Jak dopadla Julínkova zdravotnická reforma

obrazek
23. srpna 2009 22:08, aktualizováno 21:08,

Jak a na koho dopadla Julínkova zdravotnická reforma?


Prolog
V první polovině letošního srpna se na mne dopisem obrátily zdravotní sestry ze tří nemocnic, jejichž zřizovatelem je Plzeňský kraj, s dotazem, jak bude řešen slibovaný 15% nárůst jejich měsíční mzdy, a to počínaje červencem t. r. Zaslala jsem jim otevřený dopis s osvětlením stávající situace a s návrhem na osobní setkání. Podala jsem jim zhruba následující vysvětlení:

Úctyhodný, ale neupřímný slib Topolánkovy vlády
Tento slib, tj. navýšení finančních odměn zdravotních sester a porodních asistentek, učinila Topolánkova vláda těsně před podáním demise. Jeho řešení ponechala svým následníkům, tj. vládě úřednické pod vedením premiéra Jana Fischera. Nastupující paní ministryně Jurásková přitom prohlásila, že pod jejím vedením je poprvé zajištěno, že nárůst mezd a platů bude reálný, neboť jsou jasné zdroje financí. Jaká je však skutečnost?
Tento chvályhodný úmysl se jeví jako zlomyslné šidítko, poněvadž si zahrává s oprávněným finančním přídavkem, především zdravotním sestrám. Paní ministryně je původním povoláním zdravotní sestra, a tak nepochybuji, že ví, s jakým typem pracovníků, převážně žen, je zahráváno v těch případech, kdy zdravotní pojišťovny neuvolní finance v plné výši, aby mohl být vládní slib bez rozdílu naplněn. Na druhé straně asi neví, že tento počin ze strany zdravotních pojišťoven nelze učinit bez příslušné ministerské vyhlášky, která je bude ke zvýšeným výdajům opravňovat dle zákona. A navíc – již předem bylo určeno, že zdravotní pojišťovny vydají za tímto účelem 1,2 miliardy korun, což požadavek zcela jistě nepokryje.
Druhým zdrojem měly být podle ministerstva zdravotnictví vnitřní rezervy zdravotnických zařízení. Ty však většinou u malých a středních nemocnic neexistují, neboť – ač v našem kraji převedeny minulým vedením kraje na „perspektivní“ obchodní společnosti – neprosperují dle původního naivního předpokladu. Polovina z nich je v našem kraji zadlužena a existují obavy, aby některé z nich nespadly do konkurzu, se zánikem své původní funkce, tj. poskytování zdravotní péče v nemocničním zařízení.
Třetím zdrojem má být státní rozpočet v případě zdravotnických zařízení, která jsou v gesci státu (např. fakultní nemocnice, některé léčebny). U krajských nemocnic je pak jakoby analogicky na řadě rozpočet krajského úřadu. Kraj však v případě nemocnic = obchodních společností nemá ze zákona oprávnění provádět tzv. nedovolenou podporu.

Jde tedy o skutečně dobrý úmysl ze strany ministerstva zdravotnictví, lépe řečeno od bývalé vlády?
Tak, kde je ona slibovaná jistota ze strany ministerstva zdravotnictví? Ano, uhádli jste, ta neexistuje. Nejde v žádném případě o dobrý úmysl, ale o nezodpovědný krok, a to ještě podtržený tím, že dochází k tzv. individuálním domluvám mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami. A to někteří politici hovoří s oblibou o boji s korupcí…


Pomsta za hrazení poplatků
Přeloženo do „lidštiny“: neexistuje jiný výklad, než že jde o pomstu za to, že kraje dosud hradí za nemocné spoluobčany tzv. regulační zdravotnické poplatky. Jde o úmysl postavit proti sobě tentokrát zdravotníky a nemocné. Kdo z nich má větší právo na spravedlnost? Bez komentáře. Noví hejtmané chtěli dát najevo, že s poplatky zásadně nesouhlasí, že nejde o tzv. regulaci zdravotní péče, ale o ožebračování těch nejpotřebnějších, kterými jsou naši senioři a zdravotně postižení. Že nedošlo ze strany Julínkových odborníku ke zvážení sociální únosnosti zavedených poplatků, že nepředcházela žádná inventura, kde jsou ty černé díry, kterými unikají finanční prostředky ze zdravotnického systému… Opět se naplnil známý výrok.... za každý dobrý skutek budiž po zásluze potrestán…!
Racionální zdravotnická reforma se tedy vzdaluje a rukojmích zjevně přibývá…
Řešení se však z pozice všech soudných a kompetentních lidí hledá a najít se musí!


