81. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
21. ledna 2020 07:46, Mgr. René Zeithaml

Kraj dá na bezpečnost víc než 14 milionů
Částka 14,2 milionu korun je v letošním roce určena na dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“. Dotační program je vyhlašován třetím rokem a je jednou z forem pomoci obcím, ve kterých se, např. v souvislosti se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách, zhoršila bezpečnostní situace.

Finanční podpora obcím bude poskytována na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území obce prostřednictvím:
a) obecní policie, a to na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii nebo vlastní obecní policí,
b) bezpečnostní agentury,
c) realizace preventivně informačních projektů,
d) zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového dohledového systému,
e) realizace dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích,
f) zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích.

Finanční podpora se poskytuje maximálně do výše 75 % celkových nákladů na realizaci projektu v případě obcí s počtem obyvatel do 2 000, u ostatních obcí maximálně do výše 50 %. Přijaté žádosti bude posuzovat a vyhodnocovat hodnotící komise jmenovaná Radou Plzeňského kraje, ve které bude zastoupena i Policie ČR. Kritériem pro hodnocení žádostí bude závažnost bezpečnostní situace na území obce, připravenost a účelnost projektu.


Podpora zachování prodejen v malých obcích
V letošním roce bude opět vyhlášen dotační titul Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje, na který je v rozpočtu vyčleněna částka 3 miliony korun.
Dotační titul by měl alespoň částečně přispět malým obcím k udržení kamenného obchodu, případně zachovat či obnovit služby pojízdné prodejny na území obce. Vyhlašovaný dotační titul je určen výhradně obcím na částečné krytí neinvestičních nákladů na provoz prodejny, a to bez ohledu na vlastníka budovy a provozovatele prodejny.
Tento dotační titul vyhlásil Plzeňský kraj poprvé v roce 2018 (žádost o dotaci podalo 3  obcí, bylo rozděleno přibližně 1,3 mil. Kč). V loňském roce byl okruh obcí, které mohou požádat o dotaci, rozšířen o obce do 1 000 obyvatel, pokud mají prodejnu ve své části obce do 250 obyvatel. V roce 2019 bylo podpořeno 61 prodejen celkovou částkou 2,005 milionu Kč; jedna obec od čerpání dotace odstoupila. Ve většině případů byla dotace určena na příspěvek provozovateli prodejny.
V letošním roce byl opět rozšířen okruh možných žadatelů - o dotaci může požádat obec do 500 obyvatel, případně obec do 1 000 obyvatel, pokud žádá o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce do 250 obyvatel. Uznatelnými náklady jsou náklady na energie, vodu (pokud je vlastníkem budovy obec), mzdové náklady prodavačky (pokud prodejnu provozuje obec), případně na příspěvek provozovateli prodejny (pokud prodejnu obec neprovozuje). Obec může požádat o dotaci na kamennou prodejnu až ve 3 svých částech obce. Výše dotace je 100 tisíc Kč, pokud prodejnu provozuje obec, 50 tisíc Kč, pokud obec hradí náklady na energie, v ostatních případech (příspěvek provozovateli prodejny) je max. dotace 30 tisíc Kč. Obec může požádat o dotaci i na provoz pojízdné prodejny, zde je max. výše dotace 15 tis. Kč.
Žádosti je možné podat pouze elektronicky přes dotační portál eDotace. Sběr žádostí bude probíhat v termínu 26. 2. - 11. 3. 2020.
Plzeňský kraj podporuje prodejny i v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje - zde může mikroregion podat žádost o dotaci až do výše 800 tis. Kč na nákup pojízdné prodejny (v roce 2018 tuto možnost využil mikroregion Horažďovicko). Z tohoto dotačního programu může obec také čerpat dotaci na opravu nebo rekonstrukci budovy prodejny (pokud je v majetku obce).


Soutěže Zlatý erb a Junior Erb 2020 vyhlášeny
Rada Plzeňského kraje vyhlásila krajské kolo soutěže Zlatý erb 2020, Junior Erb 2020 a Cenu hejtmana Plzeňského kraje 2020.
Soutěžícími v soutěži Zlatý erb jsou obce, města, městské části ČR a předmětem soutěže jsou oficiální webové stránky soutěžících a jejich elektronické služby. Ceny v krajském kole Zlatý erb 2020 jsou udělovány ve třech kategoriích:
1. nejlepší webové stránky města
2. nejlepší webové stránky obce
3. nejlepší elektronická služba a projekty Smart city

Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR.
Soutěž je organizována dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Vítěze soutěže určuje celostátní porota, jejíhož předsedu a členy jmenuje vyhlašovatel soutěže. Vítěze krajských kol určují krajské poroty. Kraj ve spolupráci s pořadatelem zajistí Slavnostní ceremoniál vyhlášení vítězů krajského kola.
Harmonogram soutěže:
• hodnocení krajských kol: únor 2020
• slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků krajského kola: 19. 3. 2020
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola proběhne 20. - 21. 4. 2020 na konferenci ISSS v Hradci Králové. Hlavní organizátor soutěže Zlatý erb pro rok 2020 je sdružení Český zavináč. Letos se uskuteční již 22. ročník této celostátní soutěže.
Soutěž Junior Erb je určena mladým lidem do 18 let, kteří vytváří vlastní webové stránky a internetové projekty pro obce, města, regiony, školy, turistická místa, veřejnou správu apod. Do soutěže se mohou přihlašovat pouze stránky, internetové služby a projekty dostupné prostřednictvím internetu. Tyto projekty se mají týkat následujících oblastí: webové stránky měst/obcí/regionů, podpora turistického ruchu (turistická místa, pamětihodnosti, zajímavosti), škola, vzdělávání, volnočasové aktivity (školní internet/intranet), stránky sportovních organizací a spolků, které se podílejí na společenském životě obce (např. místní jednota Sokol apod.), další projekty související s veřejnou správou (obecní TV).
Hlavním organizátorem soutěže je sdružení Český zavináč. Soutěž je organizována dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Krajská kola vyhlašují kraje ČR, jejich vítězové postoupí do celostátního finále. Uzávěrka celorepublikového kola soutěže je koncem února 2020. Vítězové celostátní soutěže budou oceněni na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná 20. - 21. 4.2020 v Hradci Králové.
Cena hejtmana Plzeňského kraje za Nejlepší webové stránky příspěvkové organizace je určena pro organizace zřizované Plzeňským krajem, městem či obcí. Podmínkou je sídlo subjektu na území Plzeňského kraje. Stránky může do soutěže přihlásit sama organizace, její zřizovatel či veřejnost. Soutěž je organizována odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje. V roce 2020 proběhne 6. ročník této soutěže.


Dvacet milionů na cyklostezky
Na dotační program Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2020 je letos vyčleněna částka 20 milionů korun.
Cílem dotačního programu je podpora vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podpora systému bezpečných nadregionálních a regionálních cyklotras. Předmětem podpory budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména výstavba cyklostezek a cyklotras, případně stavebního objektu podmiňujícího jejich funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.). Vybudování specializované doprovodné infrastruktury (přírodě blízká stezka, naučná stezka, pumptrek, MTB trasa, trasa pro in-line, atd.) Preferovány budou projekty týkající se mezinárodních nadregionálních dálkových tras.


Na podporu sociálních služeb v kraji jde víc než 855 milionů korun
Rada odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků ve výši 855 234 209 korun v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2020.
Do vyhlášeného dotačního titulu podalo žádost 103 organizací o poskytnutí finančních prostředků na zajištění poskytování 234 sociálních služeb. Celkové požadavky po opravách ze stran poskytovatelů sociálních služeb a po případném snížení v rámci hodnocení žádostí o poskytnutí dotace činí 1 086 650 519 Kč.
O rozdělení finančních prostředků na zajištění poskytování sociálních služeb bude rozhodovat Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Mezi organizace sdružující zdravotně postižené se rozdělí 3,8 milionů
Dotační program vyhlašovaný Plzeňským krajem s názvem „Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2020“ rozdělí 3,8 milionu korun mezi 27 žadatelů. Rada schválila rozdělení částky 1 106 929 korun, přidělení zbylých financí (2 693 071 korun) budou schvalovat zastupitelé.
Podpora je zaměřena na tři oblasti, a to na podporu provozu a činnosti organizací (A), na rekondiční/edukační pobyty se zdravotním programem (B) a na podporu vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných (C).


Mikrogranty na podporu školství a mládeže

Rada PK vyhlásila dotační program/titul MIKROGRANTY PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE V ROCE 2020, na který je v rozpočtu vyčleněno 1,5 milionu korun.
Cílem je podpora činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže:
• Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
• Podpora při pořádání a organizování akcí celostátního a mezinárodního významu.
• Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
• Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
• Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.


Kraj podpoří hospicovou péči
Čtyři miliony korun jsou v letošním roce určeny na dotační program Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2020. Dotační Program je vyhlašován již čtvrtým rokem. Cílem Programu je zvýšit dostupnost domácí hospicové péče na území Plzeňského kraje a umožnit tak nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí.
Domácí hospicovou péčí se rozumí hospicová péče poskytovaná domácím hospicem ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jde o 24 hodinovou nepřetržitou, dostupnou a odbornou péči pacientům (klientům), kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a kteří si přejí strávit poslední etapu života ve vlastním sociálním prostředí. U takovýchto pacientů byly zpravidla vyčerpány všechny možnosti klasické léčby a pokračuje pouze léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejích komplikací a zohledňující biologické, psychologické a sociální potřeby nemocného. Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé rodině, kterou zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Součástí služeb poskytovaných v rámci domácí hospicové péče je také zaučení pečujících v péči o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po úmrtí pacienta.


Na vodohospodářskou infrastrukturu dá kraj 85 milionů
V rámci Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury rozdělí v letošním roce kraj celkem 85 milionů korun. Dotační program vodohospodářské infrastruktury se vyhlašuje devátým rokem a je určen na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména pro veřejnou potřebu.
Příjem žádostí bude probíhat od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020.


Podpora včelařů v roce 2020
Rada schválila vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství (2020), na který je vyčleněna částka 2,5 milionu korun. Dotace jsou určeny na podporu začínajících a stávajících včelařů, realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev. Podpora bude poskytována z rozpočtu Plzeňského kraje jako neinvestiční finanční podpora za účelem stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby včelstev.
Podpora včelařů je následující:
Začínající včelař – u této skupiny je podporováno pořízení nových nástavkových úlů a minimálního nutného vybavení k úspěšnému včelaření.
Stávající včelař – u této skupiny je podporováno pořízení nových nástavkových úlů.
Termín pro podávání žádostí je od 22. 2. 2020 do 29. 2. 2020.