6. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
18. ledna 2021 14:54, Mgr. René Zeithaml

Protialkoholní záchytnou službu bude provozovat Záchranná služba BRDY
V prosinci 2020 vyhlásil Plzeňský kraj podruhé veřejnou zakázku na Zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022. Původní provozovatel Městská poliklinika Plzeň, spol. s. r. o. zajišťoval tuto činnost do 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že do prvního výběrového řízení s objemem zakázky 20 mil. Kč bez DPH se přihlásil jeden dodavatel s nevyhovující nabídkou, bylo nutné vyhlásit veřejnou zakázku podruhé, a to s prodlevou s ohledem na komplikace v souvislosti s podzimními krajskými volbami.

V druhém vyhlášení zakázky s objemem 19 166 167 Kč, což odpovídá plnění za 23 měsíců, byl vybrán a krajskou radou schválen jediný přihlášený zájemce, Záchranná služba Brdy. Ta bude zajišťovat provoz protialkoholní stanice od 1. 2. 2021. Lednový provoz byl proto operativně vyřešen zvláštní smlouvou. Smlouva byla uzavřena se společností Záchranná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z. s., která od 1. 1. 2021 převzala provoz od původního provozovatele záchytné stanice Městské polikliniky Plzeň, spol. s r.o. a zároveň je vybraným provozovatelem na navazující období do konce roku 2022. Proto i nadále bude záchytná stanice umístěna v areálu polikliniky na Slovanech. Za vyšetření a následný pobyt na záchytné stanici bude od vyšetřených osob nadále vybírán poplatek 4 500 Kč.


Na zachování prodejen dá kraj 3 miliony
Dotační titul ve výši ve výši 3 mil. Kč vyhlašuje PK už počtvrté. Měl by alespoň částečně přispět malým obcím k udržení kamenného obchodu, případně zachovat či obnovit služby pojízdné prodejny na svém území.

Je určen výhradně obcím na částečné krytí neinvestičních nákladů na provoz prodejny, a to bez ohledu na vlastníka budovy a provozovatele prodejny.

O dotaci může požádat obec do 500 obyvatel, případně do 1000 obyvatel, pokud žádá o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce do 250 obyvatel. Uznatelnými náklady jsou náklady na energie (pokud je vlastníkem budovy obec), mzdové náklady prodavačky (pokud prodejnu provozuje obec), případně na příspěvek provozovateli prodejny (pokud prodejnu obec neprovozuje). Obec může požádat o dotaci na kamennou prodejnu až ve 3 svých částech obce. Výše dotace je 100 tisíc korun, pokud prodejnu provozuje obec, 50 tisíc korun, pokud obec hradí náklady na energie, v ostatních případech (příspěvek provozovateli prodejny) je to max. 30 tisíc korun. Obec může požádat o dotaci i na provoz pojízdné prodejny, zde je max. výše dotace 15 tisíc korun. Celkem budou rozděleny 3 miliony korun.

Tento dotační titul vyhlásil Plzeňský kraj poprvé v roce 2018 (žádost o dotaci podalo 33 obcí, bylo rozděleno přibližně 1,3 mil. Kč). V roce 2019 byl okruh obcí, které mohou požádat o dotaci, rozšířen a bylo podpořeno 61 prodejen celkovou částkou 2,005 mil. Kč. V loňském roce mohlo o dotaci opět požádat více obcí - bylo podpořeno 72 kamenných prodejen a 5 pojízdných prodejen celkovou částkou 2,613 mil. Kč, dvě obce od čerpání dotace odstoupily. Ve většině případů byla dotace určena na příspěvek provozovateli prodejny. – tento odstavec je pro doplnění pro novináře, titul je obvykle zajímá.


Vyhlášení dotačního programu Podpora včelařství 2021
Dotace je určena na podporu začínajících a stávajících včelařů a realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev. Jejím účelem je stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů a rozšíření a zlepšení opylovací služby včelstev. U stávajících včelařů je podporováno pořízení nových nástavkových úlů, u začínajících včelařů navíc pořízení minimálního nutného vybavení k úspěšnému včelaření.

Celkem bude rozděleno 2, 5 mil. Kč. Dotační program bude vyhlášen 22. 1., termín pro podávání žádostí je od 22. 2. 2021 do 1. 3. 2021.


