Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území Otavy v ř. km 92,597 - 93,655

19. března 2020 Ing. Milan Janko

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O ZMĚNĚ STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ OTAVY V Ř. KM 92,597 – 93,655

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) stanovuje podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“), záplavové území významného vodního toku
Otavy od silničního mostu v ř. km 92,597 po ostrov Santos ř. km 93,655, katastrální území Sušice nad Otavou, č.h.p. 1-08-01-0560-0-00 a v uvedeném úseku vymezuje aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“).

Rozsah stanoveného záplavového území a aktivní zóny je zakreslen v mapové příloze opatření obecné povahy. Nedílnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady záplavových čar Q5-Q20-Q100-Q500 a AZZÚ-Q100.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Otavy – Povodí Vltavy, s.p., závodu Horní Vltava a dokumentace „Otava, Sušice, ř. km 92,597 – 93,655, Záplavová území“, kterou vypracovalo Povodí Vltavy, státní podnik, Oddělení projektových činností, v červenci 2019. Dokumentace je dostupná na Krajském úřadě Plzeňského kraje, odboru životního prostředí a na Povodí Vltavy, s.p., závodu Horní Vltava. Výše uvedeným dojde ke změně záplavového území Otavy v rozmezí ř. km 92,597 – 93,655, které bylo stanoveno Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/13386/13 ze dne 16.06.2014 (pro úsek 69,3 – 113,0).

Soubory ke stažení