„Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2021“

obrazek
08. února 2021 13:09, Ing. Karel Novák

Cílem podpory je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.

Žadateli a zároveň příjemci dotace mohou být subjekty bez ohledu na jejich právní formu vykazující ekonomickou činnost v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje, kteří jsou evidováni podle příslušného právního předpisu. Zároveň žadatel musí splňovat následující kritéria:
• Odpovídá definici mikropodniku
• Obhospodařuje maximálně 200 ha zemědělské půdy evidované v LPIS
• Žadatel neobdržel investiční dotaci z jiného veřejného zdroje, zejména z PRV 2014-2020, na výdaje vázané ke stejnému předmětu dotace

Podrobnosti k dotačnímu programu (předmět dotace, okruh žadatelů, hodnocení žádostí a přiznání dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz příloha.

! NUTNÉ VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU ! (příloha žádosti)

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace https://dotace.plzensky-kraj.cz/ v termínu od 1. 4. 2021 do 22. 4. 2021.

Na tento dotační program je alokováno 2.000.000 Kč.


Kontaktní osoba:
Ing. Karel Novák
Oddělení lesnictví a myslivosti, OŽP KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 328
e-mail: karel.novak@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení