Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Prodej pozemků v k. ú. Horní Bříza a v k. ú. Ledce u Plzně

20. listopadu 2019 Miloslava Procházková


PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZN/184/IM/19


P r o d e j   p o z e m k ů

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr prodat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119,
a to pozemky:

- parc. č. 1274/38   o výměře 627 m2, orná půda,
- parc. č. 1274/124 o výměře 523 m2, orná půda,
zapsané na LV č. 246 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, pro obec a k. ú. Horní Bříza, a pozemky:

- parc. č. 998/210 o výměře 396 m2, orná půda,
- parc. č. 2750/4   o výměře 329 m2, trvalý travní porost,
zapsané na LV č. 99 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, pro obec Ledce a k. ú. Ledce u Plzně.


V Plzni dne 20. 11. 2019JUDr. Michal Bouřa, MBA v.r.

vedoucí odboru investic a majetku

Soubory ke stažení