Jaké dopady měla mít zdravotnická reforma Topolánkovy vlády?
Topolánkova a Julínkova reforma přibližovala model, který za minulé vlády chtěli realizovat na Slovensku. Ptáte se jak? Rozhodli se pro omezení dostupnosti zdravotní péče. Tuto situaci si představte jako uvedený „zlý sen“.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________________________________________________
Zlý sen
Zdravotní péče bude poskytnuta převážně těm „zazobaným“ – ti se totiž svým luxusním automobilem například do jedné ze dvou zbylých nemocnic v kraji snadno dopraví a v kapse budou mít obálku na zaplacení tzv. nadstandardu. Že dosud neexistuje definovaný standard? To nevadí, to se slíbí a s ohledem na nízkou trvanlivost ministrů zdravotnictví k tomu stejně nedojde. No, a nadstandard si definovat umíme, a to především ve smyslu bohatě zaplaceného protekcionismu. Těm ostatním (i když jde o většinu) bude poskytnuta základní péče (asi onen často zmiňovaný, ale zatím nedefinovaný standard), pokud se do vzdálené nemocnice dostanou včas a pokud kromě zdravotního pojištění mají na různé doplatky, poplatky, úplatky… Jinak mají smůlu…
Zdravotních sester i porodních asistentek bude do těch dvou zbylých nemocnic dostatek, vždyť v případě Plzeňského kraje budou koncentrovány z původních šesti nemocnic… včetně dvou LDN, do zmíněných cca dvou…
Když se nepodařila již dříve zamýšlená privatizace nemocnic způsobem ála Bendl ve Středočeském kraji, tak ať nemocnice „lehnou“ díky nedostatku personálu, neboť bez zdravotních sester žádné zdravotnické zařízení nemůže existovat… a špitály pak budou stejně za pakatel na prodej. Takže kamarádi zkrátka nepřijdou… viz Středočeský kraj. Skutečná hodnota prodaných nemocnic činí přes miliardu korun, (jak mi bylo kuloárně řečeno), poskytla přece báječný „zlatý důl“. A o tom to přece je…
___________________________________________________________________________


Procitnutí
Občané, probuďte se! Tento zlý sen se nesmí naplnit! Přečtěte si volební programy politických stran směrem od středu doleva a zjistíte, že nechtějí nespravedlivý dvojí typ zdravotnictví. Pak jsem přesvědčena, že nejen v zájmu svém, ale i v zájmu zdravotníků, tj. poskytovatelů zdravotní péče, kteří jsou trvale podhodnoceni před i po revoluci, půjdete k volbám a svým hlasem přispějete k sociální spravedlnosti, a to bez ohledu na to, zda je krize nebo není. To je jen výmluva, která nesmí ústavní právo žádného občana ohrozit. Zdraví se na to neptá a jeho existence je to nejcennější, co člověk ve svém životě má a díky zdravotníkům často i získává při jakékoliv nemoci.

Kam směřuje americká reforma zdravotnictví prezidenta Obamy?
Je to paradox: připravovaná reforma zdravotnictví v USA podle vůle pana prezidenta Obamy směřuje k našemu nedávnému modelu, který jsem předložila v červenci 2005 vládě České republiky a byl vzat na vědomí... Ale my jsme se po volbách 2006 vydali takřka opačným směrem na Západ přes oceán… Nikoliv však k úspěchům amerického zdravotnictví, o ty není zatím nouze ani u nás, ale spíše k nastolení nejistoty pro většinu občanů v případě nemoci anebo přírodní katastrofy s následky na zdraví… Proč asi chce prezident Obama zavést povinné zdravotní pojištění, to si lze snadno domyslet. Chce totiž nastolit rovnocennou a všem dostupnou zdravotní péči, se zajištěním její bezpečnosti, kvality a efektivity.

Současné perspektivy zdravotnictví Plzeňského kraje
To vše také obsahuje návrh současného vedení Plzeňského kraje, včetně „péče o lidské zdroje“… Ta nespočívá jen ve finančních přídavcích aktivním zdravotníkům, ale i v péči sociální, v podpoře postgraduálního vzdělávání, v zařizování mateřských školek, v podpoře zdravotníků v důchodu atd…. Zkrátka v činech, které jasně deklarují, jak si jejich jedinečné a vysoce kvalifikované práce všichni vážíme. Byla provedena analýza struktury zdravotní péče stávajících zařízení v kraji a od ní budou odvozeny případné změny v jednotlivých segmentech zdravotní péče, a to tak, aby byla zajištěna potřebná péče s náležitou efektivitou…

Závěrem
Nebuďme lhostejní k dění v naší společnosti, k osudům našich sousedů, známých a přátel, a nakonec i k osudu nás samotných. Je dvacet let po nastolení demokracie a to by mělo znamenat, že občan má právo do věcí veřejných zcela zásadně hovořit. Například prostřednictvím tajného hlasování do poslanecké sněmovny. Takže – k volbám jděte a nabádejte i jedince ve svém okolí. Dejte jim přečíst dnešní noviny, třeba se jim mnohé objasní, co dosud netušili. Naše doba je bohatá na informace, ale někdy chybí jejich zjednodušení, abychom vše v plné míře pochopili. Tím se nedegradujme na nechápavé, nepovažujme za hloupé. Jsme konečně jen dokonaleji informovaní…

Věřím, že mi věříte… a současně mi i věřte, že vaše důvěra byla vždy pro mne vším. Jak v roli lékařky, tak v roli političky, t. č. na místě prvé hejtmanky v historii České republiky!

Milé kolegyně a kolegové zdravotníci, buďte věrni svým ideálům, pro které jste studovali náročnou látku – lidskou medicínu! Já osobně, jako zkušená lékařka, budu i v roli političky vždy na vaší straně a tím všichni splníme výsostné poslání – službu ve prospěch našich spoluobčanů, při zachování čistého svědomí a profesionální cti nás samotných a v neposlední řadě i se zažitím pocitu štěstí z dokonalé seberealizace…
To naše společnost tolik postrádá – vždyž tzv. blbá a ještě horší nálada má svoje příčiny, že?
Kéž se nám všem daří!

 

 

 

 

Milada Emmerová, 18. 8. 2009