45. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
01. července 2022 08:21, Bc. Eva Mertlová

Vyhlášení dotačního programu na podporu technického vzdělávání

Rada schválila vyhlášení dotačního programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2022“. Program je financován z krajského rozpočtu a je na něj alokován jeden milion korun. "Cílem dotačního programu je zvýšení motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů formou poskytnutí neinvestičních finančních prostředků středním školám, které vyučují technické obory a zvýšit jejich motivaci k větší prezentaci technických oborů a získávání žáků ze základních škol," říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Plzeňský kraj tak pokračuje ve své v nově nastavené filosofii zaměřit se s propagací technického vzdělávání nejen na střední, ale zejména na základní školy, v nichž je třeba podnítit zájem dětí i rodičů o technické obory. Velkým zaměstnavatelům v kraji chybějí zejména technické profese zaměřené na manuální zručnost - mechatronici, elektromechanici, strojní zámečníci, svářeči a lakýrníci. Volných pracovních pozic lze u nich počítat řádově na stovky míst.

"Žádost o příspěvek Plzeňského kraje na své projekty ke zvýšení zájmu o technické obory proto mohou žádat školy, které jsou vhodným způsobem vybaveny technickým zázemím, a jsou schopny poskytnout žákům II. stupně základních škol přípravu pro studium technických oborů na středních školách v našem kraji," upřesňuje Vladimír Kroc.

Škola musí aktivně pracovat se žáky základních škol v následujících činnostech: elektrotechnických, stavebních, zpracování kovových materiálů, zpracování dřeva, programování a robotizace v technických oborech vzdělávání, zemědělství, technické semináře. Žadatel o příspěvek kraje musí garantovat trvání práce se žáky minimálně 2 hodiny týdně po dobu 2 měsíců, tzn., že musí proběhnout nejméně 8 setkání. To platí i pro technické semináře. Minimální počet žáků ve skupině jsou 4 žáci.

Žádosti musí být podány do 6. 9. 2022 a to výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace na webu Plzeňského kraje.

(Vladimír Kroc)

Bezpapírová elektronická finanční kontrola

Plzeňský kraj připraví na základě dnešního souhlasu Rady PK projekt s názvem „Finanční kontrola bezpapírově“. "Naším cílem je v následujících třech letech vytvořit jednotnou metodiku pro nastavení a využívání přiměřeného a účinného vnitřního kontrolního a řídicího systému v krajských příspěvkových organizacích podobně, jako je tomu v kraji Vysočina nebo ve Středočeském kraji," upozornil náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Následně by pak mělo dojít k postupné elektronizaci výkonu řídicí kontroly a s ní souvisejících činností příspěvkových organizací do prostředí technologického centra Plzeňského kraje.

Smyslem této kontroly bude snížení nebo případné vyloučení rizik, která ohrožují plnění výkonů veřejné správy a účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky.
Rada schválila rozpočtové opatření na navýšení výdajů na Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj na Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje o 9,5 mil. Kč. Částka bude použita na přestavbu bývalého vojenského objektu v Sušici na požární stanici HZS Plzeňského kraje. "Přípravu této stavební akce hasičský záchranný systém zahájil už v roce 2019. Od té doby dramaticky stouply ceny stavebního materiálu a dotace od Ministerstva vnitra ČR je nedostačující. Spádovost je pro nás natolik významná, že kraj pomoc nemohl odmítnout," vysvětlil navýšení výdajů náměstek Zarzycký s tím, že dotaci jako takovou bude schvalovat rada kraje v srpnu a následně zářijové zastupitelstvo.

(Roman Zarzycký)

Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury

Rada schválila poskytnutí účelové dotace celkem trojici žadatelů. Jde o podporu akce Pekelný ostrov v Holýšově s dotací 60 tis. Kč, která je určena pro technické zajištění akce. Festival se řadí mezi největší festivaly rockové hudby v ČR a v letošním roce se uskuteční po dvouleté odmlce. Spolek Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni, Mikulášské nám. požádal o podporu částečného pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Velká kniha komiksů Bohumila Konečného. Dotace ve výši 120 tis. Kč je určena na tisk knihy. "Naši pozornost si zaslouží i takto speciální projekty, kterým rekonstrukce komiksů a jejich nové vydání spolu s doprovodnými texty beze sporu je. Konečný zvaný Bimba byl velmi úzce spjat s Plzní a Plzeňským krajem. Jde o výjimečného malíře, ilustrátora knih Jaroslava Foglara a především je považován za průkopníka komiksového žánru v Československu," říká radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka.

Třetím žadatelem o dotaci je Reklamní agentura David & Jakub za účelem podpory realizace projektu Chodsko paměť kraje. Dotace ve výši 100 tis. Kč je určena na tisk knihy. "Publikace Chodsko paměť kraje propaguje národopisnou oblast Chodska v podobě tradičních příběhů např. chodská strašidla, studánky, masopust, nářečí nebo příběh brambor," poukazuje Libor Picka na přesah publikace.

(Libor Picka)