Vyhlášení Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2021
Tento dotační program formou účelové dotace je určen na podporu výstavby vodních děl určených ke sběru a čištění odpadních vod a zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména pro veřejnou potřebu. Celkem bude rozděleno 78,4 milionu korun. Dotační program bude vyhlášen do 28. 1. 2021, příjem žádostí bude probíhat od 1. 3. do 31. 3. 2021, do 14:00 hod.


Vyhlášení dotačního programu Retence vody 2021
Účelem dotačního programu je zajistit podporu pro projekty, které jsou primárně zaměřeny na udržení vody v krajině a na snižování dopadů sucha na životní prostředí. Podpora je určena na náklady na realizaci projektů zlepšujících vodní bilanci a zvyšujících stabilitu ekosystémů při hydrologických extrémech prostřednictvím navracení krajiny do přírodě blízkého stavu, schopnost udržení vody v zemědělské půdě a srážkových vod z nepropustných ploch v zastavěných územích obcí.

Předmětem dotace jsou zejména náklady na realizaci projektů, primárně zaměřených na zlepšení míry retence vody ve volné krajině, nebo v zastavěných územích obcí.

Celkem budou rozděleny 2 mil. Kč. Dotační program bude vyhlášen do 1. 3. 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2021.


Vyhlášení dotačního programu Adaptační opatření v ochraně přírody
Dotace bude poskytována zejména na praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, ochranu biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů, údržbu významných stromů, zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnovu a údržbu neprodukčních sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin, údržbu a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody, pořízení základního mobiliáře a vybavení pro potřeby praktické výuky ekologické výchovy, výsadbu ve volné krajině, obnovu nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami a podporu netradičních forem výuky, školních a mimoškolních aktivit v oblasti EVVO.

Celkem budou rozděleny 4 miliony korun. Dotační program bude vyhlášen do 21. 1. 2021, příjem žádostí bude probíhat od 22. 2. do 15. 3. 2021.


Vyhlášení dotačního programu Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021
Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Je určen pro spolky, pobočné spolky se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel. Vztahuje se na opravy nemovitého majetku, modernizaci vlastní nemovitosti nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obcí Plzeňského kraje, který má spolek v nájmu nebo výpůjčce.

Celkem budou rozděleny 3 mil. Kč. Dotační program bude vyhlášen 25. 1. 2021, příjem žádostí bude probíhat od 25. 2. do 18. 3. 2021.


Vyhlášení dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2021
Plzeňský kraj podpoří sportovce, kteří se účastní MS/ME v roce 2021, čímž se jim sníží finanční náročnost spojená s účastí a podpoří se tak talentovaní jedinci. Zároveň dojde i k zviditelnění Plzeňského kraje ve světě. Žádat mohou fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem, resp. registrací v Plzeňském kraji.

Celkem bude rozdělen 1,4 mil. Kč. Dotační program bude vyhlášen 25. 1. 2021, počátek sběru žádostí začne 25. 2. 2021.

Na základě žádosti ze dne 14. září 2020 odsouhlasila Rada Plzeňského kraje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 250 000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje Nadačnímu fondu západočeských olympioniků. Poskytnutí finančního daru ještě musí odsouhlasit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury
Na žádost Divadla Josefa Kajetána Tyla schválila Rada Plzeňského kraje poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 90 000 Kč na částečné pokrytí nákladů žadatele spojených s přípravou projektu „Noc s operou“ v roce 2020, který nemohl být realizován z důvodu opatření přijatých k řešení stavu pandemie covid-19. Dotace je účelově určena na náklady na propagaci.

Na žádost společnosti iREPORT s.r.o. souhlasila Rada Plzeňského kraje s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 300 000 Kč korun na částečné pokrytí nákladů žadatele spojených s přípravou projektu „Hudební ceny Žebřík“ v roce 2020, který nemohl být realizován z důvodu opatření přijatých k řešení stavu pandemie covid-19. Dotace je účelově určena na náklady na technické a produkční zajištění projektu. Poskytnutí této dotace musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Vyhlášení dotačního programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok 2021
Vyhlášením programu dojde k naplňování cíle Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji schváleném v roce 2012. Tím je podpora vybudování infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice a podpora systému bezpečných mezinárodních nadregionálních a významných regionálních dálkových cyklotras. Podporovány budou výhradně projekty investičního charakteru, zejména výstavba cyklostezek a cyklotras, případně stavební objekty podmiňující jejich funkci (lávka, podjezd, rampa, atd.) a vybudování specializované doprovodné infrastruktury (přírodě blízká stezka, naučná stezka, pumptrek, MTB trasa, in-line trasa, atd.) Celkem bude poskytnuto 20 mil. Kč.


