41. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
24. května 2022 08:06, Bc. Eva Mertlová

Podpora sportovců reprezentujících PK na MS/ME v roce 2022

Rada schválila celkem 24 žádostí sportovců, kteří v letošním roce budou reprezentovat Plzeňský kraj na mezinárodní úrovni. Mezi žádostmi, které byly sbírány od 25. 2. do 23. 3. 2022, jsou např. siloví sportovci Horníkovi z Vejprnic, kteří se účastní závodů v Kazachstánu a Ekvádoru. Dále podporu kraje dostane úspěšná boxerka Viktorie Jílková (mládežnická mistryně Evropy, mistryně světa v thajském boxu) a další sportovci z oblasti střelby, windsurfingu, překážkového běhu či canicrossu nebo závodů psích spřežení. Celkem byla na podporu těchto sportovců dána částka téměř 968 tis. Kč. Celkem je na tento dotační titul alokováno 1,4 mil. Kč. Příjem žádostí je možný do 30. 10. 2022, jde o průběžný titul..

"Máme v kraji řadu úspěšných sportovců, kteří dosahují dobrých výsledků v méně známých sportech. Jako kraj se můžeme pochlubit úspěšnými sportovci na poli silového sportu, motosportu, lukostřelby nebo závodníky se spím spřežením. Podpořit jejich účast na světových či evropských závodech považujeme za důležité mnohdy až existenčně," říká hejtman Rudolf Špoták.

Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022

Rada souhlasila s rozdělením částky 10 mil. Kč alokovaných pro tento titul a zároveň v tomto znění doporučila rozdělení dotací ke schválení zastupitelstvu. Jde celkem o 48 žádostí, které byly podány v období od 28. 2. – 3. 4. 2022. "S ohledem na proměnu bezpečnostní situace v kraji je nutné systematicky finančně podporovat obce tak, aby byly schopny prostřednictvím obecní policie, bezpečnostní agentury nebo zřízením kamerového systému zajistit zlepšení situace pro své obyvatele. Dotační titul jsme vyhlásili letos už popáté," říká hejtman Rudolf Špoták. Kromě zajištění pořádku a bezpečnosti ve svých lokalitách mohou žadatelé využít dotaci také na zpracování analýz k posílení veřejného pořádku nebo k realizaci dalších technických opatření mimo kamerové dohledy přímo v obcích.

(Rudolf Špoták)

Poskytnuté dotace z oblasti regionálního rozvoje

Rada kraje odsouhlasila rozdělení dotací z dotačního programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 v celkové výši 18 milionů korun. "Žádostí o dotaci bylo podáno 84 a všechny byly přijaty v souladu s pravidly dotačního řízení. Hodnotitelská komise je porovnávala podle dvanácti typů jejich zaměření: jako jsou například akce související s obecními budovami, tj. obecními úřady, školami anebo kulturními zařízeními, dále pak akce související s komunikacemi a chodníky, technickou infrastrukturou, do níž patří vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Na zřetel brali členové komise zejména řešení nastalých havárií, bezpečnosti a funkčnosti veřejných budov," přiblížil práci hodnotitelů náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka. Konečné slovo v definitivním přidělení dotací obcím však bude mít ještě Zastupitelstvo Plzeňského kraje na svém červnovém jednání. "Poté bude moci Plzeňský kraj s obcemi uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace," upozornil náměstek P. Vanka.

Dále rada kraje vzala na vědomí žádosti čtyř vybraných inovačních firem o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu "Individuální program OFPEU 2022". Tento pilotní ‚Program‘ na podporu začínajících inovativních firem připravil Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou PK. "Byl připraven v rámci projektu SMART Akcelerátor PK II, jehož smyslem je podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu. Přihlásilo se do něj celkem 12 subjektů, z nichž 11 představilo své projekty Radě inkubačního programu a ta vybrala 4 výše uvedené vhodné k přidělení finanční podpory," připomněl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka. Rada kraje dnes proto schválila přidělení finanční podpory Plzeňského kraje ve výši 200 tis. korun pro každou z nich. Jedná se o firmy PinFlow energy storage, s.r.o; nextdrop s.r.o.; RoadTwin s.r.o.; JALUD Embedde s.r.o. Celkem tak bylo rozděleno 800 tis. korun.

