11. jednání Rady Plzeňského kraje

obrazek
23. března 2021 08:21, Mgr. René Zeithaml

Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2021
Rada Plzeňského kraje (RPK) poskytne žadatelům zajišťujícím hospicovou péči účelovou neinvestiční finanční dotaci v celkové výši 1.499.962 Kč. Žádost o poskytnutí dotace podali dva žadatelé, Domovu – plzeňská hospicová péče bude poskytnuta dotace ve výši 1.008.824 Kč, Hospicu Sv. Jiří dotace ve výši 491.138 Kč.

Poskytnutím dotace bude zajištěna lepší dostupnost domácí hospicové péče v Plzeňském kraji. Umožní tak nevyléčitelně nemocným pacientům v preterminálním a terminálním stádiu života dožít ve vlastním sociálním prostředí.

Poskytnutí dotací ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí individuální dotace žadateli Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
RPK kraje poskytne žadateli Hospic Sv. Jiří účelovou neinvestiční finanční dotaci ve výši 140 tisíc korun na úhradu mzdových nákladů vynaložených v roce 2020 v souvislosti s poskytováním domácí hospicové péče v Plzeňském kraji.

Provoz hospice je zajišťován převážně z dotací a darů. V loňském roce pracovaly zdravotní sestry za odměnu ve výši 100 korun na hodinu. Finanční podpora bude použita k navýšení mezd zaměstnanců a pomůže tak ke stabilizaci personálu, který není lehké pro tuto náročnou práci získat.

Poskytnutí dotace ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Poskytnutí dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Finanční podpora ve výši 5 mil. korun je určena na pořízení termokamer, technického automobilu, automobilového nosiče kontejnerů, vozidla řídícího důstojníka, lodního motoru, ochranných a věcných prostředků. Příspěvek byl vyčleněn z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2021 v rámci finančního zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území Plzeňského kraje.

Finanční prostředky jsou poskytovány formou individuální dotace a slouží k zabezpečení a systematické podpoře plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.


Rozdělení dotací Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021
Plzeňský kraj poskytne dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021 v celkové výši 60 mil. Kč. Dotační titul je rozdělen na Projekty obcí a Územní plány.

Projekty obcí
V tomto dotačním titulu mohou žádat obce o dotaci na pořízení, rekonstrukci nebo opravu svého hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury (např. na opravy obecních budov, místních komunikací, požárních nádrží, na pořízení veřejného rozhlasu, rekonstrukci veřejného osvětlení, výstavbu dětského hřiště nebo sportoviště, opravu kapličky, hřbitovní zdi atd.). Žadatelem může být obec do 2000 obyvatel a dále obec bez omezení velikosti, pokud žádá pro svou místní část do 500 obyvatel. Obce do 1 000 obyvatel mohly požádat o dotaci 100 - 500 tisíc korun, pro obce nad 1 000 obyvatel je max. výše dotace 300 tisíc korun. Nejvíce žádostí podaly obce na opravy obecních budov (cca 40 % žádostí) a na opravy místních komunikací (cca 20 % žádostí).

Dotace byla poskytnuta např. na tyto projekty: Úprava dvoru u obecního úřadu Babylon, Revitalizace kulturního domu v Hlohové, Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Křenovy, Výstavba nové hasičské zbrojnice v Močeradech, Oprava kaple sv. Maří Magdalény v Puclicích, Výměna části starého vodovodního potrubí v Úboči, Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Vidice, Oprava komunikace Čímice - Benešův Mlýn, Stavební úpravy hasičské zbrojnice Týnec, Úprava vytápění ZŠ Žichovice, Oprava požární nádrže v Radošicích, Výstavba chodníku při silnici III/19348 v obci Neuměř, Rekonstrukce chodníků v Otěšicích, Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zemětice,Vybudování zpevněné plochy pro pěší v Čerňovicích, Vybudování chodníku k obytné zóně Z3 Lhotecká, Zateplení obecní budovy v Bujesilích, Oprava kaple Svatého Vojtěcha v Ostrovci-Lhotce.

Územní plány
Dotace na územní plány jsou poskytovány obcím do 2 000 obyvatel na tvorbu nových územních plánů, ne na změny platné územně plánovací dokumentace. Od roku 2017 jsou navíc podporovány tzv. „brdské obce“, tj. obce na území bývalého vojenského újezdu Brdy - mohou požádat všechny bez ohledu na počet obyvatel a navíc mohou požádat i na změnu platného územního plánu, ale pouze v souvislosti se změnou území vyvolanou zrušením vojenského újezdu. Max. výše dotace je 250 tisíc korun, pro „brdské obce“ 400 tisíc korun.

Platnost dokumentací pořízených před rokem 2007 bude podle stavebního zákona ukončena k 31. 12. 2022. Do tohoto data mají obce zajistit jejich nahrazení novým územním plánem, jinak bude možnost další výstavby a rozvoje obce (až na výjimky, jako např. stavby dopravní a technické infrastruktury) omezena pouze v hranicích zastavěného území.

Na územní plán dostanou dotaci: Kaničky, Srní, Mohelnice, Vlčtejn, Hlince, Pláně, Pňovany, Potvorov, Hradiště, Kakejcov, Mlečice, Mýto, Plískov, a Rozvadov.


