Úřední deska

24. ledna 2020

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o změně (aktualizaci) stanovení záplavového území vodního toku Otava v ř. km 92,597 - 93,655 a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o změně stanovení záplavového území významného vodního toku Otavy (ř. km 92,597 - 93,655), včetně stanovení jeho aktivní zóny a vyzývá k podání připomínek.

22. ledna 2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - schválení stavebního záměru

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - Městského úřadu Rokycany, odboru stavebního, sp. zn. MeRo/7821/OST/18 May ze dne 21. 1. 2020, kterým se schvaluje stavební záměr "Rozšíření zemědělského areálu Zemědělský areál Bušovice, k. ú. Bušovice".

21. ledna 2020

Nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Asanační podnik Biřkov"

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“) oznamuje podle § 13 odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, že dne 7. 1. 2020 nabylo právní moci rozhodnutí správního orgánu v

20. ledna 2020

Zveřejnění žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, zveřejňuje vyrozumění o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí o integrovaném povolení pro zařízení „Závod živočišné výroby Nový Čestín“.

16. ledna 2020

Zahajovaná řízení dle z. č. 114/1992 Sb.

Sdělení informace o zahájení řízení dle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.