Vyhlášení dotačního titulu "Podpora poskytovatelů primární prevence rizikového chování v Plzeňském kraji v roce 2020"

11. prosince 2019 10:20, Bc. Hana Dadučová
Dotační titul je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotační titul vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje.

Podrobnosti k dotačnímu titulu (účel a důvod podpory, okruh žadatelů, závazné podmínky, kritéria pro hodnocení, max. výše dotace atp.) obsahuje dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce dotace“ viz přílohy.

Žádost o dotaci včetně všech povinných příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (http://dotace.plzensky-kraj.cz/) v termínu od 17. 1. 2020 do 10. 2. 2020.

Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení: 1 600 000 Kč.

Kontaktní osoba:
Bc. Hana Dadučová
oddělení mládeže a sportu OŠMS KÚPK
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 321
e-mail: hana.daducova@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení