14. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
26. dubna 2021 13:53, Mgr. René Zeithaml

Dotační program „Podpora vzdělávání lékařů 2021“
Rada schválila vyhlášení programu Podpora vzdělávání lékařů 2021 a pravidla pro žadatele dotace. Cílem programu je vzdělávání a zvyšování kvalifikace lékařů pracujících v lůžkových zdravotnických zařízeních a na zdravotnické záchranné službě v Plzeňském kraji formou zahraničních stáží. Lékařská profese je povolání vyžadující systematické a zodpovědné celoživotní vzdělávání a právě zahraniční stáž je pro lékaře jedním z nejefektivnějších způsobů aktivního získávání nových poznatků a zkušeností. Sledování vývoje nových technologií, vědeckovýzkumných poznatků, inovativních postupů, využívání zkušeností jiných odborných pracovišť a jejich aplikace v praxi je zárukou kvalitní, kvalifikované a odborné zdravotní péče. Celková částka na poskytnutí dotací v rámci programu činí 240.000 Kč, přičemž jednomu příjemci může být poskytnuta dotace maximálně do výše 30.000 Kč. Dotační program bude zveřejněn prostřednictvím webových stránek kraje 28. 4. 2021. Žádosti bude možné podávat od 29. 5. 2021 do 9. 6. 2021.


Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021
Rada schválila poskytnutí dotací z dotačního titulu Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021 v celkové výši 3 076 tis. Kč, rozdělení dotací musí schválit ještě Zastupitelstvo Plzeňského kraje.

O dotaci mohly požádat obce do 500 obyvatel, případně obce do 1000 obyvatel, pokud obec žádala o dotaci pro prodejnu, která se nachází v její části obce do 250 obyvatel. Výše dotace je 100 tis. Kč, pokud prodejnu provozuje obec, 50 tis. Kč, pokud obec hradí náklady na energie a v ostatních případech (příspěvek provozovateli prodejny) je max. dotace 30 tis. Kč.

Obec může požádat o dotaci i na provoz pojízdné prodejny, zde je max. výše dotace 15 tis. Kč.
Čtyři obce podaly žádost pro více než jednu prodejnu - Nezdice na Šumavě (pro 3 kamenné prodejny), Čížkov (3 kamenné prodejny), Hlohovice (2 kamenné prodejny) a Mladý Smolivec (pro 3 kamenné a 1 pojízdnou prodejnu). Přijaté žádosti se tedy týkají celkem 89 prodejen - 86 kamenných a 3 pojízdných.

Dotační titul by měl alespoň částečně přispět obcím k udržení kamenného obchodu, případně k zachování služeb pojízdné prodejny. Pro starší občany je místní obchod často jedinou možností, kde si nakoupit alespoň základní potraviny. Navíc plní i funkci sociální - jde také o místo, kde se starší občané setkávají. Tento dotační titul vyhlásil Plzeňský kraj poprvé v roce 2018 (žádost o dotaci podalo 33 obcí a bylo rozděleno přibližně 1,3 mil. Kč). V roce 2019 bylo podpořeno 61 prodejen částkou 2,005 mil. Kč, v roce 2020 kraj přispěl částkou 2,670 mil. Kč na podporu 79 prodejen.


Vyhlášení dotačního titulu „ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/2“
Od 1. června 2021 mohou fyzické osoby podávat žádosti o dotaci na výměnu zastaralých kotlů za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Celkem bude rozděleno 15 milionů korun. Účelem rozdělení peněz je dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje.

Plzeňský kraj si již v březnu 2021 zažádal na Ministerstvu životního o navýšení alokace, kterým v nejbližší době získá finanční prostředky na finanční pokrytí této výzvy.


Poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na MS/ME v roce 2021
Rada schválila a doporučila ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje podporu sportovců, kteří se v roce 2021 zúčastní mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, ve výši 406.000 Kč.

Podporu k reprezentaci kraje obdrží například reprezentant v silovém sportu David Horník z Vejprnic, který se bude účastnit na ME v benčpresu (EQ) a klasickém benčpresu (RAW), Jekatěrinburg, Rusko 2021 a následně pak MS v tomtéž. Dále Erik Ebermann z Vochova, který se zúčastní ME v terčové lukostřelbě v turecké Antalya, cyklistka Adéla Holubová z Města Touškov nebo boxer Lukáš Jílek ze Šťáhlav.


Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021
Rada schválila v rámci dotačního programu „Podpora spolkové činnosti na venkově – opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021“ podporu v celkové výši 3 mil. Kč celkem 45 žadatelům. Dotaci tak obdrží například TJ Sokol Vrhaveč na opláštění haly TJ Sokol Vrhaveč, Pionýr a.s. na výstavbu nových sprch a úklidové místnosti prostor pionýrské skupiny Starý Plzenec.


Poskytnutí dotací v oblasti památkové péče pro rok 2021
Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ ve výši 1.670.000 Kč. Dotaci obdrží např. Tomáš Kutek a Lucie Hendrychová na obnovu půdních a špaletových oken domu čp. 3 v Nepomuku, Pavel Popov na opravu narušeného zdiva bašty v Tachově či Pavel Bambásek na opravu a repasi 4 ks vnějších a 4 ks vnitřních okenních výplní zámku v Hlavňovicích.

Dále RPK odsouhlasila poskytnutí neinvestičních dotací v celkovém objemu 18.330.000 Kč např. pro obec Chotěšov na 2. etapu obnovy a statického zajištění systému podzemních štol, Římskokatolická farnost Kdyně na pokračování restaurování varhan kostela sv. Mikuláše, Miroslav Brouček na pokračování obnovy fasády, výrobu a osazení oken a venkovních dveří budovy správního úřadu NKP Kláštera premonstrátek v Chotěšově, Římskokatolická farnost Čachrov na restaurování varhan, Římskokatolická farnost Horšovský Týn na pokračování restaurování varhanního stroje kostela sv. Apolináře, obec Hlohovice na 2. etapu opravy fasády kostela nebo obec Břasy na dokončení obnovy vnějšího pláště a provedení nového fasádního nátěru na průčelí a věži kostela sv. Vavřince.

RPK schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje“ ve výši 2.120.000 Kč. Dotace půjdou např. na celkovou obnovu roubení a střešního pláště stodoly v Dobřívě, obnovu oken a vrat domu čp. 100 ve Spáleném Poříčí nebo výměnu 12 ks oken na budově děkanství v Tachově. Dále RPK odsouhlasila dotace v celkovém objemu 1.380.000 Kč např. na obnovu sgrafitové výzdoby podkorunní římsy objektu mateřské školy v Boru, obnovu fasády a klempířských prvků, opravu komínů, zateplení vikýře, výměnu vchodových dveří a sklepních oken domu čp. 92 v Horšovském Týně nebo opravu fasády východní části štítu na objektu čp. 122/I v Klatovech.

Všechny dotace jsou poskytovány jako veřejná podpora slučitelná s vnitřním trhem dle Nařízení Komise (EU).

Odsouhlasené dotace ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021
Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 3.575.000 Kč žadatelům např. na multižánrový open-air festival pro širokou veřejnost u hradu Rabí UBU CAMP 2021, festival Jeden svět v Plzeňském kraji 2021, Plzeňský festival stepu 2021, 5. ročník multižánrového festivalu romské kultury ARA FEST 2021, exhibiční vystoupení žáků baletních a tanečních škol ve Velkém divadle DJKT Projekt Baletgala 2021, 8. ročník festivalu pouličního umění na plzeňském náměstí Republiky a okolí Pilsen Busking Fest 2021, Multižánrový festival zaměřeným na alternativní nekomerční uměleckou tvorbu Nefestík nebo třeba 33. ročník festivalu současného tance a pohybového divadla Tanec Praha 2021 v Plzni a Plzeňském regionu.

Zároveň RPK souhlasí s poskytnutím účelových neinvestičních dotací v celkové výši 925.000 Kč, které ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje a to např. na akce Kulturní sezóna na Konstantinolázeňsku 2021, Filmové Kašperské Hory 2021, 44. ročník festivalu Kladrubské hudební léto 2021 nebo Mezinárodní festival komorní hudby Klatovy 2021.


