Dokladování výdajů

obrazek
03. července 2008 08:35, aktualizováno 07:35,
 

Českým kontrolním orgánem pro OP Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je Centrum pro regionální rozvoj ČR. Bude především ověřovat legalitu a oprávněnost výdajů vykázaných každým příjemcem dotace včetně partnerů. V příloze je k dispozici návod ke správnému dokladování výdajů.

 

Kontroloři jsou oprávněni ověřovat, že:

  • vykazované výdaje jsou skutečné
  • spolufinancované produkty a služby byly dodány v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory z ERDF
  • realizace projektu a výdaje na projekt jsou v souladu s národní legislativou a legislativou Společenství
  • je vyloučeno dvojí financování z jiných programů Společenství nebo národních programů
  • žádost o platbu předložená příjemcem je v pořádku

 

K 31.3.2011 byla provedena aktualizace dokumentu Náležitosti dokladování pro přeshraniční programy Cíle 3 Evropské územní spolupráce – konkrétně byla zavedena povinnost vyplňovat výkaz práce (protokol u DPP/DPČa) a byla upravena sestava "přehled pracovních cest" a sestavy rekapitulace mezd. 

 

 

Soubory ke stažení