Jste zde

Památky a občanská vybavenost Plzeňského kraje

měšťanský dům - Principálovský dům

Název památkyměšťanský dům - Principálovský dům
Rejstříkové číslo23822 /4-161
ObecPlzeň
AdresaPlzeň, Vnitřní Město, 30100, Plzeň-město
KatastrPlzeň
Památkově chráněné územíPlzeň

Popis památky

Dle stavebně historického průzkumu města, SÚRPMO 1980 : Rozsáhlý, nárožní jednopatrový dům uzavřené trojkřídlé dispozice s obdélným vnitřním dvorem, zúženým po západní straně vestavbou přízemního křidélka. Hlavní průčelí objektu koncipováno na symetrické trojdílné osnově s monumentálním řádem toskánských pilastrů, nesoucích rozměrný trojúhelný tympanon. V ose přízemí osazen raně barokní edikulovaný portál se zdvojenými, toskánsko-dorskými pilastry a oblamovaným segmentovým frontonem, po stranách dvojice novodobých výkladců. V patře trojice sdružených obdélných oken v profilovaných šambránách s parapetní římskou a přímými frontony. Základní kompozice fasády je v zásadě raně barokní, v hmotě tympanonu a detailu šambrán uplatněn mladší, klasicistní vliv. Boční fronta při ul. Františkánské je sedmiosá, v základní skladbě i detailu analogická s hlavním průčelím. V ose přízemí druhotně osazen renesanční portál s půlkruhovou archivoltou, vloženou do dorsko-toskánské sloupové edikuly, zavřené přímým kladím s vegetativními reliéfními motivy. Nad hlavní římsou v trojosé střední části průčelí zdviženo podkroví. Dispozice přízemí je v hlavní budově hloubkově trojtraktová, dvorní křídla jednotraktová, s mělkým komunikačním traktem při nádvoří. V ose hlavní budovy probíhá průjezd ke dvoru.. V pravém traktu v přední polovině dispozice opět křížové valené klenby, v zadním díle mladší, pravoúhle zalomené schodiště klenuté plackami, v podschodí sestup do suterénu. V levém traktu v hloubce hlavní budovy trojice čtvercových místností, z nichž dvě jsou sklenuty klášterními klenbami s lunetami, zadní plackou. V levém křídle v pokračování hlavní budovy větší, obdélný prostor s neckovou výsečovou klenbou, ve zbývající části dispozice včetně zadního křídla valené klenby se styčnými a křížovými lunetami. Pravé křidélko plochostropé, nově upravené. 1. patro objektu obsahuje ve střední a zadní části středního traktu rozlehlou síň s neckovou výsečovou klenbou, jíž zprava přiléhá obdélný prostor s klenbou stejného typu, dekorovanou barokním, plasticky členěným zrcadlem s vpadlými trojlístky ve cviklech. Místnosti při průčelí sklenuty klášterními klenbami, ve zbývající části levého traktu pruské placky. V levém křídle opět klášterní klenby, v zadním díle patra valené klenby s trojbokými lunetami. Podkroví plochostropé. 1. suterén, probíhající pod hlavní budovou, má v souladu s přízemím hloubkově trojtraktovou dispozici s křížově sklenutými prostory vzájemně propojenými arkádovými průchody. Ze zadní části středního traktu vede přímé sestupné rameno do chodbovitých prostor zatopeného 2. suterénu, jehož hlavní tah končí pod Františkánskou ulicí. Stavební historie. Základní organismus 1. suterénu a alternativně i obvodové zdivo přízemku hlavní budovy s levou střední zdí mají nepochybně již středověký původ. Výstavba nad terénem pochází ze dvou barokních stavebních etap, z nichž starší, uskutečněná do r. 1653, vytvořila nynější trojkřídlou dispozici s převážnou většinou kleneb, portálem a základní skledbou průčelí, mladší, provedená na přelomu baroka a klasicismu, vybudovala novější schodiště do patra a suterénu, překlenula zadní díl průjezdu a vložila do obou podlaží plackové klenby. Definitivní podobu vtiskla objektu pozdně klasicistní úprava z 30. let 19. stol., která přeřešila exteriér a přidala podkroví. V roce 1853 bylo nastavěno do západní části dvora spojovací přízemní křidélko. Hodnotná, v zásadě raně barokní architektura představující pozitivně se uplatňující urbanistickou kvalitu na značně akcentovaném místě půdorysu náměstí. Kulturní památka. Nynější stav objektu lze považovat za památkově přiměřený, pro vzdálenější výhled doporučujeme odstranit vestavbu západního křidélka narušujícího původní parametry a architektonický rámec dvora.

Přílohy

celkový pohled, květen 2005