Mezinárodní konference speciálních pedagogů v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

19. května 2011 15:18, aktualizováno 14:18,
 

Konference v Plzni byla vyvrcholením projektu Partnerství Comenius Regio „Školní péče o mládež s těžkým a kombinovaným postižením ve fázi přípravy na život v dospělosti“ na české straně. Účastníci projektu prezentovali odborné veřejnosti výsledky dvouleté práce na projektu. Projekt umožnil zejména vzájemné předávání zkušeností, výměnu a zdokonalování osvědčených postupů a metodiky v přístupu ke vzdělávání žáků s těžkým kombinovaným postižením. V průběhu projektu byla realizována řada výměn pedagogických pracovníků škol a setkání účastníků projektu jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Smyslem tohoto partnerství je zejména další rozvoj systematické dlouhodobé spolupráce v oblasti speciálního vzdělávání mezi Plzeňským krajem a Bádenskem-Württemberskem a zajištění návaznosti na dosavadní aktivity obou partnerských regionů.

Účastníci konference měli příležitost seznámit se v rámci jednotlivých workshopů s příspěvky tematicky pokrývajícími všechny důležité oblasti života těžce zdravotně postižených žáků: vzdělávání těžce handicapovaných žáků, spolupráce školy s rodinou těchto žáků, otázky práce, zaměstnání, bydlení žáků po absolvování školní docházky. Německá strana prezentovala také další podpůrné systémy, které usnadňují integraci těžce zdravotně postižených do společnosti a umožňují co nejvyšší míru sebeurčení v životě těchto spoluobčanů.  Mimořádný ohlas jak u účastníků z Plzeňského kraje, tak i z Německa zaznamenala přednáška paní Veroniky Pavlíkové Brožové na téma stále ještě opomíjené sexuality v životě lidí s mentálním postižením.

Na německé straně bude projekt zakončen mezinárodním kongresem ve Friedrichshafenu, na němž budou čeští zástupci prezentovat výstupy projektu širokému publiku odborné veřejnosti z Německa, Rakouska a Švýcarska.

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.