2015

Užití § 17 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Dne 2. března 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace. K této žádosti bylo sděleno, že Krajský úřad Plzeňského kraje si v letech 2009 a 2014 pravomoc k vydání územního rozhodnutí podle § 17 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nevyhradil a žádné územní řízení nevedl.

Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly

Žádáno bylo o sdělení názvů a dalších údajů právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, kterým bylo uděleno oprávnění k provozování stanice technické kontroly, ale k datu 4. března 2015 jim nebylo vydáno osvědčení k provozování stanice technické kontroly.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se sdělení statistiky zahájených řízení a uložených pokut za porušení mlčenlivosti poskytovatelům zdravotních služeb

Dne 3. března 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se registrace nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Tomáše Kydlíčka

Dne 3. 3. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), jejímž prostřednictvím žadatel KÚPK žádal o informace týkající se registrace nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Tomáše Kydlíčka.

Průměrné platy zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje

Dne 25. února 2015 poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje na základě žádosti z února 2015 informace o výši průměrného ročního hrubého platu včetně odměn zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Plzeňského kraje.