35. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
21. března 2022 12:27, Bc. Eva Mertlová

Dotace HZS PK na automobil


Rada schválila a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje dotaci ve výši 10 mil. Kč pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na pořízení speciálního technického automobilu a dalšího vybavení. Povinnost přispívat HZS PK na financování jeho potřeb vyplývá pro kraj ze zákona o požární ochraně, k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Dotaci využijí HZS PK na pořízení technického automobilu chemického průzkumu pro CHL Třemošná, termokamer, statické stolice pro měření IDP, dopravních automobilů, nárazníkových monitorů pro CAS 30, praček pro údržbu zásahových oděvů, třetího sedadla do automobilového nosiče kontejnerů, protichemických oděvů, přenosné motorové stříkačky, ochranných a věcných prostředků. "Hasičský záchranný sbor je velkou oporou nás všech nejen v krizové době. Co všechno hasiči mohou a umí zajistit, potvrdili nejen v době epidemie covid-19, i v současné době krize na Ukrajině potvrzují, že jejich možnosti okamžité pomoci jsou obrovské. Zaslouží si podporu a především naše velké poděkování," říká hejtman Rudolf Špoták.

Poskytnutí finanční podpory ukrajinskému velvyslanectví

Rada odsouhlasila a doporučila ke schválení zastupitelstvu finanční dar jako humanitární pomoc Ukrajině z důvodu mimořádné události – invaze Ruské federace na území Ukrajiny, a to ve výši 5 mil. Kč. "Finanční dar je určen Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, které nejlépe vyhodnotí, jak peníze využít. Konflikt na Ukrajině ukazuje nám všem, jak důležitá je solidarita a jak zásadní je rozhodnout se pomoci tam, kde je třeba, tam, kde válka vyhání lidi z domovů," říká hejtman Rudolf Špoták.
(Rudolf Špoták)

Poskytnutí dotací z programu OBCHŮDEK 2021+

Rada odsouhlasila a doporučila ke schválení zastupitelstvu dotaci v celkové výši 3 mil. Kč vybraným maloobchodním prodejnám v obcích Plzeňského kraje z dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji“. Tento program je financován z prostředků Ministerstva průmyslu a ochodu ČR a jeho cílem je udržení provozu maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel resp. do 3 000 obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1 000 obyvatel. Dotace napomáhá snížit provozní výdaje prodejen na venkově, ve kterých převažuje prodej potravin, nápojů a tabákových výrobků. Minimální dotace na jednu prodejnu je 50 000 Kč, maximální částka pak 100 000 Kč. Sběr žádostí v Plzeňském kraji proběhl v lednu 2022, přijato jich bylo celkem 108. Dotaci dostane v tomto kole celkem 31 prodejen. Plzeňský kraj dotace předfinancovává ze svého rozpočtu, prostředky ve výši 3 mil. Kč obdrží z Ministerstva průmyslu a obchodu až ex post.

Vyhlášení dotačního programu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022

Dotační titul, který rada schválila k vyhlášení, je Plzeňským krajem vyhlašován od roku 2018 s cílem alespoň částečně přispět malým obcím k udržení prodejen potravin na jejich území. V prvním roce vyhlášení programu získalo dotaci 33 obcí, v roce 2019 pak 61, v roce 2020 bylo podpořeno už 77 prodejen, v loňském roce dokonce 89. "Obyvatel na venkově ubývá, mladí lidé se stěhují do měst, nebo v nich alespoň z velké části nakupují. Udržení takové prodejny je pak stále těžší. Přitom pro starší obyvatele je taková prodejna mnohdy jedinou možností, jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde v současné době také o místo, kde se tito lidé setkávají, a plní tak často i funkci sociální," říká statutární náměstek hejtmana Petr Vanka s tím, že s ohledem na vyhlášení programu Obchůdek 2021+ ze strany MPO musela být pravidla titulu pro zachování prodejen v malých obcích kraje upravena. Stejně jako v předešlých letech je na tento program vyčleněna částka 3 mil. Kč, obce mohou žádat o dotaci na kamennou prodejnu až ve svých třech částech a také na pojízdnou prodejnu.

Rozdělení dotací z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022

Rada odsouhlasila a doporučila ke schválení zastupitelstvu poskytnutí dotací v celkové výši 94 mil. Kč na tento program, který obsahuje celkem dva tituly, bylo podáno celkem 316 žádostí.

PSOV 2022 – Projekty obcí – finanční podpora 91 992 tis. Kč - nejčastěji obce žádají o dotaci na obecní budovy (40 % žádostí) a na místní komunikace (21 % žádostí). Další významnou oblastí je pak veřejné osvětlení.

PSOV 2022 – Územní plány – finanční podpora 2 008 tis. Kč – program cílí na tvorbu nových územních plánů nikoli na změny stávající dokumentace. Od roku 2017 jsou tímto programem podporovány tzv. Brdské obce (obce na území býv. vojen. újezdu Brdy) bez ohledu na počet obyvatel.

Vyhlášení soutěže Vesnice roku 2022

Rada schválila zapojení Plzeňského kraje do 26. ročníku soutěže Vesnice roku, která měla dvouletou pauzu kvůli epidemii covid-19. Soutěž je každoročně vyhlašována od roku 1995. "Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, na rozvoji tradic a zapojení se do společenského života ve své obci. Naším cílem je upozornit na význam venkova a zároveň vyzdvihnout aktivitu obcí, jejich představitelů a samozřejmě i obyvatel," říká statutární náměstek hejtmana Petr Vanka. Soutěž probíhá vždy nejprve v krajském kole, z něhož vzejde vítěz se Zlatou stuhou. Ten pak postupuje do druhého kola, celostátního.

Plzeňský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na ocenění pro soutěžící obce celkem 545 tis. Kč. Vítěz krajského kola se Zlatou stuhou získá 100 tis. Kč, další ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou a Zelenou stuhou pak po 30 tis. Kč. Dále bude udělena Cena hejtmana Plzeňského kraje s oceněním 60 tis. Kč, Cena Rady Plzeňského kraje s oceněním 45 tis. Kč a drobnější ocenění za služby a činnosti v obcích po 10 tis. Kč. Dále pak ocenění Zlatá cihla pro tři obce za oceněné stavby po 10 tis. Kč a Fulínova cena za květinovou výzdobu s oceněním 10 tis. Kč.

(Petr Vanka)

Poskytnutí dotací z programu Podpora včelařství

Ke schválení zastupitelstvu doporučila rada rozdělení dotací z programu na podporu včelařství v Plzeňském kraji ve výši 2, 4 mil. Kč, a to celkem 7 žadatelům. Program byl vyhlášen v lednu letošního roku. Je určen na podporu začínajících a stávajících včelařů, realizaci ozdravných a preventivních opatření proti závažným onemocněním včelstev, za účelem stabilizace počtu včelstev, zkvalitnění včelích chovů, rozšíření a zlepšení opylovací služby včelstev. "Chceme podpořit nejen stávající ale také začínající včelaře. Právě ti si mohou z dotace pořídit nejen nové nástavkové úly ale také minimální nutné vybavení k úspěšnému včelaření. U stávajících včelařů podporujeme především pořízení nových nástavkových úlů," říká náměstek hejtmana Josef Bernard. Na podporu včelařství bylo v předchozích letech (2010 – 2021) z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuto celkem 27,4 mil. Kč.

Poskytnutí dotací na podporu provozu záchranných stanic v roce 2022

Rada odsouhlasila a doporučila zastupitelstvu ke schválení celkem 4 žádosti záchranných stanic z Plzně, Tachova, Spáleného Poříčí a Rokycan o poskytnutí dotace v celkové výši 2 mil. Kč. Finanční podpora je určena na zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů ve vymezené části území Plzeňského kraje tedy na zajištění servisu a péče o zmiňované živočichy. Z dotace lze pokrýt úhradu nákladů na odchyt, deponaci, ošetření a léčbu, návrat do přírody nebo na nákup krmení případně na modernizaci a rozšíření chovatelského zázemí stanice. "Podmínkou přidělení dotace je registrace od ministerstva životního prostředí a také členství v Národní síti záchranných stanic," doplňuje náměstek hejtmana Josef Bernard.

(Josef Bernard)

Vybrané dotační tituly v oblasti sociálních služeb

Rada schválila vyhlášení dotačního titulu "Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2022". Pro tento účel byly k rozdělení obcím alokovány 3 miliony Kč. "Udělená dotace může být použita ke krytí nákladů předfinancovaných příjemcem v období od 1. 1. 2022," upřesnil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Martin Záhoř. Žádost obce předloží prostřednictvím elektronické aplikace eDotace přístupné na webových stránkách Plzeňského kraje v termínu do 20. května 2022.

