5. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
30. prosince 2020 13:49, Mgr. René Zeithaml

Program na podporu obcí vyhlášen
Rada schválila vyhlášení tradičního Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje (PSOV PK) 2021 s alokací 60 milionů korun. Z důvodu snížení finančních prostředků v dotačním programu oproti letům 2016–2020, nebude vyhlášen dotační titul Integrované projekty (pro mikroregiony se sídlem na území Plzeňského kraje) a v dotačním titulu Projekty obcí byla snížena max. dotace pro obce nad 1 000 obyvatel na 300 tisíc korun.

Vyhlášeny budou dva dotační tituly:
PSOV PK 2021 - Projekty obcí PSOV PK 2021 - Projekty obcí: dotace na pořízení, opravy, rekonstrukce hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí (např. na opravy obecních budov, místních komunikací, požárních nádrží, na pořízení veřejného rozhlasu, rekonstrukci veřejného osvětlení, výstavbu dětského hřiště nebo sportoviště, opravu kapličky, hřbitovní zdi atd.). Žadatelem může být obec PK do 2 000 obyvatel a dále obec bez omezení velikosti, pokud žádá pro svou místní část do 500 obyvatel.

Obce do 1 000 obyvatel mohou požádat o dotaci 100-500 tisíc korun, pro obce nad 1 000 obyvatel je max. výše dotace 300 tisíc korun.

V tomto dotačním titulu obce podávají každý rok okolo 340 žádostí o dotaci.

PSOV PK 2021 - Územní plány: dotace na pořízení územního plánu pro obce PK do 2 000 obyvatel. V rámci dotačního titulu Územní plány získaly v minulých letech dotaci vždy všechny obce, které o ni požádaly. Stejně jako v předešlých dvou letech budou v tomto dotačním titulu zvýhodněny tzv. „brdské obce“ - jednak mohou požádat o vyšší částku než ostatní žadatelé a také mohou požádat i na změnu platného územního plánu (která jinak podporována není) - pokud tato změna byla vyvolaná objektivními změnami v území v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy.

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje je vyhlašován Plzeňským krajem od roku 2005 s cílem pomoci venkovským oblastem kraje. PSOV PK je obcemi velmi oblíben zejména pro svou jednoduchost. Pro malé obce je to často jediná možnost, jak získat dotaci na opravu, rekonstrukci nebo pořízení svého nemovitého majetku. Od roku 2008 podporuje kraj také pořízení nových územních plánů.

Předpokládaný příjem žádostí pro Projekty obcí je v termínu 3. 2. - 16. 2. 2021, pro Územní plány v termínu 3. 2. - 10. 2. 2021.


Dotační program podpoří studie na kanalizace a zásobování vodou

Rada schválila vyhlášení dotačního programu Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2021, na který je alokována částka 600 tisíc korun. Vyhlášení uvedeného dotačního programu vzešlo z potřeby zejména menších obcí, v kterých je nutné řešit čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou v souladu s platnou legislativou. Studie má obcím napomoci nalézt optimální variantu odkanalizování a zásobování pitnou vodou a předejít tak případným nákladným projektům na odkanalizování a zásobování pintou vodou bez uvážení všech možných variant.

Studie bude posléze podkladem pro aktualizaci v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím aplikace eDotace od 1. 2. 2021 do 30. 7. 2021 do 12:00 hod, anebo do vyčerpání alokace finančních prostředků pro tento dotační program.


Dotace na zemědělskou činnost

Členové Rady PK schválili vyhlášení dotačního programu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji pro rok 2021. Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Na dotační program je vyčleněna částka 2 miliony korun. Výše dotace: do 50 % uznatelných nákladů, celkem maximálně 200 000 korun, minimální výše dotace je 55 000 korun.

Příjem žádostí je předpokládán od 1. 4. 2021 do 22. 4. 2021 prostřednictvím aplikace eDotace.


Dotace pro ZOO v Plasích

Dotaci ve výši 150 000 korun obdrží Nadace ZOO Plasy na podporu provozu zoologické zahrady v Plasích. Jedná se o dotaci na udržení chodu ZOO Plasy v podzimním a zimním období, kdy je ZOO uzavřena z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirovou situací. Dotace bude využita na krmivo pro zvířata a nákup vitamínů. Dále pak na jednorázové náklady na úpravu zimních výběhů pro zvířata, včetně elektrické energie, díky které jsou tyto výběhy vytápěny.