(Petr Vanka)

Závěrečný účet Plzeňského kraje

Rada kraje doporučila zastupitelům schválit závěrečný účet Plzeňského kraje a řádnou účetní závěrku za rok 2021. V závěrečném účtu jsou obsaženy veškeré údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a dalších důležitých finančních operacích včetně tvorby a použití fondů. "Disponibilní zůstatek běžných účtů PK byl v závěrečném účtu za loňský rok vyčíslen k 31. 12. 2021 na 425,17 mil. korun. Jakmile bude závěrečný účet PK schválen zastupitelstvem kraje, budou tyto finanční prostředky z loňského roku převedeny do Rezervního fondu PK tak, aby byly k dispozici pro jejich další využití," říká náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Upozornil také, že součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2021, které provedlo Ministerstvo financí ČR. To konstatovalo, že v hospodaření PK nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Projekt Adolf Loos a Plzeň

"Ministerstvo pro místní rozvoj poukázalo na účet Plzeňského kraje koncem měsíce dubna platbu ve výši 30,1 mil. korun na projekt ‚Adolf Loos a Plzeň/Byt rodiny Oskara Semlera‘, který je realizován Západočeskou galerií Plzeň (ZČG) a jenž Plzeňský kraj předfinancoval ze svého rozpočtu prostřednictvím návratné finanční výpomoci. Kraji se tak již vrací peníze, jimiž tento projekt předfinancoval," informoval po jednání Rady PK náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.
Celkové náklady projektu, tj. oprava domu, rekonstrukce a restaurování interiéru bytu rodiny Oskara Semlera v Plzni na Klatovské třídě, kterou Plzeňský kraj předfinancoval, činily 35,2 milionu korun. Z toho dotace EU z programu IROP je 28,4 mil. korun, dotace ze státního rozpočtu 31,6 milionu korun a podíl krajského rozpočtu Plzeňského kraje 5,1 mil. korun.

Dům rodiny Oskara a Jany Semlerových v Plzni s interiérem jejich bytu patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Byt nemá klasická podlaží – jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly (tzv. Raumplan) – a představuje tak určité završení činnosti Adolfa Loose (1870–1933) v Plzni. Jeho tvorba s městem souvisela už od doby před rokem 1910 a znovu tady architekt působil po roce 1927.

(Roman Zarzycký)

Vyhlášení dotačního programu na podporu domácí hospicové péče

Rada schválila vyhlášení dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2022, na který je v krajském rozpočtu alokována částka 2,1 mil. Kč. Žádosti bude možné podávat v období od 27. 6. – 8. 7. 2022 přes aplikaci eDotace. Program je vyhlašován šestým rokem a jeho cílem je zvýšení dostupnosti domácí hospicové péče na celém území Plzeňského kraje. "Chceme podpořit ty, kteří poskytují domácí hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stádiu života tak, aby mohli dožít ve vlastním sociálním prostředí. Poskytnutí důstojné péče v takovém případě považujeme za zásadní," říká náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že služba je nepřetržitá a je zajištěna její odbornost. Součástí hospicové služby je také psychosociální a duchovní podpora rodině pacienta a následně péče o zemřelého pacienta a jeho rodinu.

V roce 2021 byla částka na podporu hospicové péče v domácím prostředí téměř 1,5 mil. Kč, v roce 2020 to bylo 1,7 mil. Kč, v roce 2019 to pak bylo 1,33 mil. Kč.

Návratná finanční výpomoc Zdravotnické záchranné službě PK na modernizaci základen v příhraničí

Rada souhlasí a doporučuje ke schválení zastupitelstvu poskytnutí návratné finanční výpomoci Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje na předfinancování projektu rekonstrukce a modernizace základen v příhraničních oblastech Plzeňského kraje. Celkové náklady projektu, který bude krajská organizace realizovat v rámci 97. výzvy IROP „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ určeného na pomoc s bojem proti pandemii covid19 a zvýšení odolnosti proti obdobným hrozbám, činí 86,25 mil. Kč. Návratná výpomoc v letošním roce, kterou bude schvalovat červnové zastupitelstvo, je 72,25 mil. Kč. V příštím roce bude v rámci rozpočtu kraje počítáno s částkou 20 mil. Kč. V předchozím roce ZZS PK obdržela 14 mil. Kč.
„V oblasti Tachovska, Domažlic a Klatovska dojde díky projektu k modernizaci základen, jejichž součástí budou také instalace zdrojů elektřiny, instalace kamer a elektronického zabezpečení objektů, pořízení nových sanitních vozidel a přístrojů jako jsou defibrilátory, umělé plicní ventilace nebo přístroje k srdeční resuscitaci,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

