76. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
18. listopadu 2019 15:52, Mgr. René Zeithaml

Plzeňský kraj podpoří nadanou studentku ve studiu na University of Cambridge a mistra Evropy v závodech psího spřežení
Rada schválila poskytnutí podpory ve formě finančního daru ve výši 60 000 Kč Miroslavě Novoveské, která je absolventkou Masarykova gymnázia v Plzni a především úspěšnou účastnicí několika mezinárodních vědeckých soutěží v oborech fyzika, chemie. Mezinárodní chemické olympiády se zúčastnila celkem třikrát, vždy se ziskem medaile. Miroslava Novoveská byla přijata na University of Cambridge, obor přírodní vědy. Vzhledem k finanční náročnosti studia využije finanční dar na financování ubytování. Dotací ve výši 50 000 Kč bude podpořen několikanásobný mistr Evropy v závodech psích spřežení Vojtěch Němec, chovatel Samojedů. Podporu schválenou krajskou radou využije na pokrytí nákladů spojených účastí na mistrovství ČR a mistrovství Evropy v následující sezóně.
Dotaci ve výši 297 000 Kč ZŠ speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín na dofinancování zakoupeného mikrobusu na dopravu dětí s mentálním postižením a autismem bude rada předkládat ke schválení zastupitelstvu.


Dotace pro Západočeskou univerzitu v Plzni a Lékařskou fakultu UK v Plzni
Západočeské univerzitě v Plzni na základě Smlouvy o regionální spolupráci a partnerství odsouhlasila rada částku 8 971 000 Kč na realizaci těchto projektů:
• Dny vědy a techniky 2020 ve výši 1 200 000 Kč
• Dětská univerzita JUNIORFEL 2 ve výši 451 000 Kč
• ScienceFEL akademie ve výši 470 000 Kč
• Dětská technická univerzita 2020 ve výši 800 000 Kč
• Podpora pedagogů středních škol v oblasti výuky elektrotechniky ve výši 200 000 Kč
• Zajištění potřeb odborné výuky na SŠ ve výši 150 000 Kč
• Příprava a pilotní realizace systému podpory neaprobovaných učitelů
• v Plzeňském kraji ve výši 1 000 000 Kč
• Academic Career in Pilsen / Akademickým pracovníkem v Plzni ve výši 3 000 000 Kč
• Technická olympiáda 2020 ve výši 350 000 Kč
• Podpora studentů při reprezentaci ZČU a Plzeňského kraje v oblasti sportu v r. 2020 ve výši 700 000 Kč
• Dětská univerzita FPE 2020 ve výši 200 000 Kč
• Letní škola HOMO ECONOMICUS 2020 ve výši 40 000 Kč
• Provozování webu Bav se vědou v r. 2020 ve výši 160 000 Kč
• Dětská univerzita JUNIORFEL 2020 (Plzeň) ve výši 250 000 Kč

Pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Plzni odsouhlasila RPK dotaci 1 050 000 Kč na následující projekty:
• Academic career in Pilsen UK/Akademickým pracovníkem v Plzni UK ve výši 900 000 Kč
• Juniorská univerzitní Plzeň UK ve výši 150 000 Kč

Poskytnutí dotací musí ještě chválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí dotace na 2. etapu projektu „Cykloresort Radnicko“
Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí dotace ve výši 8 662 116 Kč Mikroregionu Radnicko na vybudování 13 dílčích úseků druhé etapy projektu „Cykloresort Radnicko“.
Druhá etapa navazuje na právě budovanou část projektu na vlakovém nádraží v Radnicích. Ta převádí cyklisty přes město Radnice do prostoru okolo městských rybníků, kde bude vybudováno poslední nástupní místo projektu. Tato část města Radnice je klidovou zónou, která navazuje na městské lesy, kde je umístěna nosná část druhé etapy projektu. V rámci projektu budou vybudovány klesací a stoupací traily. K prohybu mezi nimi budou využity stávající lesní cesty. Projekt počítá s výstavbou jednoho kardinálního bodu na vrcholu Hrádek. Z tohoto místa budou vedeny klesací traily. Celkem se jedná o 12 430 m klesacího trailu v technické náročnosti floow trail a 4 360 m stoupacího trailu. Projekt propojí město Radnice a obce Mostiště a Svatá Barbora.
Poskytnutí dotace musí ještě chválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Dotace na vybudování přestupních uzlů v Nýrsku a Žihli
Rada Plzeňského kraje souhlasí s poskytnutím dotace městu Nýrsko ve výši 750 000 Kč na pokrytí části výdajů spojených s pořízením pozemků potřebných pro výhledovou realizaci akce Přestupní uzel u železniční stanice, Nýrsko. Dotace bude použita na pokrytí části výdajů spojených s pořízením potřebných pozemků.
Dále rada souhlasí s poskytnutím dotace obci Žihle ve výši 582 250 Kč na pokrytí části nezpůsobilých výdajů akce Přestupní uzel Žihle – železniční stanice, tj. na úhradu za nákup pozemků od Českých drah.

Poskytnutí dotací musí ještě chválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Pořízení nákladního automobilu/nosiče výměnných nástaveb
Rada Plzeňského kraje souhlasí s pořízením nákladního automobilu/nosiče výměnných nástaveb N3G 4x4 včetně nástaveb (nástavba pro výspravy komunikací tryskovou metodou, sypač chemik, sněhová radlice) v předpokládané ceně 6,5 milionu korun pro potřeby SÚS PK. Ta zajistí, že k pořízení této strojní investice dojde z prostředků fondu investic SÚS PK. 


Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní a linkové dopravě v roce 2020
Rada Plzeňského kraje souhlasí s rozsahem základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020 zabezpečovaným veřejnou drážní dopravou kategoriemi vlaků spěšný a osobní (na trati 160, 170 a 183 v několika případech kategorií rychlík), na základě železničního jízdního řádu ve výši 5,75 mil. vlakových kilometrů ± 5 % a základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou v roce 2020 v rozsahu 17 310 tis. km (± 5 %).
Jízdní řád 2019/2020 na železnici byl připraven v souladu s uzavřenými smlouvami s dopravci a na základě předběžných dohod s Českými drahami, s nimiž bude uzavřena dočasná smlouva na 3 roky s možností prodloužení o další rok. Tato smlouva pokryje většinu výkonů v kraji do doby, než budou výkony zadány dopravcům na základě nabídkových řízení na celky Plzeňsko a Jihozápad. Jízdní řád 2019/20 předpokládá navýšení výkonů o cca necelých 500 tis. vlkm plošně po celém území kraje (nárůst cca +9 % oproti stávajícímu stavu), což znamená zvýšení atraktivity veřejné dopravy na celém území kraje včetně realizace požadavků obcí. Dále dojde k mírnému zvýšení kvality vozového parku. Ke zkvalitnění veřejné dopravy bylo přistoupeno s přihlédnutím k výsledkům studie ČVUT.
Zvýšení kvality vozového parku:
• PK společně s MD zajistí hodinovou nabídku rychlíků Praha – Klatovy (částečná objednávka kraje v úseku Plzeň – Klatovy),
• dojde k významnému zrychlení spojení z Klatovska do Plzně a Prahy,
• dojde k významnému zlepšení přestupních vazeb v Klatovech (přestupní uzel každou hodinu vždy ve třicátou minutu),
• dojde ke zlepšení kvality souprav (kotoučové brzdy, látková sedadla s opěrkami a područkami, klimatizace, wi-fi, vakuové toalety, zásuvky).

Mírné navýšení výkonů:
• plošně na celém území kraje,
• doplnění chybějících školních spojů (chybí např. školní spoj ze Sušice do Klatov a v opačném směru),
• vyplnění intervalů, kde často nejel spoj až 4 hodiny, ale je potenciál cestujících (typicky celé Pošumaví a úsek Domažlice – Poběžovice v Českém lese),
• obnovení provozu na trati Staňkov – Horšovský Týn v pracovní dny – zlepšení dostupnosti Horšovského Týna a zajištění dopravní obslužnosti v případě úplného zrušení komerční linky ČSAD – ta je postupně omezována,
• zejména posílení vytížených relací, kde začíná docházet k přeplňování spojů (typicky Plzeň–Rokycany, částečně Plzeň–Přeštice),
• požadavky obcí (vlaky na Pačejovsku a Horažďovicku, zajištění rychlého spojení ze Sušice do Plzně ráno každou hodinu od 5 do 9 hodin a odpoledne od 12 do 18 hodin.
Podíl Plzeňského kraje na úhradě prokazatelné ztráty/kompenzace plynoucí z provozování regionální drážní osobní dopravy v závazku veřejné služby se předpokládá s ohledem na výše uvedené ve výši 528,7 mil. korun (uvažováno bez spolufinancování státu). Účelová dotace je na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy, uzavřené mezi státem a kraji, předpokládána ve výši 202 mil. korun. Úhrada prokazatelné ztráty bude řešena v rámci rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 a smluvně s dopravcem.
Návrh budou ještě schvalovat zastupitelé.


Podpora lékařů v malých obcích Plzeňského kraje informačními technologiemi
Rada souhlasí s poskytnutím neinvestičních dotací na podporu vybavení ordinací ambulantních lékařů v malých obcích kraje v rámci dotačního titulu Podpora vybavení ordinací lékařů zajišťujících primární ambulantní zdravotní péči v Plzeňském kraji informačními technologiemi 2019. Částka 276 840 Kč bude rozdělena po schválení zastupitelstvem mezi 10 subjektů. Mezi nimi jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost, všeobecní praktičtí lékaři a také jedna ordinace gynekologie a porodnictví. Program by měl podpořit takové projekty obcí, jejichž cílem je udržet poskytování zdravotních služeb na území dané obce prostřednictvím zajištění informačních technologií nutných pro vybavení ordinací lékařů v souvislosti se zavedením eReceptu, eNeschopenky a EET.