2015

Výše platu a odměn vedoucích zaměstnanců na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Dne 22. května 2015 a dne 1. června 2015 poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje na základě žádosti informace o výši platu a odměn zaměstnanců Plzeňského kraje působících jako vedoucí zaměstnanci na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Informace byly poskytnuty za období roku 2014.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se udělování pokut v roce 2013 za porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve vztahu k archeologii

Dne 20. 5. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace konkrétně pak: Všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2013 o uložení pokuty podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., Všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2013 o uložení pokuty podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Poskytnutí inspekční zprávy Sociální a zdravotní centrum Letiny s. r. o.

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti bylo požadováno poskytnutí inspekční zprávy z provedené inspekce v Sociálním a zdravotním centru Letiny s. r. o., v roce 2011.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů

Dne 7. 5. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace konkrétně pak: Vedl krajský úřad v době účinnosti zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů, odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené, neoprávněné nebo poškozené? Pokud ano, pak bylo žadatelem žádáno o zaslání kopií rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění, rozhodnutí o odvolání, kopii znaleckého posudku podle § 20 zákona o vyvlastnění a případně též kopii soudního rozhodnutí v případě, že věc byla sjednána před soudem.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se dokumentů k přestavbě chaty

Dne 29. 4. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace konkrétně pak: Z jakého důvodu se odvolací orgán nezabýval stížností na postup prvoinstančního orgánu? Žadatel žádal o zaslání usnesení KÚ Plzeňského kraje, kterým bylo postoupeno jeho podání z důvodu místní nepříslušnosti v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu. Žadatel žádal o sdělení, zda přiložené přílohy žádosti ze dne 26. 2. 2015, byly odeslány s usnesením na odbor životního prostředí MMP? Pokud odeslány nebyly, zda by bylo možné vyzvednout si je.