Informace k provádění změn, zápisu a výmazu škol a školských zařízení ve školském rejstříku

30. června 2005 12:33, aktualizováno 11:33, Jana Králová

Informace k provádění změn, zápisu a výmazu škol a školských zařízení ve školském rejstříku (určené pro právnické osoby zřizované obcemi)

 

Obsah školského rejstříku

Školský rejstřík ve smyslu ustanovení § 141 školského zákona je veřejný seznam, který obsahuje dva soubory

 

O       rejstřík školských právnických osob

O       rejstřík škol a školských zařízení

 

REJSTŘÍK ŠKOLSKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB

 

            Rejstřík školských právnických osob má obdobnou funkci jako obchodní rejstřík. Organizace  rejstříku školských právnických osob je plně v kompetenci MŠMT.

 

            Při změně jiné právní formy právnické osoby na školskou právnickou osobu je vždy nutno vydat novou zřizovací listinu nebo uzavřít novou zřizovatelskou smlouvu.

 

REJSTŘÍK ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Krajský úřad Plzeňského kraje vede rejstřík u těchto škol a školských  zařízení:

O       mateřská škola

O       zařízení školního stravování (školní jídelna, školní jídelna-vývařovna, školní jídelna-výdejna)

O       školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností, školní klub, školní družina)

O       školská výchovná a ubytovací zařízení (domov mládeže, internát, škola v přírodě)

O       školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)

 

            Pokud právnická osoba vykonává podle § 8 odst. 7 školského zákona činnost více škol nebo školských zařízení, jsou kompetence ve věcech rejstříku škol a školských zařízení rozděleny mezi MŠMT a KÚPK v rozsahu § 143 školského zákona.

 

ÚDAJE V REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (§ 144 školského zákona)

 

O       druh a typ školy nebo školského zařízení a jejich resortní identifikátor

O       údaje o označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby

O       údaje o řediteli školy nebo školského zařízení

O       údaje o statutárním orgánu právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení

O       údaje o zřizovateli u školských právnických osob nebo příspěvkových organizací

O       údaj o době, na kterou byla právnická osoba zřízení

O       údaje o nejvyšších povolených počtech (kapacitách)dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť

O       údaj o dni zápisu a dni zahájení činnosti školy nebo školského zařízení

 

Adresa,  kde probíhá vzdělávání nebo školské služby

 

O       uvádění adresy odloučených pracovišť, aby bylo zřejmé jaká činnost na nich probíhá, pokud na odloučených pracovištích je více škol  nebo školských zařízení, budou uvedeny u každého záznamu školy nebo školského zařízení

 

PROVÁDĚNÍ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

 

Navrhovatelem je:

 

O       právnická osoba-  vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nebo

O       zřizovatel

 

V případě navrhovatele-právnické osoby- nutný souhlas zřizovatele.

 

Žádosti o zápis nebo změnu v údajích v případě, že podání budou vyřizovat jak MŠMT tak KÚPK, je nutno dodávat odděleně, dvojmo s příslušnými doklady, tak aby příslušný správní orgán mohl provést žádost v rámci své kompetence. Jedná se o případy, kdy žadatel navrhuje změnu v obou částech rejstříku škol a školských zařízení (vedených MŠMT a KÚPK) pro jednu právnickou osobu.

 

TERMÍNY PODÁNÍ  ŽÁDOSTI

 

Povinnými doklady k žádosti jsou:

 

-          průvodní dopis (podrobné zdůvodnění požadované změny)

-          příloha k žádosti o změnu zápisu školy nebo školského zařízení

-          ekonomický rozbor požadované změny (pouze u navýšení kapacity)

 

1.       žádost o změnu údajů v rozsahu § 144 odst.l,

 

O       písm. e) nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školského zařízení

povinné doklady:

-    Kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat  pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které  lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby

-    Ekonomický rozbor požadované změny

 

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku pro následující školní rok se podává  na KÚPK do 30. září.

 

Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele je možné prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti a rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu. Zmeškání termínu musí být dodatečně zdůvodněno navrhovatelem.

 

K pozdějšímu předložení dokladů a údajů podle § 147 odst 1, písm. g),h), l) tj.:

O       písm. g) – doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo k prostorám

O       písm. h) – stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

O       písm. l) – jméno a příjmení, datum narození ředitele

není zapotřebí souhlas orgánu, který rejstřík vede. Tyto doklady mohou být předloženy dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení. Rozhodnutí o zápisu školy nebo školského zařízení do  rejstříku škol a školských  zařízení nabývá v těchto případech účinnosti až  doložením chybějících dokladů orgánu, který rejstřík škol a školských zařízení vede.

 

2.       žádost o změnu údajů  v rozsahu § 144  odst. 1, písm. b), c), g), i), j):

 

O       písm. b) – název, sídlo, identifikátor, právní forma

povinné doklady:

-    Dodatek ke zřizovací listině (ověřená kopie)

-    Usnesení zastupitelstva (originál)

-    Výpis z obchodního rejstříku

 

O       písm. c) – název, sídlo, identifikátor, právní forma zřizovatele

O       písm. g) – označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby

O       písm. i) -  jméno, příjmení a datum narození ředitele školy nebo školského zařízení

povinné doklady:

-    Doklad o jmenování ředitele do funkce (ověřená kopie)

-    Výpis z rejstříku trestů

-    Doklady o vzdělání (ověřená kopie)

-    Potvrzení předcházejícího zaměstnání (ověřená kopie)

-    Životopis (ověřená kopie)

 

O       písm. j) – jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby se podává MŠMT nebo KÚPK podle kompetencí § 143 školského zákona do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

 

Změnu provádí MŠMT jako nadřízený správní úřad ve správním řízení s výjimkou § 143 školského zákona, kdy krajský úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízení.

 

ŽÁDOST O VÝMAZ Z REJSTŘÍKU v rozsahu § 150 školského zákona se podává orgánu, který rejstřík vede.

 

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY, KTERÁ VYKONÁVÁ činnost školy nebo školského zařízení

 

O       uvádějí všechny druhy nebo typy škol, mateřská škola musí být součástí názvu

O       školské zařízení musí být součástí názvu, pokud právnická osoba vykonává činnosti pouze školského zařízení, nemusí být součástí názvu, pokud právnická osoba vykonává také činnost školy

 

Zvláštní škola (podle školského zákona – základní škola) a pomocná škola (dle školského zákona základní škola speciální)

 

O        podle školského zákona se jedná o druh školy – základní škola (základní škola speciální je typem základní školy)

O       název právnické osoby, která vykonává pouze činnost pomocné školy je základní škola speciální

O       název právnické osoby, která vykonává současně činnost  zvláštní školy a pomocné školy může být „základní škola“

O       název právnické osoby, která vykonává  činnost ZvŠ a PomŠ spolu se základní školou může být základní škola

O       adresa právnické osoby vykonávající činnost školy, nemusí být součástí názvu , dosud uváděný okres  nemusí být součástí názvu

O       právní forma  u příspěvkových organizací, zřízených podle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bude u názvů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapisována do rejstříku škol a školských  zařízení včetně uvedeného dodatku „příspěvková organizace“ (jedná se o příspěvkové organizace vzniklé po 1.lednu 2001).

 

Vyřizuje:

Jana Králová, právní oddělení

Telefon: 377195426

e-mail: jana.kralova@kr-plzensky.cz

Soubory ke stažení