Poskytnutí mimořádných účelových dotací v oblasti kultury
Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 tisíc korun společnosti POST BELLUM, z.ú. na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací projektu „Osvobození bez svobody“ (účelově určeno na technické zajištění expozice a outdoorové výstavy, přípravu textů, grafiky, tisků a natočení videí, PR, propagaci akce, personální zajištění expozice a doprovodných akcí, poplatky OSA).

Cílem projektu je připomenutí událostí od osvobození západních Čech před 75 lety až do druhé poloviny 20. století. V Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje vznikne moderní multimediální expozice ze vzpomínek pamětníků, v níž se propojí vzpomínky s obrazovým materiálem a emocemi. Návštěvníci si projdou 20. století skrze skutečné příběhy a sami si budou určovat obsah „své“ výstavy za použití tabletů. Část projektu se bude odehrávat v ulicích Plzně. Bude připravena vycházková trasa v podobě open-air výstavy, která návštěvníky provede z centra města po místech, kudy v Plzni kráčely dějiny. Expozice a trasa budou realizovány, pokud dovolí epidemiologická situace, od května do července 2021.

RPK zároveň schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 35 tisíc korun Římskokatolické farnosti - arciděkanství Nepomuk na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací projektu „300. výročí oslav blahořečení sv. Jana Nepomuckého“ (účelově určeno na materiálové zajištění akce).

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého konané v Nepomuku v roce 2021 jsou největší událostí v novodobé historii města, kde se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil. Harmonogram oslav je rozdělen do několika bloků, zahrnujících mše svaté (hlavní celebrant kardinál Dominik Duka OP) a církevní program, koncerty, přednášky, výstavy, zasedání České biskupské konference, dva velké koncerty a další doprovodné akce. Akce proběhnou od března do října 2021.


Vyhlášení veřejných zakázek malého rozsahu „Vintířova stezka - vytvoření a tisk propagačních materiálů“ „Vintířova stezka – vytvoření symbolických relaxačních míst“ a „Vintířova stezka – Vytvoření informačních panelů & laviček“
Jde o 3 zakázky malého rozsahu, v rámci nichž bude vytyčen koridor stezky včetně výletních okruhů, vyznačení v terénu, osazení další doprovodnou infrastrukturou (herní prvky, sochařské dílo, informační panely, symbolická místa, výsadba historické odrůdy jabloní) a následného marketingu (propagační materiály - etapový průvodce, přehledová mapa stezky, sada DL letáků k okruhům stezky, populárně naučná brožura, dále virtuální prohlídky, videospot, webový portál, geolokační hra pro mobilní telefony, edukační program pro žáky 2. stupňů základních škol včetně výukového komiksu, kulturně – vzdělávací akce – prezentační akce pro veřejnost, poutě, akce pro školy, školení průvodců, press a fam tripy).

Stezka sv. Vintíře je pěší dálková poutní trasa vedoucí z německého města Niederalteich přes Šumavu a její podhůří do Blatné. Tematicky odkazuje k společnému česko – bavorskému světci sv. Vintíři, který v této oblasti působil.

Projekt je spolufinancován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020“, číslo projektu 255. Celkem budou rozděleny finanční prostředky v maximální výši 1.936.000 Kč.


Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021“
Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí podpory 29 žadatelům neinvestiční finanční dotace a příspěvky v celkové výši 1.500.000 Kč z programu „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2021". Dotaci obdrží žadatelé základních a středních škol, dále pak základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, spolky či svazy.

Poskytnutím dotace bude podpořena mezinárodní spolupráce, konkrétně podpora mezinárodních výměnných pobytů, volnočasových aktivit, letních táborů, projektů a dalších aktivit překračujících hranice.


Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021“
Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí podpory 33 žadatelům neinvestiční finanční dotace a příspěvky v celkové výši 700.000 Kč z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“. Dotaci obdrží základní a střední školy Plzeňského kraje, dále pak Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni.

Finanční prostředky jsou určeny na podporu prohloubení tolerance, soudržnosti a budování dobrých vztahů mezi žáky a učiteli. Jednotlivé dotace se zaměřují na adaptační kurzy, preventivní programy pro třídní kolektivy, kurzy prevence rizikového chování. Podporu v rámci titulu musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2021“
Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí podpory 10 žadatelům neinvestiční finanční dotace a příspěvky v celkové výši 1.600.000 Kč z programu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci“ titulu „Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2021“.

