2015

Žádost o informace týkající se nařízení obce, v rámci kterého je zakázán podomní prodej

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla 10. 6. 2015 doručena žádost o informace vztahující se k nařízení obcí, v rámci kterých je zakázán podomní prodej.

Dohody o provedení prací

Žádáno bylo o poskytnutí kopií dohod o provedení prací uzavřených ve smyslu § 75 zákoníku práce Plzeňským krajem v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 a sdělení výše vyplacených odměn jednotlivým zaměstnancům, kteří konali pro Plzeňský kraj práce na základě dohod o provedení prací uzavřených v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 včetně zákonných srážek z těchto odměn.

Školská zařízení na území kraje, která byla zřízena krajem nebo jednotlivými obcemi na území kraje a která mají ubytovací či stravovací kapacitu

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla doručena žádost o informace týkajíc se školských zařízení na území kraje, která byla zřízena krajem nebo jednotlivými obcemi na území kraje a která mají ubytovací či stravovací kapacitu.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se předložených odvolání a stížností dle zákona č. 106/1999 Sb., KÚPK obcemi (jejich orgány)

Dne 9. 6. 2015 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „žádost o poskytnutí informací“, konkrétně pak: 1. Kolik odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace bylo předloženo obcemi (jejich orgány) Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)? 2. Kolik stížností na postup při vyřizování žádostí o informace bylo předloženo obcemi (jejich orgány) Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu? 3. V kolika případech bylo o odvoláních proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace předaných obcemi (jejich orgány) Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona rozhodnuto: a) tak, že odvolání se zamítá a rozhodnutí povinného subjektu se potvrzuje? b) jiným výrokem rozhodnutí než zamítnutím odvolání a potvrzením rozhodnutí povinného subjektu? 4. V kolika případech bylo o stížnostech na postup při vyřizování žádostí o informace předložených obcemi (jejich orgány) Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona rozhodnuto a) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. a) zákona? b) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. b) zákona? c) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. c) zákona (v případech týkajících se výkonu přenesené působnosti obce?) d) způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. a) zákona? e) způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. b) zákona? f) způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. c) zákona? 5. Které úřední osoby vyřizovaly jménem Krajského úřadu Plzeňského kraje odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace předložená obcemi (jejich orgány) Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona a které úřední osoby vyřizovaly jménem tohoto úřadu stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace předložené obcemi (jejich orgány) Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona? 6. Kolik odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace předložených obcemi (jejich orgány) Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona, se týkalo práva člena zastupitelstva obce na informace dle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a jednalo se tedy o případ, kdy při vyřizování žádosti včetně odvolání bylo postupováno dle zákona podpůrně? 7. Kolik stížností na postup při vyřizování žádostí o informace předložených obcemi (jejich orgány) Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu se týkalo práva člena zastupitelstva obce na informace dle § 82 písm. c) zákona o obcích a jednalo se tedy o případ, kdy při vyřizování žádosti včetně stížnosti bylo postupováno dle zákona podpůrně?

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se etiky ve veřejné správě

Dne 26. 5. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se etiky ve veřejné správě a směřující ke zjištění některých aspektů etického přístupu, jeho nastavení a souvisejících statistických údajů povinných subjektů, konkrétně pak: 1. Má úřad Vašeho kraje vytvořen/vydán Etický kodex ve smyslu doporučení vlády, tj. dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. května 2012 č. 331, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy nebo jeho obdobu? (Pouze tento materiál prosím zaslat v elektronické podobě dle § 4, odst. 5 InfZ). 2. Jsou požadavky tohoto kodexu pro zaměstnance pracovně-právně závazné se všemi důsledky? 3. Jaké další nástroje používá úřad Vašeho kraje pro regulaci nežádoucího jednání úředních osob? 4. Má Váš kraj vytvořený systém sankcí za prokázané neetické jednání úředníků a volených zástupců? 5. Jakým způsobem jsou veřejnosti zpřístupňovány výstupy z jednání zastupitelstva Vašeho kraje? 6. Pokud používá Váš kraj k informování svých občanů o své činnosti tištěné medium, sdělte prosím, kdo je jeho vydavatelem a jeho formu (právnická osoba, organizační složka atp.) a dále který orgán/komise/osoba odpovídá za jeho finální obsah. 7. Působí na úřadu Vašeho kraje (jako zaměstnavatele) odborová organizace, která sdružuje jeho zaměstnance? 8. Vyhlašuje či oceňuje úřad Vašeho kraje zaměstnance roku/měsíce či pořádá obdobnou anketu? 9. Pokud probíhá na úřadě Vašeho kraje pravidelné hodnocení práce úředníků (typicky vedoucím úředníkem), jakou má formu? 10. Jakými formami podporuje Váš kraj další vzdělávání či zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců? 11. Využívá kraj pro rozvoj svých zaměstnanců aktivity teambuildingu a aktivity supervize? 12. Kolik zcela důvodných stížností na postup či chování úředních osob vyřizoval úřad Vašeho kraje v roce 2000, 2005, 2010 a 2014? 13. Obdržel úřad Vašeho kraje či kraj sám nějaké ocenění v oblasti etického přístupu k občanům či v rámci podpory transparentnosti postupů ve veřejné správě? 14. Kolikrát probíhalo na úřadě Vašeho kraje šetření Veřejného ochránce práv v roce 2000, 2005, 2010 a 2014 a kolik z těchto šetření se uzavřelo tím, že podnět či stížnost byly důvodné? 15. Byli pracovníci úřadu Vašeho kraje v posledních 5 letech nuceni přivolat pro řešení mimořádné situace a při plnění svých úkolů Policii ČR či městskou policii? (Zjednání pořádku v prostorách úřadu, akutní zajištění bezpečnosti pracovníků, napadení úředních osob atp.). Uveďte případně počet těchto mimořádných situací. 16. S kolika úředníky kraje byl za posledních 10 let zrušen pracovní poměr zaměstnavatelem pro závažné porušení pracovních povinností zaměstnancem dle smyslu aktuálně platného § 55, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce? 17. Prosím sdělte jméno a telefonní číslo úřední osoby a její zařazení v organizační struktuře úřadu Vašeho kraje, která je odpovědná za koncepci etických kodexů, resp. za záležitosti procesu přijetí etických požadavků dle výše uvedeného usnesení vlády, za jejich revize či aktualizace, případně pak osobu, které by dle současné pracovní náplně byla tato činnost aktuálně svěřena (pokud úřad Vašeho kraje nemá zatím etické zásady přijaté). A) Jaké vlastnosti si vedoucí úřadu cení u svých zaměstnanců nejvíce? B) Jaké jsou silné a slabé stránky Vašeho úřadu (nikoliv kraje samého)? C) Jaké jsou příležitosti a hrozby pro jeho činnost (např. vzhledem k proměnám zákonů)? D) Odpovídá účast občanů na jednání zastupitelstva Vašeho kraje Vašim představám? E) Jsou prostory a vybavení Vašeho úřadu něčím typické či jedinečné?