Poskytnutí individuálních dotací na podporu provozu zoologických zahrad v roce 2021
Na základě žádostí schválila RPK Nadaci ZOO Plasy dotaci ve výši 350 tisíc korun na projekt „Podpora na provoz ZOO Plasy“, na nové investice (výběhy).

Zoologické a botanické zahradě města Plzně RPK schválila dotaci ve výši 1.650.000 Kč na projekt „Environmentální, environmentálně-vzdělávací aktivity, prezentace a publikační činnost Zoologické a botanické zahrady města Plzně v roce 2021“, na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO), vydávání čtvrtletníku IRIS a další publikační činnost.

Poskytnutí dotací ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Schválení poskytnutí dotací dotačního programu Podpora včelařství (2021)
Dotaci v rámci dotačního programu ve výši 74.627 Kč bude poskytnuta ČSV, z.s., okresní organizaci Plzeň-město, částka 2.425.373 Kč bude rozdělena mezi okresní organizace ČSV, z.s v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech, Tachově, Plzni-jihu a Plzni-sever.


Poskytnutí účelových dotací v oblasti kultury
RPK schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 40 tisíc korun BcA. Leoši na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu s pracovním názvem „Zbojník“ a dotace ve výši 20 tisíc korun Pavlu Bartovskému na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu s pracovním názvem „TEA&LU“

Dále souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace ve výši 250 tisíc korun společnosti Xova Film s.r.o. na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu s pracovním názvem „Běžná selhání“, neinvestiční dotace ve výši 300 tisíc korun společnosti nutprodukce, s.r.o. na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu s pracovním názvem „Oběť“, 400 tisíc korun společnosti Black Balance, s.r.o. na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu s pracovním názvem „Nikdo mě nemá rád“ a 200 tisíc korun Mgr. Nataše Slavíkové na částečné pokrytí nákladů spojených s výrobou filmu s pracovním názvem „Tancuj, Matyldo!“. Poskytnutí dotací ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Uložení smluvních pokut dopravci České dráhy
PK uplatní smluvní pokuty vůči Českým dráhám, a.s. za zjištěné nedostatky v I. až IV. čtvrtletí 2020 ve výši 1 tisíc korun za nedodržení smluvních podmínek Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě, 5 tisíc korun za nedodržení smluvních podmínek Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na tratích č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 170 Plzeň – Cheb (na částech těchto tratí v územní působnosti Plzeňského kraje) a 19 tisíc korun za nedodržení smluvních podmínek Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji.


Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2021
RPK odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 2.520.000 Kč pěti organizacím, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku.

Příjemci dotací: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. na projekty Program pro osoby v konfliktu se zákonem, CPPT, o.p.s., K-centrum, kontaktní a poradenské služby, CPPT, o.p.s. a Program následné péče, CPPT, o.p.s., Středisko křesťanské pomoci Plzeň na projekt Terapeutická komunita Vršíček, POINT 14, z.ú. na projekty Terénní program, POINT 14, z.ú., Středisko následné péče, POINT 14, z.ú. a Kontaktní centrum, POINT 14, z.ú., KOTEC o.p.s. na projekt Terénní drogový program Tachovsko a Stříbrsko a Spolek Ulice Plzeň na projekt Terénní program Ulice.

Poskytnutí dotací ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Vyhlášení Programu podpory projektů mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji 2021
Jedná se o podporu aktivit, které pomáhají rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, do které se dostávají celodenní péčí o dítě. Program byl vyhlášen a realizován již v letech 2011 – 2020. Na rok 2021 byla na podporu mateřských a rodičovských center vyčleněna částka 500 tisíc korun.

Příjem žádostí bude probíhat od 26. 4. do 14. 5. 2021.


Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2021
20 žadatelům z řad měst, obcí a městysů schválila RPK poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 350 tisíc korun a osmi žadatelům z řad ostatních právnických osob dotaci v celkové výši 150 tisíc korun.

Poskytnutí dotací ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2021
RPK schválila poskytnutí dotací celkem 40 žadatelům. Žadatelům z řad měst, obcí a městysů doporučila poskytnout dotace v úhrnné výši 1.150.000 Kč, z toho 610 tisíc korun jako investiční a 540 tisíc korun jako neinvestiční. Z okruhu ostatních právnických a fyzických osob doporučila poskytnout dotace v úhrnné výši 1.350.000 Kč, z toho 750 tisíc korun jako investiční a 600 tisíc korun jako neinvestiční.

Poskytnutí dotací ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.


Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2021
RPK rozdělila investiční dotace v celkové výši 3 miliony korun mezi 15 úspěšných žadatelů: KČT - oblast Plzeňského kraje, Mikroregion Nepomucko, Horní Berounka, povodí Klabavy, Svazek českých měst a obcí v česko - bavorském pohraničním prostoru "Domažlicko", Destinace Sušicko z. s., Střední Pošumaví, Mikroregion Dolní Střela, města Tachov, Sušice, Kašperské hory, Bělá nad Radbuzou a obce Hromnice, Újezd, Velhartice a Předenice.

Poskytnutí dotací ještě musí schválit Zastupitelstvo Plzeňského kraje.