62. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
20. ledna 2023 13:09, Ing. Helena Frintová


Podpora HZS PK
Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení dotačního programu na ‚Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023‘ a pravidla pro žadatele. „Cílem vyhlášeného programu je zabezpečení a systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany a za tímto účelem bylo v rozpočtu kraje vyčleněno celkem 19 milionů korun,“ říká hejtman Rudolf Špoták. Finanční podpora je určena obcím zřizujícím jednotky požární ochrany.

V rámci vyhlášeného dotačního programu mohou obce žádat o několik titulů – o příspěvek na nákup nového dopravního automobilu, o příspěvek na nákup nového požárního přívěsu pro hašení, dále na nákup nové cisternové automobilové stříkačky, na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu, rovněž na opravu automobilové stříkačky menšího rozsahu, o příspěvek na pořízení přenosné motorové stříkačky a na vybavení a opravy neinvestiční povahy. „Žádosti je potřeba podat do 31. března 2023 a o konečné přidělení dotací schválí zastupitelé kraje na svém červnovém jednání,“ dodal hejtman.

Zajišťování bezpečnosti obcí
Větší bezpečnosti obcí například v souvislosti se zaměstnáváním cizinců v průmyslových zónách by měl napomoci dotační program s názvem ‚Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023‘. Rada kraje schválila jeho vyhlášení včetně pravidel pro přidělení finanční podpory. „Tento dotační titul vyhlašujeme již pošesté. Finanční podpora je směřována zejména na zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích,“ prohlásil hejtman PK Rudolf Špoták a upřesnil, že se tato podpora poskytuje u obcí do 2000 obyvatel maximálně do výše 75 % celkových nákladů na realizaci projektu a u ostatních obcí maximálně do výše 50 %. Rozdělení podpory z tohoto programu projednají zastupitelé rovněž na svém červnovém jednání.

(předkládá Rudolf Špoták)

Podpora sociálních služeb
Rada kraje vzala na vědomí návrh Komise pro rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu ‚Podpora sociálních služeb dle § 101 a zákona o sociálních službách pro rok 2023‘. Odsouhlasila rozdělení finančních příspěvků za poskytování služeb v celkové výši 1,2 miliardy korun a v této výši je také doporučila k odsouhlasení zastupitelstvu. „Do vyhlášeného programu podalo žádost celkem 108 organizací na zajištění provozování 243 sociálních služeb. Finanční prostředky budou úspěšným žadatelům poskytnuty jako vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu,“ upřesnil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř. Upozornil také, že peníze na úhradu vyrovnávacích plateb za poskytování tohoto typu sociálních služeb budou poskytnuty Ministerstvem práce a sociálních věcí z jím vyhlášeného ‚Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hl. m. Prahu pro rok 2023 v oblasti poskytování sociálních služeb‘.

(předkladatel Martin Záhoř)

Memorandum o podpoře Sušické nemocnice
Rada PK odsouhlasila uzavření Memoranda o podpoře nemocnice v Sušici a doporučila ho schválit zastupitelstvu. Sušičtí zastupitelé schválili uzavření memoranda ve znění navrženém Plzeňským krajem v polovině prosince loňského roku (14. 12. 2022) a město Sušice požádalo kraj o jeho schválení krajským zastupitelstvem.
„Obsah memoranda předpokládá, že bude Plzeňský kraj na základě jednotlivých ročních smluv o dotaci poskytovat městu Sušice dotaci na provoz tamní nemocnice,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. Město Sušice bude tuto dotaci v plné výši dále poskytovat společnosti Sušická nemocnice s.r.o., případně jiné právnické osobě, která bude nemocnici provozovat. Bude také samo finančně podporovat nemocnici ze svého rozpočtu.

V této souvislosti P. Hais také zdůraznil:Vzhledem k tomu, že žadatelem o dotaci bude město, nikoliv přímo nemocnice, je zodpovědností města jakožto příjemce dotace, aby při případném poskytnutí finančních prostředků nemocnici správně vyhodnotilo a dodrželo pravidla EU o veřejné podpoře.“ Město Sušice tedy bude odpovídat za volbu správného režimu poskytování finanční podpory pro nemocnici a splnění všech náležitostí a legislativních pravidel pro poskytnutí veřejné podpory. „Finanční podpora bude poskytnuta výhradně na akutní lůžkovou péči, JIP, chirurgickou ambulanci v režimu 24/7. Nikoliv na krytí provozní ztráty nemocnice jako celku,“ upřesnil náměstek hejtmana Pavel Hais s tím, že výše dotace bude pro rok 2023 maximálně 10 milionů korun.

