47. jednání Rady Plzeňského kraje

22. srpna 2022 15:16, Bc. Eva Mertlová

47. jednání Rady Plzeňského kraje

Deklarace o spolupráci mezi Ivano-Frankivskou oblastí a Plzeňským krajem

Rada odsouhlasila a doporučila Zastupitelstvu PK schválit na jeho nejbližším zasedání (5. 9. 2022) uzavření deklarace o spolupráci kraje s ukrajinskou Ivano-Frankivskou oblastí. Do kontaktu s vedením tohoto ukrajinského regionu vstoupilo vedení kraje prostřednictvím Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. Svůj zájem na navázání vzájemných vztahů a uzavření partnerské spolupráce vyjádřily obě strany v polovině dubna (21. 4. 2022) prostřednictvím videohovoru. Znění a obsah deklarace vzešlo z konzultací mezi oběma stranami a bylo odsouhlaseno vedením obou krajů.
"Uzavření partnerství má nejen symbolický význam v podpoře Ukrajiny v jejím boji za svobodu a nezávislost. Naším cílem a záměrem je po skončení válečného konfliktu provozovat běžnou, plnohodnotnou a oboustranně prospěšnou spolupráci mezi regiony. Stejně jako s regiony směrem na západ, Horní Falcí, Dolním Bavorskem a dalšími, bude založená na spolupráci v různých oblastech veřejné správy," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že uzavření Deklarace o spolupráci nezakládá žádné finanční nároky.

Formy spolupráce budou konkrétně zaměřené na oblasti následující oblasti: průmysl, zemědělství, doprava a ochod; věda, technologie a vzdělávání; zdravotní péče a sociální sféra; místní samospráva; kultura a umění; rozvoj cestovního ruchu a sportu; ochrana životního prostředí a racionální využívání přírodních zdrojů. Strany se také zaměří na výměnu informací a zkušeností z oblasti fondů EU a na podporu společných projektů. "Rovněž se zaměří na podporu navazování spolupráce s orgány místní samosprávy obou regionů, navazování vztahů mezi podniky, obchodními komorami, vědeckými institucemi a zdravotnickými a sociálními zařízeními. Deklarace bude uzavřena na dobu neurčitou," dodal Rudolf Špoták.

V průběhu uplynulých týdnů proběhly již dvě návštěvy představitelů Plzeňského kraje v Ivano-Frankivské oblasti, a to 28. – 30. 4. 2022 a 24. – 26. 7. 2022, vždy s důrazem na poskytnutí humanitární pomoci. Tj. na dovoz zdravotnického materiálu a léků, elektrocentrál, karimatek atd. Při druhé návštěvě byla nemocnici v Lysetsku předána do užívání sanitka z Domažlické nemocnice.

Mimořádná dotace pro HZS PK

Plzeňský kraj ze zákona přispívá Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje na financování jeho potřeb. "K plnění této povinnosti máme každoročně v rozpočtu kraje vyčleněny prostředky. V letošním roce jsme již hasičskému záchrannému sboru přispívali deseti miliony korun," říká hejtman Rudolf Špoták. Prostředky hasiči využili například na pořízení technického automobilu chemického průzkumu do Třemošné, termokamery nebo pračky pro údržbu oděvů či přenosné motorové stříkačky. S ohledem na současnou ekonomickou situaci se ale HZS PK obrátil na Plzeňský kraj s žádostí o mimořádnou dotaci 9,5 mil. Kč, se kterou krajská rada souhlasila a doporučila ji ke schválení Zastupitelstvu PK. Dotaci hasičský sbor využije na spolufinancování přestavby požární zbrojnice v Sušici. "Důvodem žádosti hasičského sboru o dotaci je velmi nepříznivý vývoj cen stavebních prací, který ohrožuje samotnou realizaci přestavby sušické zbrojnice," vysvětluje Rudolf Špoták.