Prevence BESIP je dotována krajem pravidelně, dotace se osvědčily
Rada Plzeňského kraje doporučuje zastupitelstvu schválit dotaci 700 000 Kč pro Centrum služeb pro silniční dopravu, které se zaměřuje na oblast prevence bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Jedná se o nekomerční aktivity zaměřené z velké části na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže a kde se jeví prevence v oblasti BESIP jako velmi účinná. Cílem těchto aktivit je dosáhnout trvalého snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. Převážná část prostředků BESIP je soustředěna do dopravní výchovy na školách, výcviku na dětských dopravních hřištích, organizování dopravních soutěží, zajišťování pomůcek k výuce, výcviku dopravní výchovy, seminářů, propagační činnosti, preventivních akcí pro veřejnost. Plzeňský kraj podporuje BESIP každoročně.


Vyhlášení dotačních programů v oblasti mládeže v roce 2021

Program Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021
Cílem tohoto programu je finančně podporovat mezinárodní projekty a výměny mládeže, které navazují na Bílou knihu Evropské komise o mládeži, přijatou Evropskou komisí 21. listopadu 2001, výchova mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání a podpora spolupráce s partnerskými regiony Plzeňského kraje v oblasti školství a mládeže.

Program Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021
Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje, adaptačních pobytů - zejména žáků 1. a 6. ročníků ZŠ a žáků 1. ročníků středních škol, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů.

Program Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2021
Cílem dotačního titulu je podpora realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování, zejména programů všeobecné, selektivní a indikované prevence rizikového chování zaměřených na děti a mládež na území Plzeňského kraje, dále podpora projektů zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti primární prevence rizikového chování, specializační studium školních metodiků prevence či supervizi pedagogických sborů. Je určen osobám a organizacím, které poskytují aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování školám a školským zařízením Plzeňského kraje.

Program Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021
Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji, využít objem finančních prostředků určených na podporu dětí a mládeže v Plzeňském kraji s cílem všestranně působit na pozitivní osobnostní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím smysluplných volnočasových aktivit.

Program Nadání 2021
Cílem programu je podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách, zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.

Celkem bude poskytnuto 6 070 000 Kč. Příjmem žádostí bude probíhat od 19. 2. do 10. 3. 2021, program Nadání 2021 od 2. 8. do 23. 8. 2021.


Vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu v roce 2021
Program Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021
Cílem programu je podpora k vytvoření dostatečných možností volnočasových sportovních aktivit dětí a mládeže na území Plzeňského kraje, podpora při pořádání a organizaci sportovních akcí a soutěží, volnočasových aktivit, podpora propagace sportu a jeho pozitivního působení na hodnotovou orientaci dětí a mládeže, soutěživost, rozvoj všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých, podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro sport a zájmové aktivity včetně podpory činnosti paralympijského týmu. Podpora materiálně technického vybavení sportovních organizací, příspěvek na náklady spojené s provozem a údržbou objektů sloužících k provozování pravidelné sportovní činnosti.

Program Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021
Cílem programu je poskytnout podporu na vybudování a modernizaci sportovišť, která jsou ve vlastnictví obcí, škol a školských zařízení nebo spolků působících v oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky moderních sportovních a tělovýchovných zařízení v Plzeňském kraji, podpořit sportovní zařízení, která mají charakter obecních sportovišť, využívaných v dopoledních hodinách školami a školskými zařízeními, odpoledne a ve volných dnech sportovními oddíly a sportující veřejností, podpořit organizace, které pravidelně v průběhu roku zajišťují sportovní činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.

Celkem bude poskytnuto 45,6 mil. Kč. Příjmem žádostí bude probíhat od 19. 2. 2021 do 10. 3. 2021.