20. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
11. října 2021 15:59, Bc. Eva Mertlová

Poskytnutí dotací z programu Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Rada doporučila zastupitelstvu schválit dotaci 1,9 mil. Kč s ohledem na lokální povodňové události letošního léta celkem pěti obcím. Podpora je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Tou se rozumí odstranění škod na majetku, které byly způsobeny pohromou a které brání jeho využití pro určenou základní funkci, nebo pořízení majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou. Dotační titul vyhlašuje každoročně Odbor bezpečnosti a krizového řízení Plzeňského kraje na základě schválení krajskou radou v listopadu 2018. Finanční podpora může dosáhnout až 70 % nákladů. V letošním roce o finanční pomoc požádaly obce Bezdružice (dřevěná věž požární zbrojnice), Bukovník (vodovodní řad), Mladý Smolivec (most přes Smolivecký potok a kanalizační žlab a vpusti), Šťáhlavy (betonové koryto potoka Beránka nebo Táborská ulice), Petrovice u Sušice (Jiřičná Farmářská stezka, mostek ke koupališti nebo místní komunikace).
(předkládá Ilona Mauritzová)

Poskytnutí investiční dotace městu Železná Ruda na nákup stroje pro údržbu běžeckých tras

Rada schválila a doporučuje zastupitelstvu ke schválení dotaci 1,9 mil. Kč městu Železná Ruda na nákup stroje pro úpravu běžeckých stop pro klasické lyžování. Město disponuje v současné době strojem pro úpravu zimní běžecké stopy, který již není ve vyhovujícím technickém stavu. Současně s tímto strojem zajišťuje technickou úpravu jedné z nejvytíženějších lokalit běžeckého lyžování, jež v zimní sezoně intenzivně využívají obyvatelé Plzeňského kraje všech věkových a výkonnostních kategorií. Pořizovací náklady nového stroje dle vyjádření města přesahují částku 5 mil. Kč. Město Železná Ruda plánuje ze svého rozpočtu vynaložit částku do výše max. 2 mil. Kč. Z tohoto důvodu město žádá o poskytnutí dotace na pořízení nikoli nového, nýbrž použitého stroje a to v celkové pořizovací ceně do výše 4 mil. Kč. Stroj nebude starší než z roku 2013, počet najetých motohodin nepřesáhne 4 000 mh.
(předkládá Rudolf Salvetr)

Souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje do Nizozemska

Západočeská galerie v Plzni požádala Plzeňský kraj jako zřizovatele o souhlas s vývozem sbírkových předmětů do Nizozemska v termínu 3. 1. – 30. 6. 2022 za účelem jejich výpůjčky na výstavu „New Realisms. Modern Realist Approaches on the Czechoslovak Scene, 1918–1945“ pořádanou v prostorách Museum MORE, Gorssel, Nederland. Rada schválila vydání povolení za účelem výpůjčky na základě zákona. Pojištění děl zajišťuje nizozemská strana. Výpůjčka bude pojištěna v režimu „z hřebíku na hřebík“, tj. od okamžiku převzetí do okamžiku předání. Pořadatelé zaručují dodržení mezinárodních standardů týkajících se klimatických podmínek a bezpečnosti exponátů. Zapůjčena budou dvě plátna autorů Milady Marešové a Václava Rabase.
(předkládá Marek Ženíšek)

Vyhlášení Programu podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2022

Rada schválila vyhlášení dotačního titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2022“ pro organizace, které sdružují zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Podpora je zaměřena na tři oblasti, a to na podporu provozu a činnosti organizací, na rekondiční/edukační pobyty se zdravotním programem a na podporu vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných. Tyto organizace byly podpořeny ve stejném dotačním titulu i v letech 2014 – 2021. Nároky žadatelů budou uspokojeny maximálně do výše 3,8 mil. Kč.
(předkládá Rudolf Špoták)