(Rudolf Špoták)

Přístavba a rekonstrukce Domu sociální péče (DSP) Kralovice

Rada vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce pro zajištění "Přístavby a rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice" a rozhodla vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD se sídlem v Ejpovicích. "Vybudováním přístavby nového bloku D a rekonstrukcí stávajícího bloku B v areálu domova sociální péče dojde ke zvýšení kapacity domova a kvality poskytování péče pobytových sociálních služeb tamním klientům. Stavební úpravou projdou také parkoviště a jezírko, instalovány budou i nové nutné rozvody a přípojky včetně tepelného čerpadla, které by mělo zajistit tepelnou pohodu pro seniory," přiblížil rozsah prací náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Tato nadlimitní zakázka byla administrována krajskou příspěvkovou organizací Centrální nákup a její vysoutěžená cena činí 192,9 milionu korun. "Je v ní zohledněna již i tzv. inflační doložka, která bude reagovat na vývoj cen stavebních materiálů, neboť dokončení stavebních prací je plánováno až na rok 2024," doplnil náměstek Roman Zarzycký.

Aktuální Informativní zpráva o finančním hospodaření Plzeňského kraje

Rada se seznámila s aktuální Informativní zprávou o finančním hospodaření Plzeňského kraje za období leden - červenec 2022. "Výsledek hospodaření za uvedené období vykazuje přebytek ve výši necelých 645 milionů korun. Dobře jsme na tom i v oblasti daňových příjmů. Oproti stejnému období předchozího roku nám přišlo dokonce o 617 milionů korun více. Díky tomu vykazuje Plzeňský kraj aktuálně k 5. 8. 2022 proti schválenému rozpočtu roku 2022 plnění daňových příjmů na 75 %," upozornil náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Závěrem dodal, že Plzeňský kraj - oproti jiným regionálním samosprávám - je stále nezadluženým krajem, který nečerpá žádné úvěry. "Hospodaření zvládá z vlastních prostředků," zdůraznil Roman Zarzycký.

(Roman Zarzycký)

Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice

Rada schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby pro „Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v letech 2023 a 2024“ v otevřeném řízení. Jejím administrátorem bude krajská příspěvková organizace Centrální nákup. "Plzeňský kraj má v současné době na svém území zajištěnu záchytnou službu smluvně se Záchrannou službou BRDY, sdružením pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z. s., až do konce letošního roku. Proto je třeba s ohledem na blížící se konec platnosti smlouvy vyhlásit včas nové výběrové řízení na zajištění této služby," upozornil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Předpokládaná hodnota zakázky představuje 23 milionů korun. Vzejít by z ní měla smlouva na zajištění provozování protialkoholní záchytky na příští dva roky. "Vycházeli jsme z cen skutečně uhrazených za tuto službu v uplynulých 12 měsících, tj. v předchozím účetním období, která byla upravena o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během příštího roku," upřesnil Pavel Hais. Vybraný dodavatel bude moci od klientů požadovat úhradu za poskytnutou záchytnou službu maximálně ve výši 4500 Kč, tedy tak jako tomu bylo doposud.

Dar videolaryngoskopů poskytovatelům zdravotních služeb v P"

V boji proti onemocnění covid – 19 se Rada PK rozhodla schválit darování pěti videolaryngoskopů McGRATH lůžkovým zdravotnickým zařízením poskytujícím na území kraje akutní lůžkovou péči. Dostane je Klatovská nemocnice a.s., Domažlická nemocnice a.s., Stodská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice a.s. a Mulačova nemocnice, s.r.o. "Tyto přístroje s příslušenstvím poskytlo Plzeňskému kraji bezúplatně Ministerstvo zdravotnictví ČR, které je dostalo jako humanitární pomoc od NATO a USA. Proto budou rovněž bezplatně převedeny do majetku poskytovatelů zdravotní péče, kteří zajišťují včasnou odbornou akutní lůžkovou péči při onemocnění covid," vysvětlil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Závěrečné vyúčtování služeb hospodářského zájmu (SOHZ) - 2021

Rada se také zabývala výslednými kalkulacemi vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu za rok 2021 ve svých zdravotnických obchodních společnostech (Domažlické, Klatovské, Rokycanské, Stodské nemocnici, dále pak v Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. a Nemocnici následné péče Svatá Anna, s.r.o) a doporučila Zastupitelstvu PK schválit konečnou výši těchto vyrovnávacích plateb za rok 2021 v celkové výši 135,2 milionu korun. "Původně plánované SOHZ za rok 2021 bylo ve výši 200 milionů korun, ale díky dobrému hospodaření nemocnic a úhradám zdravotních pojišťoven - zejména za covidové pacienty – nakonec došlo k úspoře celkem k 65 milionů korun," vyzdvihl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Nárok na doplacení peněz z rozpočtu Plzeňského kraje vznikl pouze za platby schválené Klatovské nemocnici, a to ve výši 13,4 milionu korun. "Domažlická, Rokycanská a Stodská nemocnice musí vrátit na účet Plzeňského kraje celkovou částku 38,2 milionu korun," konstatoval Pavel Hais.

(Pavel Hais)

Dotace na zajištění pečovatelských služeb v Plzeňském kraji

Rada schválila a doporučila ke schválení také zastupitelstvu rozdělení dotací v rámci zajištění pečovatelských služeb na území Plzeňského kraje pro rok 2022. Celkem na oba programy půjde 8 mil. Kč.

V březnu letošního roku vyhlásila krajská rada Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022 – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi, který podporuje obce jako registrované poskytovatele sociálních služeb. Rozdělená částka činí 5 mil. Kč. "Celkem jsme obdrželi 18 žádostí s požadavky na více než 10 milionů korun. Alokovaná částka pak byla rozdělena podle předem stanoveného vzorce uveřejněného s vyhlášením programu," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Martin Záhoř a dodává: "Zajištění pečovatelských služeb v obcích považujeme za základní službu obce obyvatelům." Výše dotace byla určena na základě započteného celkového počtu úvazků pracovníků pečovatelské služby na rok 2022 a stanovené hodnoty finanční podpory na jeden takový úvazek měsíčně.

Rada souhlasila a zároveň doporučila zastupitelstvu ke schválení druhý dotační titul na podporu pečovatelských služeb, a to Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK v roce 2022 vyhlášený také v březnu letošního roku. Na tento titul byly alokovány a nyní přerozděleny celkem 3 mil. Kč. "Obdrželi jsme celkem 39 žádostí s požadavkem na téměř 6 milionů korun. Rozdělovaná částka byla zmiňované 3 miliony korun," doplnil Martin Záhoř. Výše dotace vychází z výše úhrady placené registrovanému poskytovateli z rozpočtu obce v roce 2020 a 2021 a také z předpokládané výše úhrady pro letošní rok.

(Martin Záhoř)

Snížení ceny tarifního předplatného v rámci IDPK

Rada schválila s účinností od 1. 1. 2023 úpravu tarifu pro cestování IDPK, a to konkrétně snížení ceny časového předplatného - základní (plnocenné) předplatné jízdenky pro přepravu po území vnějších tarifních zón s časovou platností 1 – 365 dnů. "V praxi to znamená, že například měsíční předplatné v ceně 340 korun bude od ledna příštího roku za cenu 320 korun. Ročně tak dochází ke snížení částky z 3002,- na 2900 korun. A samozřejmě se snížení ceny vztahuje i na držitele průkazu ZTP, děti, studenty, důchodce a další, kteří čerpají slevu 25 – 50 % z ceny už nyní," vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek. Další zásadní změnou je doplnění osoby pobírající dávku v hmotné nouzi (na základě rozhodnutí místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce dle místa trvalého bydliště této osoby, s časovou platností maximálně 93 dní) do kategorie cestujících, kterým je poskytována sleva 50 % ze základního (plnocenného) předplatného s účinností od 1. 1.2023. "Zároveň v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR je do této kategorie také zařazena osoba ve věku do 65 let, která má posudkovým lékařem ČSSZ přiznánu invaliditu 3. stupně nebo pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně," doplňuje Pavel Čížek s tím, že nárok na slevu vzniká poté, co tato osoba předloží potvrzení doplněné QR kódem vydané místně příslušnou okresní správou ČSSZ, dle místa trvalého bydliště této osoby.

Dotace na cyklotrasy a cyklostezky

Rada schválila a doporučila ke schválení také zastupitelstvu dvě účelové dotace, a to 2,7 mil. Kč obci Chotěšov na vybudování dílčího úseku dálkové cyklotrasy č. 3 v úseku Pančava-Metálka. Druhou dotací je pak částka 2,5 mil. Kč obci Kyšice na opravu dílčího úseku dálkové cyklotrasy č. 3 v úseku Kyšice-Červený Hrádek.

Cyklostezka Pančava-Metálka je úsekem dlouhým 1055 m o šíři 3 m, celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 4 mil. Kč. Zmiňovaný úsek cyklotrasy je v místě bývalé vlečky zaniklé továrny Metálka. Ve směru k Plzni navazuje na dálkovou cyklotrasu přes Vachtlův Mlýn do Vstiše. Ze Vstiše do Dobřan je v současné době budován další úsek cyklotrasy. Ve směru ke Stodu je navazující úsek připravován k podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje v roce 2023. V letošním roce Plzeňský kraj již podpořil ze svých dotací výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Radbuzu, za níž již jsou vybudovány cyklotrasy ke Stodu. Ty byly také podpořeny z krajských dotací. "Realizací všech zmiňovaných úseků dálkové cyklotrasy č. 3 dojde k propojení měst Dobřany a Stod samostatnou cyklostezkou s vyloučenou motorovou dopravou a vznikne tak významný úsek mezinárodní dálkové cyklotrasy," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Oprava cyklostezky Kyšice-Červený Hrádek začíná koncem zastavěné části Červeného Hrádku a končí na úrovni začátku zastavěné části Kyšic. Jde o úsek v délce 1848 m o šířce 3 m. Na opravě cyklostezky spolupracují obec Kyšice a MO Plzeň 4, společně uhradí náklady na projekt převyšující dotaci Plzeňského kraje. Celkem oprava cyklostezky byla vyčíslena na 3,8 mil. Kč.

(Pavel Čížek)

Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji – rozdělení dotací

Rada schválila rozdělení zbývající částky 30 tis. Kč z dotačního titulu Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022. Tento titul byl letos vyhlášen poprvé, celková částka na podporu knižního fondu v kraji byla 1 mil. Kč. Rozdělení posledních dotací musí schválit také krajské zastupitelstvo.

Dotační titul slouží k nákupu knihovních dokumentů evidovaných jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny. "V prvním kole dotačního titulu jsme přijali celkem 39 žádostí s požadavkem na dotace ve výši 970 tisíc korun. V tomto kole zbývá tedy přerozdělit již jen částka 30 tisíc korun," vysvětluje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka, který byl jedním z iniciátorů vzniku tohoto dotačního titulu. Rozhodujícím kritériem pro přidělení dotace je datum a čas podání žádosti. Jako první podala žádost v druhém kole obec Horšice s požadavkem na dotaci ve výši 20 tis. Kč, druhou podanou žádostí bylo pak město Kdyně s požadavkem na dotaci ve výši 50 tis. Kč. V souladu se schválenými pravidly titulu byl poté příjem žádostí pozastaven. "Vzhledem k rozhodujícímu datu a času podání žádosti bude uspokojena žádost obce Horšice v plné výši 20 tisíc korun a město Kdyně pak dostane zbývajících 10 tisíc korun," upřesnil Libor Picka.

(Libor Picka)