právu k objektu (nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, zřizovací listina)

»        kolaudační rozhodnutí

»        kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údajů o nejvyšším povoleném počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby.

     Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví vydává stanovisko v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 7, 13 a 23 zákona č. 258/2000 Sb., obsahující hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a školských zařízení a zotavovacích akcí a požadavky na vnitřní prostředí staveb, hygienické požadavky na venkovní hrací plochy a podmínky provozování stravovacích služeb.

 

Pokud bude o žádosti rozhodovat jak MŠMT tak i Krajský úřad Plzeňského kraje (§ 143 školského zákona) je nutné tuto žádost podat ve dvojím vyhotovení.

 

 

Pokyn k vyplnění přílohy k žádosti o změnu zápisu školy nebo škol. zařízení do rejstříku škol a školských zařízení:

 

Navrhovatelem je příspěvková organizace nebo její zřizovatel. V případě, že navrhovatelem je příspěvková organizace součástí žádosti musí být souhlas zřizovatele.

 

IZO – vždy resortní identifikátor přidělený právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení (dříve ředitelství, tzn. „šestkové“ IZO)

 

Zřizovatel příspěvkové organizace zřizované PK (fyzická osoba níže nebude uvedena):

 

Plzeňský kraj

Škroupova 18

301 00 Plzeň

IČ: 49 778 099            právní forma: Kraj

 

Kontaktní spojení na zřizovatele - telefon: 377 195 111

                                                         e-mail: posta@kr-plzensky.cz

 

Statutární zástupce právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení – u příspěvkové organizace se opíše ředitel školy, u soukromých škol statutární zástupce s.r.o.,...

 

Seznam příloh – povinná příloha (přílohy se doloží podle charakteru změny)

 

Seznam škol a školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává (dříve součásti) – povinná příloha (doložit i když nejsou žádány změny)

 

Seznam studijních/učebních oborů:

-         platnost – pouze pro obory s omezenou platností = dobíhající obory

-         druh školy – např. střední škola, základní škola.... s uvedením příslušného IZO školy

-         způsob studia – uvádí se slovně, rozlišuje se: charakter (střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání), požadavky na vstup (5.-7. roč. ZŠ, neukončená ZŠ, absolventi ZŠ, absolventi učebního oboru či SŠ bez maturity, maturanti), forma vzdělávání (denní, dálkové, večerní, distanční, kombinované).

 

Seznam míst výkonu činnosti (odloučených pracovišť) školy nebo školského zařízení – uvádí se pro každý typ školy (součást) nebo škol. zařízení samostatně. Pokud na odloučených pracovištích funguje více škol nebo školských zařízení, budou zařazena u každého záznamu školy nebo škol. zařízení.

Soubory ke stažení