Dalším schváleným a vyhlašovaným dotačním titulem je "Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022- Pečovatelská služba poskytovaná obcemi". V tomto případě je připraveno z rozpočtu kraje k rozdělení celkem 5 milionů Kč. Žadatelem může být jak obec, tak obcí zřízená či založená organizace, která má oprávnění k poskytování sociálních služeb. Žádosti musí být podány v termínu do 20. května 2022 zde.

Krajské projekty prevence kriminality

Rada kraje schválila tři projekty zaměřené na prevenci kriminality. Jde o projekty "Daleko hleď -2022", "Vzdělávání pedagogů v protidrogové prevenci a prevenci kriminality 3 – 2022" a "Kraje pro bezpečný internet – on-line kvízy IX.- 2022". "Předpokládané celkové náklady na jejich realizaci činí více než 583 tisíc korun. Odsouhlasili jsme proto podání žádostí Ministerstvu vnitra ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a část nákladů bude u jednotlivých projektů hradit Plzeňský kraj ze svého rozpočtu. V celkovém součtu to bude za všechny tři projekty necelých 169 000 korun," upřesnil náměstek hejtmana Martin Záhoř.

(Martin Záhoř)

Peníze kraje poskytnuté Universitě Karlově a ZČU

O 900 tisíc korun navýšila rada kraje svým dnešním rozhodnutím již dříve poskytnutou účelovou dotaci pro Lékařskou fakultu University Karlovy. Celkově tak bude činit 1 950 000 korun. Navýšená částka půjde na program „Academic career in Pilsen_UK 2022/Akademickým pracovníkem v Plzni_UK 2022“ (celkem bude na něj k dispozici 1,8 mil korun). "Tento projekt je zaměřen na získávání akademických a výzkumných pracovníků po absolvování zahraničního studia PhD či po dlouhodobém zahraničním výzkumném pobytu," přiblížil obsah programu radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc. Na program „Juniorská universita Plzeň_UK 2022“ bude mít universita 150 tis. Kč.

Dále rada odsouhlasila a doporučila Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválit účelovou dotaci ve výši 8,4 miliónu korun pro Západočeskou universitu v Plzni (ZČU) na pořádání a podporu šestnácti akcí v roce 2022, jejichž je pořadatelem či spolupořadatelem. Jako je např. Den vědy a techniky (1,2 mil. Kč), Noc vědců na ZČU (50 tis.), Technická olympiáda 2022 (350 tis. Kč), provozování webu Bav se vědou (150 tis. Kč), ScienceFEL akademie (300 tis. Kč) anebo Dětská technická univerzita 2022 (600 tis. Kč). "Na podporu studentů při reprezentaci ŽČU a Plzeňského kraje v oblasti sportu je pro letošní rok z celkové částky doporučeno schválit 700 tisíc korun a na rozvoj oborových didaktik pro zlepšení výuky 1 milion korun," upozornil radní Vladimír Kroc.

Podpora, vybudování a modernizace sportovišť

Rada Plzeňského kraje též odsouhlasila a doporučila zastupitelům schválit rozdělení poskytnutí investiční dotace z programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2022“ z krajského rozpočtu v celkové výši 25 milionů korun. "Finanční částky do výše 200 tisíc korun pro celkem 16 projektů schválila dnes v celkové hodnotě 1,78 mil. korun rada kraje a dalších 62 projektů v hodnotě 23,220 tis. budou muset schválit zastupitelé na svém nejbližším zasedání 4. dubna," sdělil radní pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc. Mezi schválenými projekty jsou například výměny hráčských střídaček, rekonstrukce zavlažování fotbalových hřišť, vybudování venkovního fitness centra, renovace podlahy, rekonstrukce střechy, mantinelů, vrat apod.

(Vladimír Kroc)

Podpora kultury, památkové péče, cestovního ruchu, IC a cykloturistiky

Poskytnutí dotací z vyhlášených dotačních programů zaměřených na podporu oblasti kultury, památkové péče, cestovního ruchu, cykloturistiky a informačních center patřilo dnes při projednání programu rady kraje k prioritním bodům.

