9. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
22. února 2021 15:53, aktualizováno 02. března 2021 08:22, Mgr. René Zeithaml

Poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Plzeň jih + sever
Rada Plzeňského kraje poskytne žadateli Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň jih + sever účelovou neinvestiční finanční dotaci ve výši 100 tisíc korun v rámci projektu Zdravý kraj na zakoupení drobných dárků a pohoštění pro bezpříspěvkové dárce krve při slavnostním předávání medailí a zlatých křížů 2. a 3. třídy.

Poskytnutí dotace umožní ocenit dárce krve, kteří darují krev bez nároku na finanční odměnu, což může pro někoho znamenat určitou motivaci k dalším odběrům. Letos se předpokládá, že bude oceněno bronzovou medailí 647 dárců (za 10 odběrů), stříbrnou medailí 426 dárců (za 20 odběrů), zlatou medailí 291 dárců (za 40 odběrů), zlatým křížem 3. třídy 93 dárců (za 80 odběrů) a zlatým křížem 2. třídy 12 dárců (za 120 odběrů).


Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2021
Plzeňský kraj poskytne finanční dar ve výši 10 tisíc korun matce první dívky narozené v Plzeňském kraji roku 2021 a 10 tisíc korun matce prvního chlapce narozeného v Plzeňském kraji roku 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci související s nákazou covid-19 osobní setkání s rodiči prvních občánků nebude letos realizováno. Finanční dary budou matkám zaslány na účet.


Vyhlášení dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“
Finanční podpora 17 mil. korun je určena obcím zřizujícím jednotky požární ochrany. Cílem programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.

Program zahrnuje tyto dotační tituly:
Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu
Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje nákup nového dopravního automobilu obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra ČR z prostředků státního rozpočtu. Maximální výše příspěvku je 300 tis. korun, maximálně však 2/3 výše dotace ze státního rozpočtu.

Příspěvek na nákup nové cisternové automobilové stříkačky
Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje částkou 500 tis. korun nákup nové cisternové automobilové stříkačky obci, které byla na tento nákup přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra ČR z prostředků státního rozpočtu.

Příspěvek na rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky
Tímto příspěvkem kraj spolufinancuje částkou 500 tis. korun rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky obci, které byla na tuto rekonstrukci přiznána účelová dotace Ministerstva vnitra ČR z prostředků státního rozpočtu.

Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu
Příspěvek je určen na opravy cisternové automobilové stříkačky splňující stanovené podmínky. Maximální výše příspěvku je 700 tis. korun s maximální finanční spoluúčastí kraje 50%.

Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu
Příspěvek je určen na opravy jakékoliv cisternové automobilové stříkačky nebo rychlého zásahového automobilu. Maximální výše příspěvku je 200 tis. korun s maximální finanční spoluúčastí kraje 50%.

Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů
Vloni zavedený příspěvek je určen pouze pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie II. nebo III. na nákup přetlakových dýchacích přístrojů. Maximální výše příspěvku je 80 tis korun s maximální finanční spoluúčastí kraje 50%.

Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy
Příspěvek je určen na nákup a opravy požární techniky a věcných prostředků požární ochrany. Maximální výše příspěvku je 60 tis. korun s maximální finanční spoluúčastí kraje 50%.
Žádosti je třeba podat do 19. dubna 2021. Projednání podpory musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Vyhlášení dotačního programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021
Tento dotační program, který je již vyhlašován čtvrtým rokem, je jednou z forem pomoci kraje obcím, kde se změnila bezpečnostní situace, např. v souvislosti se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách. Jde o finanční podporu obcím ve výši 10 mil. korun na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na jejich území prostřednictvím obecní policie (na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii nebo vlastní obecní policí), bezpečnostní agentury, realizaci preventivně informačních projektů, zřízení, rozšíření nebo rekonstrukci kamerového dohledového systému, realizaci dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích a zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti a to zejména na zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích. Finanční podpora se poskytuje maximálně do výše 75 % celkových nákladů na realizaci projektu v případě obcí s počtem obyvatel do 2 tisíc, u ostatních obcí maximálně do výše 50 %.


Vyhlášení dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021
O dotaci mohou žádat pouze obce, které zajišťují pravidelnou strojovou údržbu lyžařských běžeckých tras na území Šumavy a Českého lesa.

Dotace bude poskytnuta na základě celkových nákladů na úpravu tras, počtu ujetých motohodin (hodina práce stroje na údržbu tras), atraktivity oblasti (Šumavu navštěvuje více běžkařů a poskytuje lepší podmínky a infrastrukturu než oblast Českého lesa), kvality podané žádosti a dotační morálky žadatele.

Finanční objem dotačního titulu je 500 tis. korun, minimální výše dotace je 5 tis. korun, maximální výše dotace je 150 tis. korun.

Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje úpravu lyžařských běžeckých tras, zejména na území Šumavy. Do roku 2012 byla dotace na úpravu tras poskytována Regionální rozvojové agentuře Šumava. Ta finanční prostředky přerozdělovala šumavským obcím, které úpravu tras prováděly. Z důvodu větší transparentnosti jsou od roku 2013 tato dotace poskytovány obcím přímo prostřednictvím samostatného dotačního titulu.


Vyhlášení dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021
Jde o finanční pomoc Plzeňského kraje obcím při jejich řešení nastalých havarijních stavů a naléhavých potřeb a to investičního nebo neinvestičního charakteru.

Finanční krytí tohoto dotačního titulu je ve výši 10 mil. korun.


Vyhlášení dotačního programu Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2021
Program ve výši 1 mil. korun je vyhlášen s cílem podpořit činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže. Týká se odpory organizací, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území kraje, odpory při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu, podpory akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji, preventivních a ekovýchovných aktivit, činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem a aktivit spojených s distanční výukou ve školách a školských zařízeních, online komunikací apod.
Příjmem žádostí proběhne v termínech od 29. 3. 2021 do 31. 8. 2021.


Poskytnutí účelové dotace Západočeské univerzitě v Plzni
Poskytnutí dotace je poskytnuto na základě Smlouvy o regionální spolupráci a partnerství mezi Plzeňským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni z 10. září 2012, jejíž je vytváření podmínek pro rozvoj Západočeské univerzity v Plzni jako významné středoevropské vzdělávací instituce a rozvíjení znalostního, kulturního a sportovního potenciálu Plzeňského kraje.

Dotace v celkové výši 6.971.000 Kč bude poskytnuta na realizaci těchto projektů: Dny vědy a techniky, Academic career in Pilsen /Akademickým pracovníkem v Plzni, Technická olympiáda, Dětská univerzita JUNIORFEL, ScienceFEL akademie, Motivace studentů pro VaVaI na FEL ZČU, Dětská univerzita JUNIORFEL (Plzeň), Dětská technická univerzita, Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci studijních programů na FST, Internacionální Středoškolská technická univerzita a stáže SŠ na pracovištích ZČU, Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v oblasti sportu, Rozvoj oborových didaktik jako nástroj ke zlepšení výuky na školách v Plzeňském kraji, Dětská univerzita FPE, Provozování webu - Bav se vědou, Letní škola HOMO ECONOMICUS a Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVaI.


Schválení projektových žádostí škol o poskytnutí podpory do aktuálních výzev v rámci Národní sportovní agentury
Rada Plzeňského kraje schválila projektové žádostí škol o poskytnutí podpory do aktuálních výzev dle daných pravidel v rámci Národní sportovní agentury:

Příspěvková organizaceNázev individuálního projektuPředpokládané celkové náklady projektu
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99Rekonstrukce hřiště na hřiště s umělým povrchem včetně vybudování sociálního zařízení Křimice28 500 000 Kč
Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323Rekonstrukce školního stadionu6 000 000 Kč
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21Rekonstrukce školního hřiště22 000 000 Kč
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56Atletický tunel Plzeň - Skvrňany120 000 000 Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85Modernizace venkovního sportoviště VOŠ a SPŠE Plzeň8 000 000 Kč
Celkem184 500 000 Kč

Předfinancování a kofinancování projektů bude zohledněno v přípravách rozpočtu Plzeňského kraje v letech 2022 – 2023.

Celkovou výši musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Souhlas s podáním žádostí o poskytnutí podpory projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury
Rada Plzeňského kraje souhlasí s podáním žádostí o poskytnutí podpory 5 projektům příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury připravovaným k realizaci v roce 2021.

Příspěvková organizaceNázev individuálního projektuPředpokládané celkové náklady projektu
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizaceDosadba a nová výsadba tradičních odrůd ovocných a dalších historicky vhodných listnatých stromů v areálu ELA Chanovice200.000 Kč
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizaceKreativní a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé29.000 Kč
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizaceVýstavní činnost muzea50.000 Kč
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizaceDioráma Svatba u Broučků od Jiřího Trnky: e-výstava85.000 Kč
Překlad a modifikace interaktivní edukační hry a aplikace Hedvábná stezka v expozici Užité umění/Umělecké řemeslo49.000 Kč

Předfinancování a spolufinancování předmětných projektů je zajištěno z rozpočtu organizací.


Poskytnutí dotace obci Břasy na částečné pokrytí nákladů přívozu Darová

Rada Plzeňského kraje odsouhlasila poskytnutí dotace obci Břasy ve výši 320 tisíc korun na částečné pokrytí nákladů na projekt „Zajištění fungování a rozvoje přívozu Darová pro rok 2021“. Zbylé finanční prostředky na realizaci jsou předpokládány z vlastních zdrojů obce Břasy a z tržeb za poskytovanou službu. Obec přívoz včetně provozní budovy postupně opravuje. Projekt je Plzeňským krajem podporován od roku 2014.

Poskytnutí dotace ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.