Jste zde

Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu Nadání 2018

Program je vyhlášen s cílem podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory. Rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách. Zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.

Aktualizováno dne 03.07.2018 - 08:42

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2215/18 ze dne 25. 6. 2018 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1946/18 ze dne 23. 4. 2018 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení…

Stránky