Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „LC Přehýšov, etapa 2, Hala B.3” podle zákona č. 100/2001 Sb.

12. března 2020 Ing. Jan Beneš

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) oznamujeme veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení k záměru „LC Přehýšov, etapa 2, Hala B.3”.

Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA), je pro veřejnost k nahlédnutí na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 12.3.2020 do 13.4.2020 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 13.4.2020 písemné vyjádření.

Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1930.

Soubory ke stažení