87. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
27. dubna 2020 13:20, Mgr. René Zeithaml

Spolupráce PK a NP Šumava při zajištění provozu tzv. Zelených autobusů
Organizace Správa NP Šumava a Plzeňský kraj se dohodly, že dopravní obsluhu na území Šumavy převezme v roce 2020 Plzeňský kraj a Správa NP Šumava bude tuto službu spolufinancovat. Obě strany podepíší smlouvu o spolupráci. 

Jedná se o dlouhodobý projekt na zajištění dopravní obslužnosti na území Šumavy s cílem usměrňovat dopravu v chráněném území. Projekt byl původně řízen Správou NP Šumava a Plzeňský kraj jej spolufinancoval. Realizace projektu Zelené autobusy probíhá nepřetržitě již od roku 1996. Model financování počítá s tím, že Správa NP Šumava Plzeňskému kraji finanční příspěvek ve výši 500 tis. korun k zajištění spojů veřejné linkové dopravy, tzv. Zelených autobusů, na trasách Špičák – Kvilda a Horská Kvilda – Bučina, v období od 14. 6. do 30. 9. 2020. 

Výhodou navrženého řešení je, že u těchto autobusových linek dojde k zavedení tarifu Integrované dopravy PK. Dosud zde integrovaný tarif neplatil. Příjmy z tržeb budou jedním ze zdrojů, které budou pokrývat ztrátu způsobenou provozem daných linek. Předpokládaný objem km pro rok 2020 je 55 600 km.


Projekt „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021“
Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem ze sociálně slabých rodin. Projekt je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Plzeňský kraj jako vyšší územní samosprávný celek bude administrativně i finančně zastřešovat celý projekt, i když není u všech škol zapojených do tohoto projektu zřizovatelem. Z celkového seznamu zapojených škol, který je uveden v projektovém záměru k projektu, je jen jedna škola, jejímž je zřizovatelem Plzeňský kraj. Jde o Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25.
Výše podpory projektu představuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků FEAD; 15 % z prostředků státního rozpočtu; 0 % příjemce. 

Částka ve výši 100 % celkových výdajů projektu bude v případě schválení projektu poskytnuta Plzeňskému kraji formou platby předem. Předpokládané celkové výdaje projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2020/2021“ činí 2 822 939,70 Kč.


Kraj předloží žádost do projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“
Plzeňský kraj dopracuje návrh projektu a předloží žádost o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeným MŠMT ČR. Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků a středního managementu škol, a to formou vzdělávání, mentoringu a síťování se zkušenými kolegy, dále na zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání a podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. 

Zájem o finanční partnerství v projektu Partneři s finančním příspěvkem projevilo celkem 20 středních škol a 7 středních škol bude realizovat pouze aktivitu Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů. 

Odhad celkových nákladů projektu je v max. výši 188 326 000 Kč na 35 měsíců. Spolufinancování ze strany příjemce je 5% celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. ve výši 9 416 300 Kč. Projekt je financován zálohově. První záloha bude čerpána v roce 2021. 


Vyhlášení Dotačního programu překládací stanice odpadu – podpora výstavby
Účelem tohoto dotačního programu je navázat na dotační program z roku 2018 a podpořit samotnou výstavbu překládacích stanic směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného odpadu v Plzeňském kraji. 

Cílem je zajistit efektivní infrastrukturu k zajištění a zvýšení energetického, případně materiálového využití směsného komunálního odpadu a zabránit případnému skokovému navýšení cen za ukládání odpadu pro obce, potažmo obyvatele kraje.

Podle Studie překladišť směsného komunálního odpadu a ostatního energeticky využitelného komunálního odpadu v Plzeňském kraji, kterou nechal kraj zpracovat v roce 2017, je v Plzeňském kraji navrhováno vybudovat 3 překládací stanice odpadu. Finanční krytí ve výši 11 mil. korun je zajištěno z prostředků rozpočtu PK.
Příjem žádostí je předpokládán od 1. 6. do 30. 6. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace.