25. jednání Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje

obrazek
18. listopadu 2022 09:08, aktualizováno 18. června 2024 15:21, Mgr. Lenka Pózelová

Přítomní členové a hosté KRVVI získali informace o financování projektů Akčního plánu RIS 3 strategie, které byly projednány na červnové Krajské radě pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje. S odborem fondů a programů EU a odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje bylo dohodnuto financování a kofinancování projektů z krajského rozpočtu. V Akčním plánu se to týká projektů z pilotní fáze Inkubačního programu, Akceleračního programu a financování některých aktivit ZČU směrem k výzkumu a vývoji. Přesná výše finančních prostředků na tyto projekty však bude upřesněna až na konci roku, kdy bude schválen rozpočet Plzeňského kraje.
Dalším bodem jednání byl končící projekt Smart Akcelerátor PK II, kde je potřeba projednat a následně schválit výstupy tohoto projektu, vzhledem k novým aktivitám, které navazují na práci developerů v AP RIS 3 strategii. Všechny tyto nové projekty budou prodiskutovány na listopadové Krajské radě pro VaVaI. Přestavena byla tak témata extenzivních fiší strategických intervencí.
Návrhy extenzivních fiší:
• Systematická podpora talentů pro VaVaI v Plzeňském kraji
• Digitální inovační hub¨
• Inkubace firem 2023+
• Akcelerace firem
• Regionální síť odborníků pro projekty mezinárodní spolupráce ve VaVaI

Cílem jednání KRVVI bylo schválit aktualizovanou RIS 3 strategii, kde byla upravena jak strategická, tak analytická část z důvodu nových statistických dat. Aktualizace strategické části se týkala nejen určitých metodických a věcných východisek, ale také strategického cíle a rámce či oblasti klíčových oblastí změn.
Posledním bodem jednání bylo představení a projednání projektového záměru Smart Akcelerátor Plzeňského kraje + I od roku 2023, který by měl navázat na končící Smart Akcelerátor PK II. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vypsalo výzvu na předkládání projektů do Operačního programu Jan Amos Komenský v červenci 2022 pro kraje ČR, kde je možnost registrace těchto nových projektů, a to až do konce června následujícího roku.

Dne 22. června 2022 bylo dále vyhlášeno korespondenční elektronické hlasování KRVVI PK ve věci projednání bodů představených na prezenční zasedání KRVVI, které se konalo dne 22. června 2022, avšak z důvodu nepřítomnosti většiny členů nebylo možné body programu schválit. Členové KRVVI byli o zahájení hlasování předem informováni, a to prostřednictvím e-mailu a termín ukončení tohoto hlasování byl stanoven na 30. června 2022. Výsledek hlasování přinesl schválení usnesení, kdy svůj souhlas vyjádřila nadpoloviční většina členů Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje.

Soubory ke stažení