V rámci programu "Zachování a obnova kulturních památek PK" schválila rada poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro 18 žádostí v celkové hodnotě 2,060 mil. Kč a 95 uspokojených žádostí v hodnotě 19,940 mil. Kč ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

V programu "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území PK" bylo radou kraje uspokojeno 25 žádostí v hodnotě 2,130 mil. Kč a zastupitelstvo kraje jich bude schvalovat 32 v hodnotě 1,870 mil. Kč.

V rámci programu "Podpora kultury v PK pro rok 2022" přijal kraj celkem 138 žádostí, z toho rada odsouhlasila 87 žádostí v celkové výši 4,525 tisíc a dalších 31 žádostí v celkové výši 2,475 mil. Kč schválí zastupitelstvo kraje na svém jednání.

"O podporu v rámci dotačních programů pro oblast cestovního ruchu byl v letošním roce enormní zájem," upozornil radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka s tím, že v rámci dotačního programu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu", který se dělí na dva tituly (Podpora turistických stezek a venkovních cílů a Podpora agroturistiky, řemesel, ubytování a tradic) byly podány žádosti za téměř 8 milionů Kč a komise tedy musela pečlivě vybírat opravdu kvalitní projekty. Nakonec byly komisí doporučeny dotace pro celkem 48 subjektům v hodnotě 3 miliony Kč.

Vysoký zájem byl také v rámci programu "Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy", kde byly podány žádosti za přibližně 5,6 milionu Kč. "Vzhledem k vysoké nastavené laťce většiny podaných žádostí bylo potřeba přistoupit k přístupu poměrného návrhu k celkovému požadavku jednotlivých žádostí, aby se nemuselo více žádostí vyřazovat," konstatoval radní Libor Picka. Hodnotitelskou komisí bylo nakonec doporučeno poskytnutí dotace celkem 22 subjektům v celkové výši 3,2 mil. Kč. Z toho jednu dotaci v částce 100 tis. Kč dnes schválila rada a dalších 21 dotací v částce 3,1 mil. Kč schválí zastupitelstvo 4. dubna 2022.

Pro program "Podpory činnosti informačních center na území PK pro rok 2022" bylo v letošním roce alokováno celkem 800 tisíc Kč a žádostí o příspěvek kraje do něho přišlo 32, z nichž 29 doporučila hodnotící komise uspokojit. "Alokované finanční prostředky budou rozděleny celé. Dnes jsme odsouhlasili pěti žadatelům celkem 139 tisíc korun a dalších 666 tisíc bude poskytnuto 24 žadatelům rozhodnutím zastupitelstva kraje," uvedl radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka s tím, že podpora činnosti informačních center byla nastavena dobře.

Rada kraje také schválila uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a společností "Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj, z. s.", která se stala vítězem veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění služeb filmové kanceláře pro Plzeňský kraj. "Smlouva bude s vítězem řízení uzavřena na období dvou let. Jeho úkolem bude oslovování filmových profesionálů a společností působících ve filmovém průmyslu v ČR a zahraničí, správa databáze zajímavých míst pro filmová natáčení v našem kraji, vyhledávání filmových lokací a pomoc při vyřizování potřebných povolení," přiblížil činnost provozovatele filmové kanceláře radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libor Picka. V této souvislosti také upozornil, že je stále ještě otevřen dotační titul "Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji". Zájemci mohou podávat své žádosti do 15. dubna 2022.

(Libor Picka)

Zdravotnická záchranná služba PK daruje sanitku na Ukrajinu

Organizace Plzeňského kraje ZZS PK ze svého majetku vyřadila sanitku Mercedes Benz Sprinter 314, kterou za odhadní cenu odkoupí na základě znaleckého posudku pro Ukrajinský Nadační Fond Děti Ukrajiny jeho pověřený český zástupce. "Sanitka je plně funkční, v dobrém stavu a proto jsme umožnili Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje její vyřazení z majetku a poskytnutí tam, kde je v tuto chvíli potřeba. Tedy na Ukrajině, pro zajištění pomoci tamějším obyvatelům v souvislosti s válečným konfliktem," říká náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. Poskytnutí sanitky bylo radou schváleno k okamžitému předání, za běžných podmínek by prodej vozu trval v řádu týdnů. Český zástupce nadačního fondu doložil k nákupu sanitky pověření konzula Ukrajinského velvyslanectví v Praze.

(Pavel Hais)