Oznámení o vydání závazného stanoviska k záměru "Soubor staveb Zhůří u Rejštejna" podle zákona č. 100/2001 Sb.

27. listopadu 2019 Ing. Jan Beneš

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s § 9a odst. 1 zákona a přílohou č. 6 k zákonu nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Soubor staveb Zhůří u Rejštejna“ na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“).

Příslušný úřad na základě dokumentace, vyjádření k ní obdržených, posudku, seznámení se s lokalitou a zjištěných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví vydal k předmětnému záměru nesouhlasné závazné stanovisko. Vydání nesouhlasného závazného stanoviska je založeno na zhodnocení stavu příslušných složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém území a na vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Do závazného stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru PLK1829.

Soubory ke stažení