Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o pozemcích ve vlastnictví státu

20. února 2020 Mgr. Jaroslava Chlanová
Dne 13. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru  a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“), týkající se poskytnutí následujících informací, citujeme: „spočívající v označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), které jsou zastaveny stavbou jiného vlastníka než České republiky, k nimž Vám přísluší právo hospodařit s majetkem státu, a kde je uzavřena nájemní smlouva či jiný právní vztah podle nějž má osoba vlastnící stavbu na pozemku státu povinnost (např. rozhodnutí soudu) hradit úplatu za to, že nemovitost je postavena na stavbě jiného vlastníka (státu). V případě, že máte k dispozici rozhodnutí soudu v této věci, kdy soud buď určil povinnost úplaty vlastníkovi stavby na pozemku státu a/nebo naopak určil, že takový vlastník povinnost úplatu hradit nemá, prosím označení těchto rozhodnutí soudem, spisovou značkou a jednacím číslem, případně též o zaslání těchto rozhodnutí. Dále si Vás dovoluji požádat o sdělení, zda máte k dispozici metodiku, podle níž určujete, zda je vlastník stavby postavené na pozemku státu hradit úplatu za užívání tohoto pozemku či nikoliv a metodiky určení výše úplaty za užívání. Žádám též o zaslání uvedených metodik či postupů (bez ohledu na jejich skutečný název)..“

K žádosti KÚPK sděluje následující:

Žádost obsahově směřuje k problematice existence cizích staveb na pozemku jiného vlastníka. Svoje dotazy činíte ve vztahu k majetku, k němuž má právo hospodaření stát. Plzeňský kraj však nehospodaří s majetkem státu. Žádost se tedy netýká působnosti KÚPK.

Stát správu svého majetku realizuje prostřednictvím vlastních správců. Z toho důvodu KÚPK Vaši žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) InfZ odkládá a tuto odůvodněnou skutečnost sdělil žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pro vyřízení takto formulované žádosti o informace je možné se obrátit na některého ze správců majetku státu (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státní pozemkový úřad, Státní statek Jeneč, Lesy ČR, Armáda ČR, Správa železnic, Povodí Vltavy apod.).

KÚPK nemá (vzhledem k výše uvedenému) v této věci k dispozici žádné rozhodnutí soudu a ani žádnou metodiku, podle níž by se stanovovala případná úhrada.