Jste zde

Záměry prodeje, pronájmy, bezúplatné převody

Zveřejnění záměru Plzeňského kraje - Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Planá u Mariánských Lázní - PK x město Planá

 
 
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
ZN/163/IM/19
 
B e z ú p l a t n ý   p ř e v o d   p o z e m k ů
 
Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění, záměr darovat pozemky, které jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje a jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, IČO: 48326437, a to pozemky:
 
  • parc. č. st. 574/1 o výměře 1 061 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby Planá čp. 876, obč. vyb.,
  • parc. č. st. 874/1 o výměře 474 m², zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby bez čp. a če., garáž,
zapsané na LV č. 463 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, pro obec Planá a k. ú. Planá u Mariánských Lázní,
 
do vlastnictví města Planá, IČO: 00260096.
 
 
 
 
V Plzni dne 02. 10. 2019
 
 
 
 
JUDr. Michal Bouřa, MBA v. r.                                                                                                             vedoucí odboru investic a majetku