Jste zde

Základní povinnosti zemědělského podnikatele

Základní povinnosti zemědělského podnikatele

1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství je povinna se zaevidovat.

2) Zemědělského podnikatele zaeviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel splňuje podmínky uvedené v §2e odst. 1,

3) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede

a) kromě náležitostí stanovených správním řádem (jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování), obchodní firmu,  státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,

- zahraniční fyzická osoba uvede rovněž adresu bydliště mimo území České republiky a adresu místa pobytu v České republice, pokud jí byl povolen, u zřizované organizaační složky adresu jejího umístění a údaje o vedoucím této složky 

b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,

d) datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou,

e) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud jím FO disponuje, nemá-li přiděleno IČO

f) sídlo v ČR

4) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede

a) kromě náležitostí stanovených správním řádem (obchodní firma nebo název, IČO a adresa sídla), jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,

b) u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v písmenu a),

d) údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) až f).

5) K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží fyzická nebo právnická osoba doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v § 2e odst. 1 pro zápis do evidence zemědělského podnikatele. 

(6) Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému  evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového infomačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. 

(7) Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

* Zahraniční osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mino území České republiky

 

 

Aktualizováno dne 24.06.2015 - 14:04