Informace zdravotnickým zařízením o nákaze virem H1N1

04. května 2009 14:35, aktualizováno 13:35, Ing. Radek Svoboda

Definice případu:

Anamnéza:

Je třeba klást zvýšený důraz na cestovatelskou anamnézu (aktuální informace o situaci lze nalézt na stránkách www.who.int či www.ecdc.europa.com)

Inkubační doba:

7 dní

Infekčnost:

1 den před začátkem onemocnění a 7 dní po začátku onemocnění

Klinická kritéria:

-          horečka

-          kašel

-          bolest hlavy

-          bolest v krku

-          myalgie

-          eventuelně průjem a zvracení

Každá osoba prezentující jeden z následujících tří stavů:

o        horečka a příznaky akutní respirační infekce

o        pneumonie

o        úmrtí na neznámé akutní respirační onemocnění

Epidemiologická kritéria

Alespoň jeden z následujících bodů:

-          osoba, která cestovala do oblasti, kde jsou potvrzené případy onemocnění prasečí chřipkou A(H1N1)

-          osoba , která byla v blízkém kontaktu s potvrzeným případem infekce prasečí chřipkou A (H1N1) v průběhu onemocnění

-          osoba s anamnézou nedávného kontaktu se zvířetem s potvrzenou nebo suspektní prasečí chřipkou A (H1N1)

Laboratorní kritéria:

Minimálně jeden z následujících testů:

-          RT-PCR

-          4-násobný vzestup specificky neutralizačních protilátek proti viru prasečí chřipky A(H1N1) – požadují se párová séra, první vzorek odebraný během akutní fáze onemocnění a druhý vzorek v rekonvalescentní fázi minimálně 10-14 dnů po odběru prvního vzorku

Klasifikace případů:

-          možný případ – osoba, která splňuje klinická a epidemiologická kritéria

-          pravděpodobný případ – osoba, která splňuje klinická a epidemiologická kritéria a má positivní influenza A infekci (netypizovanou)

-          potvrzený případ – osoba, která splňuje klinická a epidemiologická kritéria a je laboratorně potvrzena

Doporučený postup:

Odběr vzorků biologického materiálu:

probíhá stejným způsobem jako u běžné chřipky – nazofaryngeální výtěr do virologického média a odběr párových sér

Laboratorní vyšetření:  

Všechny vzorky budou odesílány do NRL pro chřipku, SZÚ – tel. 267 312 400/ 402/ 421/ 408. Adresa: SZÚ, Šrobárova 48, Budova 4 – NRL pro chřipku, Praha 10

Ochranné pomůcky:   

Každý lékař či zdravotnické zařízení by si měl zajistit doporučené ochranné pomůcky:

Čepice operační /621500-15/                             

Ústenka chirurg. se štítem /1835F/                    

Polomaska filtrační s ventilem /1873V/               

Plášt návštěvnický /21500/                                

Návleky na obuv   /21400/                                

Rukavice operační latex. s pudrem sterilní          

Rukavice vyšetřovací Vinyl bezpr.                     

Izolace:

Každý pacient, který navštíví lékaře a u kterého vznikne podezření na nákazu prasečí chřipkou by měl být izolován (rozhodně je třeba vyloučit odesílání na další vyšetření) a po dohodě neprodleně transportován na příslušnou infekční kliniku či infekční oddělení krajské nemocnice.

Transport suspektního pacienta bude uskutečněn sanitou vyčleněnou pro převozy těchto pacientů.

Podezření musí být hlášeno pracovníkům orgánů ochrany veřejného zdraví, kteří provedou další opatření – dohledání kontaktů, nařízení izolace apod.

Příjem pacienta a odběry biologického materiálu nutno organizovat v souladu s příslušnou legislativou (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 195/2005 Sb.) a dále dle vnitřních předpisů.

Léčba:

Léčba hospitalizovaných pacientů dle klinického stavu a naléhavosti je plně v kompetenci příslušného infekčního pracoviště.

Opatření k zabránění šíření:

 – přístup k osobám v kontaktu s osobami vyšetřovanými, či s pravděpodobnými nebo potvrzenými případy

Definice: toto se vztahuje k osobám, které byly v úzkém kontaktu osobami vyšetřovanými, či s pravděpodobnými nebo potvrzenými případy

Úzký kontakt je definován jako:

a)       společná domácnost

b)       společný pokoj v nemocnici či jinde

c)       osoby sdílející pokoj s případem nebo vyskytnuvší se v blízkosti (méně než 1 metr) případu alespoň po dobu 4 hodin

d)       osoby, které přišly do kontaktu s materiálem kontaminovaných sekrety z dýchacích cest (např. manipulace s použitými kapesníky, dotyk rukou s infekční osobou, která měla předtím v ruce kapesník nebo si sáhla na nos)

e)       cestující v letadle sedící ve stejné řadě nebo ve dvou řadách před / za pacientem, který byl symptomatický (smrkání, kašlání) na letu s trváním alespoň 4 hodiny