33. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
28. února 2022 14:40, Ing. Helena Frintová

Plzeňský kraj vyvěsí Tibetskou vlajku na budově krajského úřadu
Rada schválila vyvěšení tibetské vlajky na budovu krajského úřadu. Stane se tak 10. března u příležitosti 63. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu ve Lhase. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 tisíc Tibeťanů a další více než milion jich zemřelo v následujících letech ve vězeních a pracovních táborech v důsledku hladomoru. Tibetská vlajka je dnes jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení. „Chceme tímto symbolickým aktem vyjádřit solidaritu s Tibeťany a ukázat, že odsuzujeme jakoukoli formu porušování lidských práv nejen v Tibetu, ale po celém světě,“ komentoval rozhodnutí krajské Rady hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který bod týkající se vyvěšení Tibetské vlajky na budovu úřadu dnes Radě kraje předložil k projednání.

Vyhlášení dotačních programů
Rada schválila znění pravidel a vyhlášení dotačního titulu „Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022“. Pro tento účel bylo k rozdělení obcím alokováno 500 tisíc korun. „Obce mohou o dotace žádat po ukončení lyžařské sezóny na základě prokázání celkových nákladů obce na úpravu lyžařských běžeckých tras,“ říká náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka a upřesnil, že o dotaci mohou žádat pouze obce, které zajišťují pravidelnou strojovou údržbu lyžařských tras na území Šumavy nebo Českého lesa. Minimální výše dotace je 5 tisíc korun, maximální výše dotace činí 180 tisíc korun. Žádost budou moci obce podávat v termínu od 21. 4. do 4. 5. 2022 do 12 hodin elektronicky v systému eDotace na https://dotace.plzensky-kraj.cz.
Dalším dotačním titulem, který Rada kraje schválila, je „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“. Pro tento účel je v dotačním programu alokováno z krajského rozpočtu 20 milionů korun. Může být poskytnuta na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje. To vše ale musí být z důvodů havarijních či naléhavých potřeb. Žádosti budou moci obce podat elektronicky v termínu 1. 4. 2022 – 19. 4. 2022 do 12 hodin.
(Předložil Petr Vanka)

V oblasti sociální Rada kraje schválila „Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2022“ a jeho vyhlášení. Alokován je v něm 1 milion korun. „Finanční podpora mezigeneračních komunitních center, mateřských a rodičovských center umožní rozšíření a zkvalitnění jejich aktivit,“ říká náměstek pro oblast sociálních věcí Martin Záhoř s tím, že žadatelé budou moci o dotace žádat od 4. do 25. 4. 2022.
Dalším schváleným dotačním programem je „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2022“. Z krajského rozpočtu na něj bylo vyčleněno 24 milionů korun. Žadatelé budou moci žádat o dotaci v termínu od 31. 3. do 18. 4. 2022.
(předložil Martin Záhoř)

Nové dialyzační středisko v Klatovské nemocnici
Rada kraje schválila vyhlášení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení na stavbu nového dyalizačního střediska. Administraci zakázky provede příspěvková organizace Centrální nákup. Předpokládaná částka stavby nové dialyalizační jednotky činí 62,15 milionu korun včetně DPH. Z toho by měly práce související s výstavbou představovat 60,4 mil. korun a související práce na projektové dokumentaci, autorském dozoru, technickém dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti apod. celkem 1,7. mil. korun. „Plzeňský kraj je na financování stavby po vysoutěžení zhotovitele připraven. Pro letošní rok svým dnešním rozhodnutím schválil finanční prostředky ve výši 43,5 milionu korun pro financování této stavby v letošním roce,“ řekl náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Nová dialyzační jednotka bude postavena na místě téměř nevyužívané technické budovy v sousedství monobloku, kde se nevyužívá spalovna odpadu a garáže. Součástí výstavby je částečná demolice tohoto objektu. Přestavbou vznikne nový dvoupodlažní pavilon. Stavba by měla být dokončena v roce 2023.

Rekonstrukce DSP Kralovice
Rada kraje dále souhlasila s vyhlášením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení na přístavbu a rekonstrukci DSP Kralovice. Zakázku bude administrovat příspěvková organizace Centrální nákup. Předpokládaná finanční částka stavby činí 254 milionů korun včetně DPH. Financování stavby bude částečně kryto dotací MPSV ve výši 46,38 mil. korun a dofinancováno krajským rozpočtem ve výši rozdílu mezi skutečnými celkovými náklady projektu a dotací od MPSV. „Financování stavby bude probíhat vzhledem k zapojení dotace od ministerstva průběžně. Plzeňský kraj tak musí být připraven na profinancování celého tohoto projektu. Rádi bychom, aby vysoutěžená cena díla byla nižší, než cena předpokládaná, a kraj ušetřil,“ konstatoval náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Dodal, že dnešním rozhodnutím má kraj pro financování projektu připraveno prvních 29 milionů korun. Přístavba a rekonstrukce Domu sociální péče v Kralovicích by měla být realizována v letech 2022 až 2023.

Rekonstrukce zajistí klientům dostatek soukromí, prostory pro kvalitní bydlení a pohyb lidí se sníženou schopností pohybu, kdy lze předpokládat, že časem se schopnost pohybu může dále snižovat. Vznikne nejen prostor pro vlastní soukromí, ale i prostor pro sociální interakce. Rekonstrukce poskytne příjemné a bezpečné místo pro setkávání klientů navzájem a klientů s lidmi žijícími mimo zařízení. Samozřejmostí je bezbariérové prostředí a dostatečné vybavení.
(předložil Roman Zarzycký)


Rada kraje schválila účast a zajištění výpravy Plzeňského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022.
Rada kraje souhlasila s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce na Sportovním gymnáziu Plzeň a Gymnáziu a Střední odborná škola Plasy. Na těchto školách jsou vytvořeny odpovídající podmínky pro výuku anglického jazyka a tím je možné podporovat zvýšení jazykových znalostí zdejších studentů. Učení se cizím jazykům a jejich používání, absolventům, pomůže ke snazšímu a kvalitnějšímu zapojení do pracovního procesu. Rovněž jim umožní být otevřenější k druhým kulturám.
(předložil Vladimír Kroc)