37. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
11. dubna 2022 14:01, Bc. Eva Mertlová

Podpora spolkové činnosti v roce 2022


Rada schválila rozdělení alokované částky 3 mil. Kč na podporu celkem 28 subjektů v rámci dotačního programu „Podpora spolkové činnosti v roce 2022“ v Plzeňském kraji. Sběr žádostí do tohoto programu probíhal od 25. 2. – 10. 3. 2022. Cílem programu je vytváření a zlepšování podmínek činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Dotace jsou určeny na opravy, rekonstrukce a modernizaci nemovitého majetku ve vlastnictví spolků se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel, spolky mohou nemovitý majetek také mít v nájmu. "Dobrovolnické spolky na venkově zajišťují určitou formu společenského života a je proto nutné je podpořit právě v modernizaci prostor, kde svou činnost vykonávají," říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

(Rudolf Špoták)

Podpora mikroregionů v Plzeňském kraji

Rada schválila vyhlášení dotačního titulu „Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje 2022“ s alokovanou částkou 5 mil. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje, sběr žádostí bude probíhat 23. 5. – 3. 6. 2022. Program je určen na podporu integrovaných akcí, které propojují členské obce mikroregionu (dobrovolné sdružení obcí za účelem společného rozvoje území). "Zásadní podmínkou je INTEGROVANOST, tedy podpora takové akce mikroregionu, která je společně financovaná, realizovaná a její výsledek je též společně užívaný. Do akce se musí zapojit minimálně jedna pětina obcí daného mikroregionu," říká náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, IT a evropské záležitosti Petr Vanka s tím, že jako příklad může být nákup mulčovače, který budou využívat členské obce mikroregionu, není však možné nakoupit sekačky pro jednotlivé obce.

Plzeňský kraj mikroregiony podporuje dlouhodobě. Až do roku 2020 byl v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova PK vyhlašován dotační titul Integrované projekty. V roce 2021 tento dotační titul nebyl vyhlášen. V letech 2012 – 2020 bylo podpořeno celkem 128 projektů za 29,8 mil. Kč.

(Petr Vanka)

Podpora z programů oblasti školství a sportu

Rada schválila v rámci programu „Podpora jazykového vzdělávání středoškoláků v roce 2022“ poskytnutí neinvestiční dotace 93 290 Kč dvěma subjektům na jazykové pobyty v zahraničí. Zároveň v rámci zmiňovaného titulu rada schválila vyhlášení 2. kola tohoto programu s ohledem na alokovanou částku 1 mil. Kč z rozpočtu kraje.

Rada schválila a doporučila ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje rozdělení dotací ve výši 1,5 mil. Kč z programu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022“, a to celkem 43 subjektům. Dotace míří na podporu jazykových výměnných pobytů, mezinárodní šachový turnaj dětí, praxi žáků stavebních oborů v Bavorsku a další sportovně či společensko-vědní akce s nadnárodním přesahem. "Jazyková vybavenost je v současné době běžnou cestou za prací i zábavou, přáteli a koníčky. Považuji za velmi důležité, aby se mladí lidé mohli vzdělávat přímo v praxi – být v kontaktu s rodilými mluvčími daného jazyka. A to je cílem těchto vzdělávacích programů na podporu jazyků," říká radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

Kromě jazykového vzdělávání rada schválila také podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v Plzeňském kraji. Zároveň tím rada doporučuje zastupitelstvu schválení dotace ve výši 2 mil. Kč z programu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2022“ celkem 77 žadatelům. Mezi nimi jsou domy dětí a mládeže, organizace jako Junák nebo Pionýr, sportovní oddíly a spolky.

Ke schválení zastupitelstvu doporučila rada také rozdělení neinvestičních dotací ve výši 1,6 mil. Kč celkem 9 žadatelům z programu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2022“. Dotace cílí na vzdělávání v oblasti intervenčních programů na ZŠ a SŠ, vzdělávání pedagogů i pracovníků střediska výchovné péče.

Rada také schválila podporu 700 tis. Kč z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2022“ celkem 39 žadatelům, kteří realizují projekty cílené na společenské vztahy, emoční inteligenci, primární prevenci chování, adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků nebo základních škol. "Tyto programy cílí především na realizaci projektů škol a školských zařízení v oblasti primární prevence rizikového chování, adaptace ve školním prostředí základních i středních škol a také na vzdělávání pedagogů či metodiků dané oblasti," vysvětluje radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc.

(Vladimír Kroc)

Poskytnuté mimořádné dotace z oblasti kultury

Rada schválila poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč Oliveru Robertu Paulu Baudrymu na realizaci projektu Napoleonské slavnosti v Plzni a Křimicích. "Tato akce se bude konat ve dnech 12. a 13. srpna letošního roku a finanční příspěvek kraje je určen na zajištění jejího ozvučení a technického zabezpečení, dopravu, logistiku honoráře a propagaci akce," upřesnil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. Průvod uniformovaných jezdců a pěších vojáků se sešikuje na plzeňském náměstí, kde proběhnou ukázky výcviku. Součástí programu bude předání klíčů od města Plzně a bohoslužba k připomenutí padlých vojáků. Druhý den bude akce pokračovat v zámeckém parku v Křimicích s ukázkami výcviku a života v táboře. Na závěr proběhne vojenská bitva. Vstup bude na plzeňskou část programu zdarma, u křimické bude dobrovolné vstupné.

Zastupitelstvu dále rada doporučila schválit účelovou investiční dotaci městu Hartmanice, které se na Plzeňský kraj obrátilo s žádostí podpory projektu opravy a celkové rekonstrukce pomníku deseti padlých amerických vojáků 90. pěší divize 5. května 1945 na území bývalé šumavské vesnice Zhůří. "Doporučili jsme, aby tento projekt zastupitelé podpořili částkou ve výši 250 tisíc korun. Úpravami by měla projít mramorová deska pomníku i skála, na které je umístěna. Kolem skály bude položena americká bílá hvězda v kruhu. Celkovou úpravou projdou i přilehlé prostory a nově bude vytvořeno odpočinkové místo pro návštěvníky," přiblížil projekt města Hartmanice radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. Součástí projektu bude také umístění velké informační tabule s textem o úloze 90. pěší divize při osvobozování Československa a QR kódem odkazujícím na webové stránky s danou tematikou.

Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2022

Rada kraje schválila vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Realizaci expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2022“ a výzvu pro uchazeče. Předpokládaná hodnota zakázky činí 1,15 mil. Kč. Veletrh se bude po dvouleté pauze způsobené covidovou pandemií konat ve dnech 15. – 17. září letošního roku ve dvou sportovních halách TJ Lokomotiva Plzeň. "Na veletrhu se budou prezentovat kraje, města, informační centra, cestovní kanceláře a destinační společnosti," uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka s tím, že chybět nebude ani interaktivní prezentace vybraných oblíbených turistických cílů.

(Libor Picka)