Informace poskytnuté dle InfZ - finanční prostředky z rozpočtu PK na azylové domy, dětské domovy a sociálně aktivizační služby

13. listopadu 2019 13:38, Mgr. Gabriela Petrášová
Dne 30. 10. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí následujících informací (citujeme):

a) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
b) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na azylové domy pro rodiny s dětmi (případně matky s dětmi)
c) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na dětské domovy zřízené dle školného zákona
d) Jaké celkové částky byly z rozpočtu kraje (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2017-2018 na dětské domovy pro děti do 3 let věku (dětská centra) zřízené dle zákona zdravotních službách

K jednotlivým bodům žádosti KÚPK sdělil následující:

ad a) Na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytl Plzeňský kraj ze svého rozpočtu v roce 2017 finanční prostředky ve výši 252 380 Kč a v roce 2018 finanční prostředky ve výši 426 260 Kč.
ad b) Na azylové domy (pro rodiny/matky s dětmi) poskytl Plzeňský kraj ze svého rozpočtu v roce 2017 finanční prostředky ve výši 207 590 Kč a v roce 2018 finanční prostředky ve výši 249 597 Kč.
ad c) Na dětské domovy zřízené dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů, tj. v Plzeňském kraji celkem 7 organizací, poskytl Plzeňský kraj v roce 2017 příspěvek ve výši 27 146 000 Kč a v roce 2018 příspěvek ve výši 31 055 760 Kč.
ad d) Plzeňský kraj zřizuje dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, jediný dětský domov, a to Dětský domov Trnová (IČ 00671045), ve kterém jsou umístěny děti od jednoho roku do šesti let věku. Plzeňský kraj poskytl ze svého rozpočtu v roce 2017 provozní příspěvky ve výši 17 603 000 Kč a v roce 2018 provozní příspěvky ve výši 20 164 785 Kč.