NOVÝ ŠKOLSKÝ ZÁKON a související předpisy + NOVĚ NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ a Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích

24. října 2005 10:31, aktualizováno 09:31,
 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

Vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterým se ruší původní zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb.

 

Zákon č. 436/2004Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti. Tímto zákonem se mění i zákoník práce – důležitá je změna v oblasti čerpání dovolené

 

Zákon č. 439/2004 Sb., kterým se mění zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon č. 557/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zde je upraveno „Stravování a stravovací služby“. Je zde uvedeno, že náklady na závodní stravování a jejich úhradu upraví Ministerstvo financí vyhláškou.

 

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

Nařízení vlády č. 637/2004 ze dne 1.prosince 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

 

Vyhláška č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů

 

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném zvdělávání (školský zákon)

 

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

 

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

 

Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

 

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

 

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

 

Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

 

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

Vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

 

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a studentů mimořádně nadaných

 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

 

Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích

Soubory ke stažení