(Pavel Hais)

Poskytnuté dotace v oblasti sociálních věcí

V rámci Programu podpory mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji Rada kraje schválila rozdělení 1 mil. Kč pro celkem 27 žadatelů o tuto finanční podporu kraje. Z toho 26 příjemců, u nichž výše dotace dosahuje maximální výšky 40 tis. Kč, bude moci po dnešním rozhodnutí rady uzavřít s Plzeňským krajem smlouvu okamžitě a u dvou žádostí se tak stane v červnu po jejich schválení Zastupitelstvem Plzeňského kraje. "O tento program, který byl oproti minulým letům rozšířen o podporu mezigeneračních center, byl skutečně mimořádný zájem. Celkové požadavky o dotaci činily téměř 2,2 mil. korun, tedy více než sto procent vypsané částky," upozornil náměstek hejtmana Martin Záhoř a zdůraznil, že se kraj snažil uspokojit a uspokojil všechny žadatele, byť nedostali celou výši požadované dotace. "Pokud nám to krajský rozpočet a rozpočtové určení daní v příštím roce umožní, pak bychom rádi výši prostředků pro Program podpory mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center posílili," konstatoval Martin Záhoř.

Rada kraje také schválila rozdělení finančních prostředků u dvou oblastí podpory (investiční a neinvestiční) v rámci Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022. O neinvestiční podporu 112 registrovaných sociálních služeb požádalo celkem 37 poskytovatelů. Byla jim rozdělena částka 19 milionů korun. O investiční podporu kraje (tj. např. příspěvek na nákup auta a vybavení) požádalo 14 poskytovatelů sociálních služeb na 20 investičních akcí. V tomto případě jim bude rozdělena částka ve výši 4,6 mil. korun.

(Martin Záhoř)

Zelené autobusy vyjíždí na Šumavu

Rada schválila pro období 4. 6. – 25. 9. 2022 realizaci provozu tzv. Zelených autobusů pro zajištění dopravní obslužnosti na území Šumavy s cílem usměrňovat dopravu v chráněném území. Projekt byl původně řízen Správou NP Šumava a Plzeňský kraj jej spolufinancoval. Po dohodě pak kraj obsluhu území v roce 2021 převzal s tím, že Správa NP Šumava se bude podílet na financování. Obecně projekt tzv. Zelených autobusů je realizován od roku 1996. "Model financování počítá s tím, že Správa Národního parku Šumava poskytne kraji příspěvek ve výši 350 tisíc korun. Dále se pak na provozu budou podílet obce, které požadují zajištění dopravní obslužnosti nad rámec standardně objednaného výkonu. Tyto obce souhrnně přispějí částkou 150 tisíc korun," vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. "Zeleným autobusům, které jsou u cestujících velmi oblíbené, hrozil velmi často zánik z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně správy parku. Proto považujeme převzetí provozu za velmi dobré řešení," dodává.

Obce, které nad rámec standardní dopravní obslužnosti vyžadují zajištění dopravy, jsou Srní, Modrava, Horská Kvilda, Kvilda, Prášily a Železná Ruda. Jde o linky 430 979 Železná Ruda-Prášily, Modrava, 430 980 Horská Kvilda-Kvilda-Kvilda, Bučina a 431 974 Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda.

Výhodou Zelených autobusů je také to, že cestující mohou na těchto linkách uplatnit tarif IDPK.

Dotace do budování cyklotras a cyklostezek

Rada schválila a doporučila ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje poskytnutí účelových dotací ve výši 30 mil. Kč z programu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce 2022. V období od 1. 3. – 1. 4. 2022 probíhal sběr žádostí, poté bylo vyhodnoceno celkem 10 žadatelů, kteří obdrží dotaci. Jde celkem o 8 projektů, jejichž předmětem je oprava nebo výstavba dílčích úseků dálkových cyklotras v Plzeňském kraji. Dále budou podpořeny 2 projekty s realizací specializované cyklistické infrastruktury. "Ve výběru jsme zohlednili například možnost jednotlivých projektů rovněž žádat o kofinancování z programů ITI, IROP a SFDI. To je třeba příklad Chotěšova, který žádal o podporu na výstavbu lávky přes Radbuzu. Ta bude sloužit pro pěší i cyklisty jedoucí po cyklotrase č. 3 vedené v současné době po silnici 2. třídy do Stoda," říká náměstek hejtmana Pavel Čížek.