Žádost o dotaci bude město podávat zpravidla do 15. srpna předcházejícího roku, aby měl poskytovatel, tj. Plzeňský kraj, dostatek času ji projednat ve svých orgánech a při přípravě rozpočtu na další rok. Memorandum bude po jeho odsouhlasení uzavřeno na dobu neurčitou.


Podpora hospicové péče
Dalším dotačním programem, jehož vyhlášení a pravidla pro žadatele schválila Rada PK, je ‚Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2023‘. K rozdělení mezi žadatele jsou v něm 3 miliony korun a zveřejněn bude prostřednictvím webových stránek 26. 1. 2023 v sekci e-dotace. „Naším cílem je zvýšit dostupnost domácí hospicové péče a umožnit tak nevyléčitelně nemocným v terminálním stadiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí,“ vyzdvihl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. Připomněl také, že jde o 24hodinovou nepřetržitou, dostupnou a odbornou péči pacientům (klientům), kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a kteří si přejí strávit poslední etapu života ve vlastním prostředí. U takovýchto pacientů byly vyčerpány zpravidla všechny možnosti klasické léčby a pokračuje již jen léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest. „Součástí těchto služeb je i zaučení pečujících o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po jeho úmrtí,“ dodal náměstek P. Hais. Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 27. 2. do 31. 3. 2023.

(předkladatel Pavel Hais)

Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství pro letošní rok
Rada schválila vyhlášení dotačního programu pro stabilizaci a zvýšení počtu včelstev a dále na zkvalitnění jejich chovu. Program je určen jak pro stávající tak také pro začínající včelaře. V rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2023 je za tímto účelem vyčleněna částka 2,5 mil. Kč. Dotace bude poskytována jako neinvestiční. Žádost o dotaci dle pravidel programu podávají okresní organizace Českého svazu včelařů, které ji následně poukáží finálním příjemcům a tedy samotným včelařům.
„Je zásadní si uvědomit, jak důležitou roli mají v přírodě včely a jakým tempem se snižuje jejich počet. Proto vyhlašujeme tento dotační program, který umožní začínajícím včelařům pořízení nových nástavkových úlů a nutného vybavení k úspěšnému včelaření. Pro ty stávající včelaře pak bude finanční podpora cílit na doplnění nástavkových úlů a obecně také na realizaci ozdravných či preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard. Sběr žádostí bude probíhat od 27. 2. – 4. 3. 2023 přes aplikaci eDotace.

Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2023
Rada schválila vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2023 s alokovanou částkou z rozpočtu Plzeňského kraje 105 mil. Kč. Podpora bude poskytována jako investiční dotace na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména pro veřejnou potřebu. O dotaci mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a právnické osoby vlastněné obcemi.

Dotace bude poskytována v oblasti:
Oblast ochrany vod – výstavba, rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod (ČOV) a kanalizací zejména pro veřejnou potřebu. Dotaci tedy nelze čerpat například na domácí čistírny odpadních vod či kanalizační přípojky.
Oblast zásobování obyvatelstva pitnou vodou – výstavba a rekonstrukce vodovodů zejména pro veřejnou potřebu a souvisejících vodárenských objektů. Dotaci nelze čerpat například na domácí vodovodní přípojky nebo na projektovou přípravu stavby či hydrogeologický průzkum.
Sběr žádostí v aplikaci eDotace bude probíhat od 1. – 31. 3. 2023.

(předkládá Josef Bernard)

Podpora Junáka – českého skauta
Celkem 200 000 korun schválila Rada PK pro zaspaný spolek Junák – český skaut. Finanční příspěvek mu bude poskytnut jako neinvestiční dotace a bude využit na akci Český kontingent na 25. světovém skautském jamboree 2023 v Jižní Koreji. „Toto světové skautské jamboree je největší akcí pořádanou Skautskou organizací pro lidi z celého světa a pořádána je každé čtyři roky v jiné zemi. Její hlavní myšlenkou je poznání kultur, podpora míru a porozumění,“ přiblížil využití peněz náměstek pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc. Setkání bude pořádáno v termínu 11. – 12. srpna v SaeManGeum, Jeollabuk-do v Koreji. Účastnit se ho mohou děti a mládež narození mezi 22. 7. 2005 až 31. 7. 2009, starší jako vedoucí jednotlivých patrol a dobrovolníci servisního týmu. „Z Plzeňského regionu by se setkání mělo účastnit 37 dětí a 4 dospělí,“ dodal V. Kroc.

(předkladatel Vladimír Kroc)