2. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
04. prosince 2020 08:46, Mgr. René Zeithaml

Čestné plakety převezme pět osobností
Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje, jako ocenění za odvážné občanské postoje, budou předány pěti osobnostem. Předání se uskuteční 10. prosince 2020 v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje na krajském úřadě. Toto slavnostní předání se uskuteční již počtvrté v návaznosti na státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii 17. listopadu. S ohledem na pandemii koronaviru byl však pro letošní rok zvolen pozdější termín předání, a to 10. prosinec, na který připadá Mezinárodní den lidských práv. Plakety bude předávat hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová spolu s náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Josefem Bernardem.


Dotace pro město Sušice
Rada odsouhlasila poskytnutí individuální dotace ve výši 4,5 milionu korun pro město Sušice na pokrytí části provozní ztráty Sušické nemocnice s.r.o. (jediným společníkem je město Sušice). Dotace je určena na úhradu části provozní ztráty související s poskytováním lůžkové péče v oboru vnitřní lékařství a následné lůžkové péče na území města Sušice na období 3 měsíců, tj. od 16. 11. 2020 do 16. 2. 2021.

Poskytnutí dotace budou ještě schvalovat zastupitelé.


Hospic sv. Lazara žádá o pomoc
Hospic sv. Lazara v Plzni požádal o navýšení dotace nákladů souvisejících s poskytováním služeb lůžkové hospicové a paliativní péče o 200 tisíc korun. V roce 2020 poskytl Plzeňský kraj Hospici dotaci ve výši 1 milion korun. Vzhledem k situaci, ke které došlo v souvislosti s onemocněním Covid-19, žádá Hospic Plzeňský kraj o navýšení dotace. Hospic musel na určitou dobu omezit provoz a přišel také o některé dárce z řad právnických osob. Rada odsouhlasila navýšení dotace na celkovou částku 1,2 milionu korun.

Poskytnutí dotace bude schvalovat zastupitelstvo.

Díky dotaci opraví požární zbrojnice
Rada souhlasí s poskytnutím dotací dvěma obcím (Běšiny a Budětice) na rekonstrukci požární zbrojnice v souhrnné výši 3 766 940 korun.

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlásilo i pro rok 2020 program Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí. V rámci tohoto programu mohly obce požádat také o investiční dotaci na rekonstrukci stávající nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V. Finanční podpora Ministerstva vnitra (MV) byla pro rok 2020 alokována pro 4 obce Plzeňského kraje (Šťáhlavy, Budětice, Běšiny a Liblín). Program MV umožňuje obcím použít další finanční zdroje. Příspěvek (dotace) kraje se poskytuje ve výši 2/3 dotace MV.

Dotace pro obec Šťáhlavy (1 166 666 korun) byla již schválena, Liblín dotaci nebude čerpat. Rada navrhuje zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace pro obec Běšiny ve výši 3 miliony korun a pro obec Budětice ve výši 766 940 korun.

Poskytnutí dotace budou schvalovat zastupitelé.


Konzervatoř obdrží od společnosti LASSELSBERGER obklady za 300 tisíc

Mezi Plzeňským krajem a společností LASSELSBERGER, s.r.o. bylo v roce 2019 uzavřeno Memorandum o partnerské spolupráci a vzájemné propagaci, jehož předmětem je mimo jiné příslib společnosti LASSELSBERGER, s.r.o., každoročně bezúplatně předat Plzeňskému kraji a převést na něj vlastnické právo ke svým výrobkům - keramickým obkladům a dlažbám v ceně 300 000 korun bez DPH dle výběru Plzeňského kraje. Přičemž Plzeňský kraj se zaváže tyto keramické obklady a dlažby použít výlučně při stavbách či rekonstrukcích budov škol, které Plzeňský kraj zřizuje, a to vždy jedné školy za kalendářní rok.

Aktuálně nabídky keramických obkladů a dlažeb využije Konzervatoř, Plzeň, pro stavbu „Tylova 15 – rekonstrukce objektu“. Celková hodnota daru je 296 000 Kč (cena bez DPH).


Kraj pomůže Divadlu Alfa
Rada PK schválila dodatek ke smlouvě uzavřené s Divadlem Alfa, kterou se mění účel poskytnuté dotace. Částečně se tak řeší pokrytí nákladů na neuskutečněný Festival Skupova Plzeň, který se jen o pár dní nemohl uskutečnit kvůli vládním opatřením.

Důvodem pro schválení je skutečnost, že součástí projektu Skupova Plzeň měla byt i nová výstavní realizace, která je zhotovena a bude podle původních plánů součástí expozice Muzea loutek Plzeň, pobočky Západočeského muzea v Plzni.


Sbírkové předměty vystaví v Lublani
Rada PK vyslovila souhlas s vývozem sbírkových předmětů ve vlastnictví Plzeňského kraje do Slovinska na výstavu Adrieny Šimotové ve výstavních prostorách Internatioanal Centre of Graphic Arts v Lublani.

Adriena Šimotová patřila k nejvýznamnějším českým výtvarným umělcům vůbec. Byla oceňována doma i v zahraničí a jako jedna z mála Šimotová je navíc jednou z mála českých výtvarnic, jejíž tvorba je součástí sbírek pařížského Muzea moderního umění i známého Centre Pompidou. Francie ji také v roce 1991 jmenovala rytířem Řádu za umění a literaturu. Plzeňský kraj vlastní několik jejích děl.