Finanční prostředky jsou určeny jednotlivým subjektům na podporu prevence rizikového chování dětí, vzdělávání pedagogů, programy prevence vážných psychických problémů a duševních onemocnění na školách. Nejvyšší částku 540.000 Kč obdrží Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň na intervenční programy na ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji 2021.
Poskytnutí dotace ve výši 700.000 Kč pro 3 subjekty musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí neinvestiční dotace a neinvestičního příspěvku z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“
Rada Plzeňského kraje poskytne 72 žadatelům neinvestiční dotace a příspěvky v celkové výši 2 miliony korun z programu/titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2021“. Celkem bylo podáno 112 žádostí. 18 žadatelů nesplnilo podmínky k získání dotace a 22 žadatelům nebylo vyhověno z důvodu velkého počtu podaných žádostí.

Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit jednotlivých organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže v Plzeňském kraji v roce 2021. Poskytnutí dotace ve výši 95.000 Kč pro 5 žadatelů musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí investiční dotace z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021”
Rada Plzeňského kraje schválila poskytnutí investiční dotace v celkové výši 15 milionů korun z programu/titulu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021”. Z celkového počtu posuzovaných 152 žádostí bylo Radou Plzeňského kraje schváleno poskytnutí dotace 62 subjektům. Nebylo podpořeno 90 žádostí, kdy požadované dotace/příspěvky výrazně přesáhly částku alokovanou z rozpočtu Plzeňského kraje.

Finanční prostředky jsou rozděleny mezi jednotlivé subjekty na modernizaci sportovních areálů, rekonstrukce zázemí sportovců, osvětlení hracích ploch, výstavbu hřišť apod. Poskytnutí dotace musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí neinvestiční dotace z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021”
Rada Plzeňského kraje poskytne neinvestiční dotace v celkové výši 20,6 milionu korun z programu/titulu „Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2021”. Z celkového počtu posuzovaných 323 žádostí bylo Radou Plzeňského kraje schváleno poskytnutí dotace 222 subjektům. Nebylo podpořeno 101 žádostí, kdy požadované dotace/příspěvky výrazně přesáhly částku alokovanou z rozpočtu Plzeňského kraje.

Finanční prostředky jsou určené na podporu pohybových aktivit, závodní činnosti, zajištění pravidelné sportovní činnosti dětí, obnovu sportu mládeže, apod. Poskytnutí dotace musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Schválení projektového záměru k projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“, způsobu jeho financování a předložení žádosti o dotaci do 7. výzvy č. 30_21_011 specifického cíle I Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV ČR
Rada Plzeňského kraje schválila projektový záměr k projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“ v celkové výši 1.499.223,60 Kč. Plzeňský kraj tak reaguje na výzvu Operačního programu potravinové a materiální pomoci ze dne 1. 3. 2021 s názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VII.

Plzeňský kraj schvaluje žádost o podporu pod názvem „Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022“. Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol (případně žákům víceletých gymnázií odpovídajících ročníků – nižší stupeň gymnázia) ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let. Jedná se o děti, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v rozhodném období od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 (pro stravování po celou dobu školního roku) a od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 (pro stravování pouze ve druhém pololetí příslušného školního roku) v hmotné nouzi. Dojde tak ke snížení potravinové a materiální deprivace těchto dětí a žáků tím, že jim bude zabezpečeno školní stravování úhradou stravného (náklady na potraviny), a to po dobu jejich pobytu ve škole ve školním roce 2021/2022 tj. od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.

Plzeňský kraj jako vyšší územní samosprávný celek bude administrativně i finančně zastřešovat celý projekt, i když není u všech škol zapojených do tohoto projektu přímo zřizovatelem. Plzeňský kraj je zřizovatelem pouze jediné školy, a to příspěvkové organizace Plzeňského kraje s názvem Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči. Finanční podíl této příspěvkové organizace na projektu činí 35.714,70 Kč. Jedná se o zajištění stravování pro 2 děti mateřské školy a 3 žáky základní školy. U ostatních škol zapojených do tohoto projektu jsou zřizovatelem jednotlivá města a obce.