Mezi dalšími podpořenými projekty po schválení zastupitelstvem je Horšovský Týn s projektem vybudování dílčí části dálkové cyklotrasy CT 3. V Dobřívi a obci Zruč-Senec pak budou vybudovány pumptrackové dráhy. „Jedná se o malé obce, které ze svého rozpočtu nejsou schopné projekt bez dotační podpory plně financovat. A vzhledem ke geografické poloze obou obcí a navazující infrastruktuře bude mít realizace těchto projektů širší přesah,“ vysvětluje Pavel Čížek.

(Pavel Čížek)

Podpora projektu Ekozahrada Raková

Rada schválila dotaci ve výši 80 tis. Kč na pořízení zemědělského vybavení pro trénink zelinářské praxe. Ekozahrada Raková nabízí lidem se zdravotním postižením pestré pracovní uplatnění v ekologickém zemědělství. "Projekt Ekozahrady Raková poskytuje skvělou možnost uplatnění hendikepovaným. Poskytuje jim psychosociální podporu potřebnou pro maximální začlenění do společnosti, dá jim příležitost osvojit si nejrůznější znalosti a dovednosti potřebné pro zemědělskou praxi," říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard s tím, že dovybavení zahrady prostřednictvím dotace umožní rozšířit a uzpůsobit nabídku činností pro osoby se zdravotním postižením. O dotaci žádala společnost Možnosti tu jsou o.p.s.

(Josef Bernard)

Dotační titul na podporu tělovýchovy a sportu pro rok 2022

Rada schválila vyhlášení druhého kola dotačního titulu Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2022. Žádosti budou přijímány od 23. 6. – 2. 7. 2022 prostřednictvím aplikace eDotace. Cílem dotačního titulu je vytvoření podmínek a možností k pravidelné aktivitě dětí a mládeže v rámci pravidelného sportování v rámci volnočasových aktivit, rovněž i podpora tělovýchovné a sportovní činnosti dětí a mládeže s handicapem. Vyhlášení druhého kola dotačního titulu pak umožní získat prostředky i neúspěšným žadatelům z prvního kola.

(Vladimír Kroc)

Dotační programy z oblasti kultury

V rámci programu Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022 rada schválila poskytnutí neinvestičních dotací celkem osmi subjektům v celkové výši 340 tis. Kč. Dotace ve výši 630 tis. Kč celkem 31 subjektům pak doporučila ke schválení zastupitelstvu. Dotační program slouží k nákupu knihovních dokumentů evidovaných jako samostatná jednotka knihovního fondu knihovny. Žádat o dotaci mohou provozovatelé knihoven, kteří svým jménem v knihovně poskytují v souladu se zákonem veřejné knihovnické a informační služby. Na program byla alokována částka 1 mil. Kč, přičemž v tomto kole bylo rozděleno 970 tis. Kč. Zbývajících 30 tis. Kč může být čerpáno až do ukončení příjmů žádostí (10. 8. 2022).

Rada schválila podporu 150 tis. Kč jako účelovou neinvestiční dotaci společnosti Kyrana s.r.o. na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací Sklářského sympozia Annín 2022. Akce se uskuteční ve dnech 12. – 16. 10. 2022 ve sklárně v Anníně, jde již o sedmý ročník akce. "Sympozia se účastní školy z Česka i ze zahraničí. Studenti si během roku připravují projekt, který je pak během sympozia v Anníně realizován. Pro učitele i studenty je akce možností, jak poznat jiný přístup ke sklářskému designu a navázat nové kontakty," upřesňuje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka a dodává: "Jde o unikátní akci, která je volně přístupná veřejnosti a umožňuje tak návštěvníkům sledovat vznik uměleckých děl na vlastní oči."

Jmenování do funkce nového ředitele Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici schválila rada s tím, že novým ředitelem organizace Plzeňského kraje k 1. 6. 2022 se stává Mgr. Pavel Kodera, Ph. D., který byl po odchodu dlouholeté ředitelky Ireny Bukačové (k 28. 2. 2022) pověřen vedením organizace. Pavel Kodera od roku 2004 působil jako vedoucí Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích. "Je odborníkem v oboru kulturní historie a také v oboru dějiny architektury a rekonstrukce památek. Zároveň má odpovídající zkušenosti v projektovém řízení a v manažerské funkci," vysvětluje náměstek hejtmana Libor Picka s tím, že navržení Pavla Kodery vzešlo s ohledem na bezproblémový chod organizace po dobu jeho pověření vedením.

(Libor Picka)