Úřední deska

Závěr zjišťovacího řízení "Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050"

Závěr ZŘ koncepce

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení "Řízená skládka S-OO3 Železárny Hrádek, a. s." dle zákona č. 76/2002 Sb.

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 4 integrovaného povolení pro zařízení "Řízená skládka S-OO3 Železárny Hrádek, a. s." dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Rokycany, k.ú. Nová Huť) ...

Oznámení o konání mimořádného 23. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje

V souladu s § 42 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání mimořádného 23. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 20. července 2020 od 10:00 hodin v jednacím sále Zastupitelstva Plzeňského kraje na Krajském úřadu Plzeňského kraje v Plzni, Škroupova 18 ...

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Výstavba výrobní a skladové Haly C2, k.ú. Ostrov u Stříbra ” dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Výstavba výrobní a skladové Haly C2, k.ú. Ostrov u Stříbra ” dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Třemošná v ř. km 0,000 - 20,452

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Třemošná (ř. km 0,000 – 20,452), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.