Archeologická památková péče

Archeologické nálezy

Dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů musí být o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo

Oznamovací povinnost stavebníka

Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů platí, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum...

Oprávněné organizace

Kompletní seznam všech oprávněných organizací naleznete na stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR http://www.arup.cas.cz/?cat=640