Informace pro obce - vzorový dodatek ke zřizovací listině

25. srpna 2005 09:04, aktualizováno 08:04,

Informace pro obce - vzorový dodatek ke zřizovací listině a názvy právnických osob vykonávající činnost školy nebo školského zařízení

 

Vzorový dodatek na změnu názvu organizace a změnu vymezení hlavní účelu a předmětu činnosti.

 

Paragrafové znění a ostatní červeně označené pasáže je nutno upravit pro konkrétní právnickou osobu vykonávající činnost školy nebo školského zařízení !

 

Hlavní činnost je vymezena následujícími paragrafy - UPRAVIT V DODATKU PRO KONKRÉTNÍ PŘÍPAD.  

 

Mateřská škola - § 33 až 35

Základní škola - § 36 až 56

Základní škola nebo Základní škola praktická (pro bývalé ZvŠ)- § 36 až 56

Školní družina/Školní klub - § 111

Zařízení školního stravování/Školní jídelna/Školní jídelna-vývařovna/Školní jídelna-výdejna - § 119

Základní umělecká škola - § 109

Středisko volného času/Dům dětí a mládeže/Stanice zájmových činností - § 111

 

Dále je nutné ve zřizovací listině upravit i další články pokud odkazují na již neplatnou legislativu !

 

 

Právní výklad MŠMT k Tvorbě názvu právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zákona (viz. Příloha)

 

 

Na MŠMT byl dále vznesen dotaz k problematice uvádění "příspěvková organizace" v názvu právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení a k problematice kulatého razítka a odpověď MŠMT zněla následovně:

 

k Vaší žádosti o stanovisko ve věci názvu příspěvkové organizace a náležitostí "kulatého úředního razítka" Vám sděluji následující.

 

V souladu s § 8 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), musí název právnické osoby vykonávající činnost školy obsahovat označení druhu nebo typu školy, popřípadě druhu nebo typu školského zařízení; součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen.


V souladu s požadavky školských právních předpisů nemusí název právnické osoby již obsahovat název sídla školy (tedy ani okresu), jak tomu bylo v souladu s předchozí právní úpravou.


V souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se však příspěvková organizace vzniklá po 1. lednu 2001 zapisuje do obchodního rejstříku.


Podle § 9 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů je firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku na základě zvláštního právního předpisu (v tomto případě na základě zákona č. 250/2000 Sb.) a která vznikla před tímto zápisem, její název. Součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu (zde "příspěvková organizace"). Pokud tedy soud při zápisu příspěvkové organizace do obchodního rejstříku trvá na tom, aby součástí názvu byl také dodatek "příspěvková organizace", stane se tento dodatek součástí názvu právnické osoby, pod kterým bude zapsána rovněž v rejstříku škol a školských zařízení.

Spíše pro úplnost pak v souladu s výše uvedeným dodáváme, že není možné, aby jedna příspěvková organizace byla zapsána pod jiným názvem v rejstříku škol a školských zařízení a pod jiným v obchodním rejstříku.

 

Přestože zákonem č. 561/2004 Sb., ani žádným prováděcím právním předpisem nejsou stanoveny náležitosti razítek, která by měla právnická osoba vykonávající činnost školy mít, je nutné trvat na požadavku uvádění názvu příspěvkové organizace, pod kterým byla tato organizace zapsána do obchodního rejstříku a zároveň do rejstříku škol a školských zařízení. Je-li součástí názvu dodatek "příspěvková organizace" je nutné, aby právnická osoba užívala tohoto celého názvu ve všech případech, kdy vystupuje svým jménem.

 

S pozdravem

 

                                                                                                      Mgr. Miroslav Šimůnek

                                                                                       ředitel odboru legislativního a právního

 

Soubory ke stažení