Informace pro obce - vymezení školských obvodů spádových škol

15. dubna 2005 11:43, aktualizováno 10:43, Ing. Zdeněk Čížek

Informace pro obce

 

Vymezení školských obvodů spádových škol

 

Na základě § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních.


Za tímto účelem obec

a)         zřídí základní školu nebo

b)         zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

 

Podle § 178 odst. 2 školského zákona na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy takto:

a)   je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce,

b)   je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou,

c)   je-li na území svazku obcí jedna základní škola nebo více základních škol zřízených svazkem obcí nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu.

 

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že je-li podle písmena b) a c) § 178 odst. 2 školského zákona nezbytné vymezit školské obvody spádových škol, učiní tak obec na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého ukládá obec povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.

 

Aplikace uvedených ustanovení zákona v praxi znamená, že:

·         v případě § 178 odst. 2 písmena b) školského zákona  obec formu obecně závazné vyhlášky vymezí školské obvody jednotlivých spádových škol s ohledem na předpokládanou organizaci výuky v jednotlivých školách (ve smyslu ustanovení § 23 školského zákona a § 4 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, kde jsou stanoveny počty žáků ve třídách) a také s ohledem na stanovený nejvyšší povolený počet žáků ve škole zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e) školského zákona a uvedený v platném rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.

·         v případě § 178 odstavce 2 písmena c) školského zákona je prvořadé vymezit smluvní vztah mezi obcemi, v souladu s § 46 odst.  1 a odst.  2 písm. a) a § 48 odst. 1 a odst. 2  zákona  o obcích. Tento smluvní vztah je záležitostí zastupitelstva obce v souladu s § 84 odst. 1 a odst. 2 písm. t) zákona o obcích.  Další podmínky smlouvy jsou záležitostí smluvních stan. Pro příslušnou část školského obvodu vydá každá z dotčených obcí obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Jednotlivé možné vzory obecně závazných vyhlášek tak, jak je vypracovali pracovníci Ministerstva vnitra, jsou součástí příloh. Vzory jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/2003/vs/mistni/vzory_strukt_vs.html

 

Školský obvod je vhodné vymezit dle místních podmínek např. ulice, kat. území obce, apod.

 

Dále upozorňujeme na znění § 178 odst. 6 a 7 školského zákona. Dle těchto ustanovení, jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec, ve které má žák místo trvalého pobytu, povinna hradit obci, která školu zřídila, neinvestiční výdaje této školy, připadající na jednoho jejího žáka, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Výdaje nemusí hradit obec, jestliže zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky, je členem svazku obcí, který zřizuje školu, ve které má žák zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky, nebo je smluvní stranou dohody několika obcí o vytvoření společného školského obvodu jedné nebo více základních škol zřizovaných některou z těchto obcí, pokud má žák v této škole zajištěny podmínky pro plnění povinné školní docházky.

 

     

     Závěr:  Při vytváření společného školského obvodu je zapotřebí:

 

1.      uzavřít smlouvu o vytvoření společného spádového obvodu, která musí být písemná a musí být předem schválena zastupitelstvy obcí, jinak je neplatná.

2.      vydat obecně závaznou vyhlášku pro příslušnou část školského obvodu jednotlivými obcemi

 

 

 

  

 

 

 

      Odbor školství mládeže a sportu

      Krajského úřadu Plzeňského kraje

      JUDr. Jaroslava Havlíčková

                                                                                                              

 

Soubory ke stažení