Jste zde

Zveřejňování projektů dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb.

Vyhlášení dotačního titulu Nadání 2018

Program je vyhlášen s cílem podporovat a rozvíjet nadání a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory. Rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách. Zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.

Aktualizováno dne 03.07.2018 - 08:42

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2215/18 ze dne 25. 6. 2018 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva kotlíkových dotací - otevření zásobníku

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 965/17 ze dne 21. 8. 2017 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech"...

Aktualizováno dne 24.05.2018 - 13:24

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“, druhé kolo

Rada Plzeňského kraje schválila dne 21. 5. 2018 usnesením č. 2037/18 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, druhé kolo.

Okruh oprávněných osob, které mohou podávat žádosti v rámci výše uvedeného dotačního titulu, lhůty pro podávání žádostí a další informace jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019, druhé kolo.

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat v souladu s dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2037/18 ze dne 21. 5. 2018, a to

  • Pravidly pro žadatele a příjemce dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“, druhé kolo,
  • Podmínkami realizace individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“ a

dále dokumenty, které schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 607/17 ze dne 22. 5. 2017, a to

  • Zásadami čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019“

Realizace tohoto dotačního titulu bude probíhat také v souladu se „Zásadami Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou organizací, z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2019“, kterou schválila Rada Plzeňského kraje usnesením č. 2040/18 ze dne 21. 5. 2018.

Žádost o neinvestiční dotaci pro rok 2019 lze podávat v termínu od 23. 6. 2018 do 9. 7. 2018.

Kontaktní osoby:

Mgr. Renata Kulhánková, renata.kulhankova@plzensky-kraj.cz, 377 195 178

Lucie Smoláková, lucie.smolakova@plzensky-kraj.cz, 377 195 465

Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 1946/18 ze dne 23. 4. 2018 Dotační program podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2018, jehož pravidla jsou přílohou tohoto sdělení…

Stránky