Jste zde

Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dobřív

PLZEŇSKÝ KRAJ                                    KRAJSKÝ ÚŘAD                                                  Škroupova 18, 306 13 Plzeň

 

ZN/12/IM/19

B e z ú p l a t n ý    p ř e v o d

 

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119, a to pozemky:

  • parc. č.    1460/23  o výměře 2 266 m²,
  • parc. č..   1460/27  o výměře    441 m²,
  • parc. č.    1460/28  o výměře    617 m²,
  • parc. č..   1460/29  o výměře 1 356 m²,
  • parc. č.    1460/32  o výměře 2 315 m²,

zapsané na LV č. 851 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro k. ú. a obec Dobřív,

 

do vlastnictví obce Dobřív, IČO: 00258679.

   

V Plzni dne 15.04.2019 

 

JUDr. Michal Bouřa, MBA, v. r.                                                                vedoucí odboru investic a majetku