Úřední deska

11. listopadu 2019

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) Nýřany - Chotěšov (mimo)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů oznamuje veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení „Modernizace trati Plzeň – Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo).

08. listopadu 2019

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení k záměru "Obytný soubor RD, Stříbro, lokalita STR-BI-2R-D" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručovaný veřejnou vyhláškou k záměru "Obytný soubor RD, Stříbro, lokalita STR-BI-2R-D" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (Plzeňský kraj, okres Tachov, k.ú. Stříbro) ...

08. listopadu 2019

Oznámení o vydání rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru "Obytný soubor RD, Stříbro, lokalita STR-BI-2R-D" dle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru "Obytný soubor RD, Stříbro, lokalita STR-BI-2R-D" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů

08. listopadu 2019

Doručení veřejnou vyhláškou - Oznámení o pokračování řízení a výzva k vyjádření se k podkladům řízení - „D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, tímto doručuje veřejnou vyhláškou Oznámení o pokračování řízení a výzvu k vyjádření se k podkladům řízení všem jemu známým účastníkům řízení v řízení o výjimce ze zákazů stanovených k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů pro stavbu „D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda“.

06. listopadu 2019

Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou – navýšení projektované kapacity chovu".

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, oznamuje zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby k aplikaci nejlepších dostupných technik ve věci vydání rozhodnutí o změně č. 2 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro chov nosnic Brod nad Tichou – navýšení projektované kapacity chovu"