Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na KÚPK

obrazek
27. října 2010 09:27, aktualizováno 18. ledna 2022 14:15, Ing. Klára Smetáková

Logo ESF 

Tento projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z krajského rozpočtu.

 

Program:

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu:

Personální strategie – efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/4.1.01/57.00035

Oblast podpory:

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Prioritní osa:

Prioritní osa 4 Veřejná správa a veřejné služby

Číslo výzvy:

57

Období realizace:

1.10.2010 – 30.9.2012

Celkový rozpočet:

2 725 800 Kč

Financování:

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF) – 85%

Plzeňský kraj – 15%

 

Stručný popis projektu:

Tento projekt je zaměřen na zefektivnění řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje a zavádění moderních koncepčních metod řízení lidských zdrojů, jejichž využití umožní optimalizovat kompetence jednotlivých pracovníků a vytvořit efektivní systém jejich hodnocení. V rámci projektu budou tyto metody pod vedením odborníků na danou oblast aplikovány na skupinu vedoucích úředníků, čímž bude umožněno pracovníkům personálního útvaru osvojit si znalosti a dovednosti potřebné k dalšímu využití při následné práci se všemi pracovníky úřadu.

Základem projektu je zavedení systému hodnocení vedoucích zaměstnanců, a to na základě kompetenčního modelu. Hodnocení zaměstnanců pomocí kompetenčního modelu je založeno na fungujícím popisu kompetencí jednotlivých pracovních míst. Zaměstnanec je hodnocen na základě požadovaných kompetencí a plnění požadavků na pracovní místo. Díky tomu je možné zjistit, kde má zaměstnanec rezervy a kde naopak výrazný potenciál rozvoje apod. Součástí hodnocení je také sebehodnocení a metoda zpětné vazby 360°. Tato metoda, spočívající v hodnocení kolegy, podřízenými i nadřízenými, poskytne vedení Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje možnost zhodnotit skutečnou výkonnost, kompetence, dovednost a chování zaměstnance oproti očekávání organizace a požadavkům její strategie, cílů a hodnot.

Součástí projektu bude také průběžné vzdělávání zaměstnanců a to jak cílové skupiny projektu, tak realizačního týmu.

 

Aktivity projektu:

·        Vytvoření personální strategie

Personální strategie bude sloužit jako základní řídící dokument pro oblast řízení lidských zdrojů úřadu. Na základě analýzy současného stavu budou stanoveny konkrétní cíle pro jednotlivé oblasti řízení lidských zdrojů, včetně kontrolních bodů a parametrů pro jejich vyhodnocování. Tato studie bude také popisovat, kdo a jakými způsoby zajistí dosažení stanovených cílů, v jakém časovém horizontu a s jakými přibližnými náklady.

·        Vytvoření kompetenčního modelu

V rámci kompetenčního modelu budou stanoveny tzv. klíčové kompetence, které jsou důležité pro všechny zaměstnance a které přispívají k firemním hodnotám, firemní kultuře a k očekávanému výkonu. Kromě toho budou vytvořeny i kompetenční modely, specificky zaměřené na určité skupiny pracovníků (v první fázi pro vedoucí odborů a vedoucí oddělení). Při tvorbě kompetenčního modelu budou přítomni zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje, kteří se budou na realizaci projektu podílet a dále budou zajišťovat udržitelnost a neustálou aktualizaci tohoto modelu.

·        Zavedení systému hodnocení e-360°zpětná vazba

Metoda hodnocení pomocí e 360° zpětné vazby dává jedinečnou šanci vedoucím úředníkům či vedení organizace získat výkonovou zpětnou vazbu. Jejím hlavním přínosem je pochopení, jak je zaměstnanec vnímán z různých perspektiv. Metoda je založena na komplexním hodnocení „ze všech možných stran“ – od svého nadřízeného, od kolegů, spolupracovníků, podřízených, hodnotí se i on sám. Díky jednotnosti hodnocení a širokému záběru hodnotitelů je jednou z nejúčinnějších metod rozvoje a efektivním nástrojem řízení vy´konnosti.  V rámci této aktivity bude také pořízen specializovaný software, který bude používán pro vyhodnocování hodnotících aktivit.

 

Globální cíl:

Globálním cílem projektu je zvýšení efektivnosti řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje, čímž Plzeňský kraj přispěje ke zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb.

 

Specifické cíle projektu:

·        zefektivnění řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Plzeňského kraje

·        vytvoření analytických a metodických podkladů pro další rozvoj zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje (personální strategie, kompetenční model)

·        zavedení nových metod v oblasti sledování výkonnosti zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje (metoda hodnocení e-360°ZV)

·        navržení Personální strategie k navržení dalších postupů a činností vedoucích k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení

·        pořízení SW aplikace pro metodu hodnocení e-360°ZV

·        proškolení cílové skupiny projektu a realizačního týmu ve výše uvedených oblastech s cílem zajistit udržitelnost projektu a vytvořit interní vzdělávací programy

 

Kontakt:

Ing. Klára Píšová

tel. 377 195 740

mail: klara.pisova@plzensky-kraj.cz